Sök (35 träffar)

Betänkande 2005/06:BoU13

Riksdagen godkände att bostadsutskottet skjuter upp behandlingen av regeringens redovisning av omstruktureringen av kommunala bostadsföretag till riksmötet 2006/07.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:BoU13 (pdf, 14 kB)

Betänkande 2005/06:BoU9

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. En ny lag införs om att ägare till byggnader ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 oktober 2006. Olika kategorier av byggnader kommer att successivt omfattas av reglerna.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 13
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:BoU9 (pdf, 869 kB)

Betänkande 2005/06:NU17

Systemet med elcertifikat ska förlängas till 2030 och ett mål införs om att öka produktionen av förnybar el med 17 TWh till 2016 jämfört med 2002. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om förnybar el med gröna certifikat. Systemet med elcertifikat, som infördes 2003, syftar till att gynna el från förnybara energikällor. Den som producerar förnybar el tilldelas kostnadsfritt elcertifikat av staten. Elanvändarna är enligt gällande system skyldiga att köpa elcertifikat i förhållande till sin förbrukning (kvotplikt). Inkomsterna från försäljningen ska täcka merkostnaden för att producera förnybar el. Riksdagens beslut innebär bland annat följande. Nya elproduktionsanläggningar ska garanteras tilldelning av elcertifikat under 15 sammanhängande år. Kvotplikten ska flyttas från elanvändarna till elleverantörerna. El som används i tillverkningsprocessen i elintensiva företag undantas kvotplikten. Definitionen av elintensiva företag ska i fortsättningen grunda sig på den mängd el som används i tillverkningsprocessen i förhållande till företagets försäljningsvärde. Riksdagen uppmanar samtidigt regeringen att undersöka om det finns skäl att utvidga undantaget från kvotplikten så att det blir möjligt för företag att välja alternativa sätt att mäta elintensiteten i företaget. En alternativ mätmetod skulle till exempel kunna vara att mäta elförbrukningen i relation till företagets förädlingsvärde.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 13
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:NU17 (pdf, 1659 kB)

Betänkande 2005/06:NU21

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar. Regeringen har sagt att ett nationellt centrum för vindkraft ska inrättas, vilket riksdagen anser är positivt. Lagändringen av fastighetsskatten börjar gälla den 1 januari 2007 och ska tillämpas första gången vid taxeringen 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:NU22

Riksdagen godkände att näringsutskottet skjuter upp till riksmötet 2006/07 behandlingen av regeringens redogörelse av statliga bolags årsredovisningar och Riksrevisionens förslag om dels statliga bolags årsredovisningar, dels kvaliteten i elöverföringen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-06-01 Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:NU22 (pdf, 15 kB)

Betänkande 2005/06:NU18

Elkunderna får en starkare ställning på energimarknaden från den 1 januari 2007. Det ska bland annat bli lättare att byta elleverantör. Elkunderna ska dessutom få bättre information om när deras elavtal går ut, och det ska bli lättare att hitta information om priser och villkor på elmarknaden. Riksdagen sade ja till dessa delar av regeringens förslag. Riksdagen sade däremot nej till regeringens förslag om att upphäva skyldigheten för Svenska kraftnät att se till att elleverantörer har en balansansvarig. Om regeringens förslag genomfördes i sin nuvarande form skulle det kunna innebära att en elleverantör förlorar sina kunder till en annan elleverantör om det balansansvariga företaget inte fullgör sina skyldigheter. Riksdagen anser inte att det är rimligt och vill därför att regeringen kommer tillbaka med ett förslag som tar hänsyn till problemet. Riksdagen sade vidare ja till regeringens förslag om ändringar i naturgaslagen med anledning av ett EU-direktiv.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 15
Justering: 2006-05-11 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-02

Betänkande 2005/06:NU18 (pdf, 329 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden

Betänkande 2005/06:NU19

Riksdagen beslutade om riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 14
Justering: 2006-05-19 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-02

Betänkande 2005/06:NU19 (pdf, 265 kB) Webb-tv debatt om förslag: Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

Betänkande 2005/06:NU16

Riksdagen sade nej till motioner om konkurrenspolitiska frågor från allmänna motionstiden 2005. När det gäller frågan om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor hänvisar riksdagen till att regeringen meddelat att den inom kort ska tillsätta en utredning där frågan behandlas. Riksdagen har tidigare genom ett tillkännagivande uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor (se 2004/05:NU16 ).

