Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 14 september 2017

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Val av ny ordförande

2. Förordningar om anpassning till artiklarna 290
och 291 i EUF-fördraget
Information
Statssekreterare Hans Dahlgren med medarbetare
vid Statsrådsberedningen
Föredragande:
3. Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt
öppenhetsregister
Information
Statssekreterare Hans Dahlgren med medarbetare
vid Statsrådsberedningen
Föredragande: ACB

4. En modern och rättssäker förvaltning -
ny förvaltningslag (KU2)

Justering
Prop. 2016/17:180 och motioner
Föredragande: LW

5. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter (KU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

6. Kommissionens förslag till förordning om
konsumentskyddssamarbete
Information
Statssekreterare Ulf Holm med medarbetare
vid Finansdepartementet kommer ca kl. 10.00
Föredragande:

7. Anmälningar

8. EU-bevakning

9. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig
Beredning
Föredragande: KÖ

10. Kompletteringsval till Riksdagens särskilda nämnd
Beslut
Föredragande: PN

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


2-3. KansliPM med underlag från RK
4. Förslag
5. KansliPM
6. KansliPM med underlag från RK
7. - Inkomna skrivelser
- Förslag till sammanträdestider
- KansliPM kommittéer m.m.
- Utkast till RFR
8-10. KansliPM
11. Se särskild föredragningslista