Sök (60 878 träffar)

Betänkande 2020/21:AU14

Reglerna för beräkningen av arbetslöshetsersättning ändras för att deltidsbrandmän inte ska riskera lägre a-kassa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som bland annat ska bidra till att fler vill arbeta som deltidsbrandmän i den kommunala räddningstjänsten.

Deltidsbrandmän har, vid sidan om sina ordinarie arbeten, uppdraget att under ungefär en vecka i månaden ha beredskap för att när som helst under dygnet delta i räddningstjänstens utryckningar. Tillgången på deltidsbrandmän är av stor betydelse för räddningstjänsten men nuvarande regler i arbetslöshetsförsäkringen har en negativ påverkan på personalförsörjningen. Detta eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa.

Ändringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring innebär att arbete i form av beredskap och övning, i en anställning som deltidsbrandman i en kommunal organisation för räddningstjänst, ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Lagändringen börjar gälla den 31 maj 2021.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:AU14 (pdf, 655 kB) Webb-tv debatt om förslag: Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Betänkande 2020/21:JuU40

Riksdagen har behandlat en redogörelse för arbetet inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationen under 2020.

Under 2020 handlade arbetet i kontrollgruppen och delegationen bland annat om Europols verksamhet, budget och fleråriga programdokument, tillsynen av polisbyråns behandling av personuppgifter samt om kontrollgruppens interna arbetsordning. Med anledning av den pågående coronapandemin har även frågor som pandemins påverkan på brottsligheten i EU berörts.

EU:s polisbyrå Europols verksamhet övervakas av en kontrollgrupp bestående av representanter från de nationella parlamenten i EU och Europaparlamentet. Riksdagen deltar i kontrollgruppen med en delegation av riksdagsledamöter.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:JuU40 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2020/21:KrU10

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om folkbildningsfrågor. Detta framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som förslagen tar upp.

Motionerna handlar bland annat om fördelningen av bidrag och uppföljningen av medel till folkbildningen, demokrativillkor, inga statliga medel till studieförbund eller folkhögskolor, att stärka demokratin samt mobilitetsstöd och finansieringsansvar för folkhögskolorna.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:KrU10 (pdf, 324 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkbildningsfrågor

Betänkande 2020/21:KrU2

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar om idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och spelfrågor.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 24
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:KrU2 (pdf, 566 kB) Webb-tv debatt om förslag: Idrott, friluftsliv och spel

Betänkande 2020/21:KrU6

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om kulturarvsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat insatser som redan är gjorda samt pågående arbete.

Förslagen handlar exempelvis om förutsättningar för museernas verksamhet, de nationella minoriteternas kulturarv och skydd för Unescos världsarv.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 14
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:KrU6 (pdf, 453 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kulturarvsfrågor

Betänkande 2020/21:KU17

Konstitutionsutskottet, KU, har behandlat Riksrevisionens årsredovisning för år 2020. Den externa revisorn har gjort bedömningen att årsredovisningen är rättvisande i alla viktiga avseenden.

KU konstaterar att Riksrevisionen har gjort ett bra arbete, trots de begränsningar som coronapandemin orsakat. Bland annat lyfter utskottet fram de satsningar som Riksrevisionen gjort för att hemarbetet ska fungera så bra som möjligt. Vidare välkomnar KU Riksrevisionens arbete för att vara attraktiv som arbetsgivare.

Riksdagen lade årsredovisningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:KU17 (pdf, 2110 kB)

Betänkande 2020/21:KU28

Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen. Automatiska beslut fattas i dag hos flera myndigheter, framför allt när det gäller ärendetyper som leder till ett stort antal beslut gentemot privatpersoner och företag. Exempel på sådana beslut är föräldrapenning, årlig inkomstbeskattning av privatpersoner och körkortstillstånd.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att myndigheters automatiserade beslutsfattande har lett till ökad effektivitet och att grundläggande rättssäkerhetsaspekter till viss del har förbättrats. Det finns dock brister i hur myndigheterna hanterar ärenden med hög risk för fusk och fel. Dessutom behövs en utökad uppföljning av att de automatiska besluten blivit korrekta. Regeringen konstaterar i skrivelsen att myndigheternas egna utvecklingsarbete samt regeringens planerade och genomförda åtgärder innebär förbättrade förutsättningar inom området.

Riksdagen välkomnar Riksrevisionens granskning och vill framhålla vikten av att det automatiserade beslutsfattandet är rättssäkert och korrekt. Riksdagen förutsätter att regeringen följer myndigheternas arbete med automatiserat beslutsfattande och att myndigheterna har de förutsättningar som krävs för ett effektivt, rättssäkert och korrekt beslutsfattande. Mot den bakgrunden lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:KU28 (pdf, 122 kB)

Betänkande 2020/21:KU30

Riksdagens åtta så kallade nämndmyndigheter lämnar varje år en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen. Redogörelsen innehåller uppgifter om arbetsuppgifter, ledamöter, hur verksamheten bedrivs, beslut som fattats under året samt kostnaden för verksamheten.

Redogörelserna för år 2020 har granskats av konstitutionsutskottet utan synpunkter. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens åtta nämndmyndigheter är Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn, Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner, Partibidragsnämnden, Riksdagens ansvarsnämnd, Riksdagens arvodesnämnd, Riksdagens överklagandenämnd, Statsrådsarvodesnämnden och Valprövningsnämnden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-27 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:KU30 (pdf, 160 kB)

Betänkande 2020/21:MJU17

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om jordbrukspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft och regelförenkling samt forskning och utbildning.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 29
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:MJU17 (pdf, 677 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jordbrukspolitik

Betänkande 2020/21:NU19

Regeringen har föreslagit lagändringar i syfte att göra det lättare för radio- och tv-företag att göra sina program tillgängliga i andra länder inom EES-området. Riksdagen sa ja till förslaget, vilket innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk lag.