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2006-05-09 Debatt: 2006-05-30 Beslut: 2006-05-31

Betänkande 2005/06:NU16 (pdf, 294 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa konkurrenspolitiska frågor

Betänkande 2005/06:NU20

Riksrevisionens styrelse har för riksdagen redogjort för statens stöd till regional projektverksamhet. Riksdagen sade nej till motionsförslag i samband med redogörelsen och avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-05-02 Debatt: 2006-05-30 Beslut: 2006-05-31

Betänkande 2005/06:NU20 (pdf, 58 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statens stöd till regional projektverksamhet

Betänkande 2005/06:BoU10

Ett nytt system ska införas för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter. Förändringarna syftar till att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter och till att förbättra hyresnämndernas beslutsmotiveringar. Om hyran för en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse, ska hyran presumeras vara skälig. Presumeras betyder här ungefär "anses". En förutsättning för att hyran ska presumeras vara skälig ska vara att den hyresgästorganisation som är part i överenskommelsen är etablerad på orten. En annan förutsättning ska vara att förhandlingsöverenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har ingåtts innan det har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna. Presumtionen ska gälla under tio år. Därefter ska hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdereglerna. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 23
Justering: 2006-05-02 Debatt: 2006-05-10 Beslut: 2006-05-11

Betänkande 2005/06:BoU10 (pdf, 1252 kB)

Betänkande 2005/06:BoU11

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 17
Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:BoU11 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturresursfrågor och vattenrätt

Betänkande 2005/06:BoU12

Riksdagen sade nej till motioner om allmännyttiga bostadsföretag, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och införande av ägarlägenheter på den svenska bostadsmarknaden. Riksdagen hänvisade bland annat till arbeten inom Regeringskansliet, kommande lagförslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 16
Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-04-27 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:BoU12 (pdf, 196 kB)

Betänkande 2005/06:BoU8

En ny lag om allmänna vattentjänster ska ersätta dagens lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. En av nyheterna i lagen är att allmänna vatten- och avloppsanläggningar, va-anläggningar, antingen ska ägas helt av kommunen, eller så ska kommunen ha det rättsliga bestämmande inflytandet över anläggningen. Därmed slopas möjligheten att allmänförklara anläggningar som drivs av någon annan än kommunen. Det kommunala ansvaret ska också utvidgas till att gälla när en allmän va-anläggning behövs med hänsyn till skyddet för miljön. Dessutom föreslås ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen för att göra det möjligt för en kommunal huvudman att sköta driften av va-anläggningar i andra kommuner. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:BoU8 (pdf, 1347 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna vattentjänster

Betänkande 2005/06:NU10

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen om arbetet med att förbättra reglerna för företagen. Näringsutskottet framhåller att arbetet är viktigt för att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som företagarnation och anser att regeringen bedriver ett ambitiöst arbete. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-04-06 Debatt: 2006-04-21 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:NU10 (pdf, 142 kB) Webb-tv debatt om förslag: Redogörelse för regelförbättringsarbetet

Betänkande 2005/06:NU14

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om olika handelspolitiska frågor.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2006-04-04 Debatt: 2006-04-21 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:NU14 (pdf, 197 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa handelspolitiska frågor

Betänkande 2005/06:NU15

Elproducenter får rätt att kräva ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Systemet liknar det system som redan finns för produktion av förnybar el. En ursprungsgaranti är ett dokument som är utfärdat av en myndighet och som anger att en viss mängd högeffektiv kraftvärmeel har producerats. Kravet på ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel följer av EU:s kraftvärmedirektiv, som syftar till att främja elproduktion genom högeffektiv kraftvärme. Högeffektiv kraftvärme innebär att el och värme framställs samtidigt på ett sätt som medför en bränslebesparing på minst 10 % jämfört med separat produktion av el och värme.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2006-04-06 Debatt: 2006-04-21 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:NU15 (pdf, 129 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.

Betänkande 2005/06:NU9

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om hur eventuella framtida ombildningar av statlig verksamhet till bolag ska hanteras. Förslagen har lagts fram utifrån en granskning som Riksrevisionen gjort av bolagiseringen av Statens Järnvägar (SJ). Skälet till att förslaget avvisades var bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2006-03-14 Debatt: 2006-03-30 Beslut: 2006-03-31

Betänkande 2005/06:NU9 (pdf, 1660 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

Betänkande 2005/06:NU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om bland annat innovationer och nyföretagande, kapitalförsörjning, insatser för att främja företagande bland olika grupper, forskning och utveckling samt social ekonomi. Andra motioner tar sikte på olika näringar såsom turism, skogs- och träindustrin, sten-, betong- och cementindustrin, gruvnäringen samt läkemedels- och medicinteknisk industri.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 12
Justering: 2006-03-14 Debatt: 2006-03-30 Beslut: 2006-03-30

Betänkande 2005/06:NU13 (pdf, 528 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa näringspolitiska frågor

Betänkande 2005/06:NU12

Riksdagen sade nej till motionsförslag om regional utvecklingspolitik som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram, regional tillväxt och genusperspektiv, kapitalförsörjning, återförande av vattenkraftsmedel, landsbygds- och skärgårdsfrågor samt omlokalisering av statlig verksamhet. Ett antal motioner avslogs med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet eller pågående utredningar.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 9
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-22

Betänkande 2005/06:NU12 (pdf, 594 kB)

Betänkande 2005/06:BoU5

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 20
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:BoU5 (pdf, 344 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrättsliga frågor
Paginering