En av förändringarna blir att exempelvis ett tv-bolag som vill visa ett program i ett annat EES-land, via en så kallad playtjänst, bara behöver uppfylla de upphovsrättsliga krav som gäller i det land där företaget huvudsakligen är etablerat.

Lagändringarna börjar gälla den 7 juni 2021.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:NU19 (pdf, 884 kB)

Betänkande 2020/21:NU20

Riksdagen sa nej till sammanlagt cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om olika näringspolitiska frågor. Detta med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 37
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:NU20 (pdf, 874 kB) Webb-tv debatt om förslag: Näringspolitik

Betänkande 2020/21:SoU22

Skyddet för personers liv och hälsa vid skönhetsoperationer ska stärkas så att den typen av behandlingar får liknande krav på säker vård som ingrepp inom hälso- och sjukvården. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag och lagändringar.

Enligt förslaget ska bara legitimerade läkare eller tandläkare få utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge injektioner, exempelvis fillers och botox.

Andra delar handlar om att den som ska utföra ingreppet ska informera om väsentliga risker och annat. Dessutom ska patienten ge sitt samtycke och få betänketid innan ingreppet eller behandlingen genomförs. En åldersgräns på 18 år ska också införas. Inspektionen för vård och omsorg får tillsynsansvar för de berörda verksamheterna.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:SoU22 (pdf, 1247 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Betänkande 2020/21:SoU34

Regeringen har föreslagit att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till slutet av september 2021. Detta på grund av den fortsatt höga smittspridningen av covid-19, belastningen på hälso- och sjukvården och att bland annat covid-19-lagen gäller till slutet av september 2021. Lagen är tidsbegränsad och har förlängts en gång tidigare.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 31 maj 2021 och upphör att gälla vid utgången av september 2021.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2021-04-27 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:SoU34 (pdf, 252 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Betänkande 2020/21:UbU22

En sökande som inom de bestämda tidsgränser som finns inte har fått något beslut om erkännande av sina yrkeskvalifikationer, utfärdande av sitt europeiska yrkeskort för yrkesutövning i en annan stat eller överföring av sin ansökan om europeiskt yrkeskort till en annan stat, har rätt att hos domstol begära en förklaring till att ärendet uppehålls. Det anser riksdagen och sa ja till regeringens förslag om lagändring.

Att begära en sådan förklaring kallas dröjsmålstalan.

Syftet med att få ett erkännande av sina yrkeskvalifikationer är att underlätta för EU-medborgare att utöva ett så kallat reglerat yrke i en annan medlemsstat och bidra till den fria rörligheten.

Lagändringarna anpassar de svenska lagarna på området till EU-lagar. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2021.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:UbU22 (pdf, 380 kB)

Betänkande 2020/21:UU16

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om Afrika från allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

Förslagen handlar om Västafrika, Afrikas horn och Sydafrika med fokus på situationen i Västsahara, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sydafrika.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:UU16 (pdf, 314 kB) Webb-tv debatt om förslag: Afrika

Betänkande 2020/21:CU13

Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag om planering och byggande i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Förslagen handlar bland annat om översyn av plan- och bygglagen, klimatfrågor i planeringen, överklaganderegler, buller, bemyndiganden och tillsyn. Riksdagen hänvisade bland annat till pågående arbete inom området.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 59
Justering: 2021-04-15 Debatt: 2021-04-28 Beslut: 2021-04-29

Betänkande 2020/21:CU13 (pdf, 1035 kB) Webb-tv debatt om förslag: Planering och byggande

Betänkande 2020/21:CU14

En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser riksdagen och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 20
Justering: 2021-04-15 Debatt: 2021-04-28 Beslut: 2021-04-29

Betänkande 2020/21:CU14 (pdf, 552 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

Betänkande 2020/21:FiU23

Riksdagen gav Riksbankens direktion och riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Resultat- och balansräkningen fastställdes enligt Riksbankens förslag.

Tillgångsförvaltningen 2020 präglades av åtgärder för att mildra coronapandemins effekter på svensk ekonomi. Riksbanken redovisade en förlust på 4,3 miljarder kronor. Resultatet disponeras så att 13,3 miljarder kronor tas ur Riksbankens dispositionsfond, 2,3 miljarder kronor avsätts till Riksbankens resultatutjämningsfond och 6,8 miljarder kronor betalas in till statskassan. Pengarna ska levereras senast en vecka efter riksdagens beslut.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-04-29

Betänkande 2020/21:FiU23 (pdf, 500 kB)

Betänkande 2020/21:FiU45

Riksdagen godkände värdlandsavtalet mellan regeringen och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) och gör nödvändig lagändring för att avtalet ska gälla inför svenska domstolar och myndigheter. Riksdagen sa därmed ja till regeringens förslag.

Värdlandsavtalet motsvarar vad som gäller för andra internationella organ av liknande karaktär och avtalet har gjorts för att BIS ska etablera ett innovationscentrum i Stockholm i samarbete med Riksbanken och centralbankerna i Danmark, Island och Norge.

Lagändringen börjar gälla när regeringen bestämmer det.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att vissa föråldrade bestämmelser om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt ska sluta att gälla i slutet av juni 2021.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-04-29

Betänkande 2020/21:FiU45 (pdf, 758 kB)

Betänkande 2020/21:FöU7

Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om samhällets krisberedskap. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete inom Regeringskansliet och berörda myndigheter.

Förslagen handlar i huvudsak om skydd mot olyckor och samhällets fredstida krisberedskap.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 20
Justering: 2021-04-15 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-04-29

Betänkande 2020/21:FöU7 (pdf, 528 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samhällets krisberedskap