Till innehåll på sidan

Upphävande av valet till kommunfullmäktige i Falun och förordnande om omval eftersom en postsäck med förtidsröster av misstag inte nått valnämnden i Falun i tid för onsdagsräkningen

Valprövningsnämndens beslut 398 m.fl.-2018

Märkord
Känslighetsanalys
Märkord
Omval
Märkord
Valhemligheten
Utgång
Delvis bifall

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.

För varje beslut anges beslutets diarienummer och i förekommande fall även rättsfallsbeteckningen. En sådan fanns för besluten före 2015 då dessa gavs ut i en skriftlig rättsfallssamling.

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Falu kommun den 9 september 2018 och den 21 september 2018 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Dalarnas län den 9 september 2018. Länsstyrelsens två beslut tillkännagavs genom att de lades fram för granskning den 18 respektive den 21 september 2018.

Redogörelse för överklagandena och yttranden

Försenade förtidsröster i Falun (398-2018 m.fl.)

A A m.fl. har överklagat de olika besluten och anfört i huvudsak följande.

En säck med 145 fönsterkuvert för förtidsröster har inte kommit fram i tid för att ingå i rösträkningen efter de tre valen den 9 september 2018. Detta kan ha kommit att påverka mandatfördelningen och även ordningen mellan kandidater vid utseende av ledamöter och ersättare. En ny sammanräkning eller omval bör ske. Det har även framförts i ett överklagande att röster ska ha försvunnit.

Innehållet i postsäcken

Företrädare för Länsstyrelsen i Dalarnas län har på begäran av Valprövningsnämnden tillsammans med företrädare för Falu kommuns valkansli granskat innehållet i postsäcken med fönsterkuvert och funnit att alla 145 fönsterkuverten är avsedda för valnämnden i Falu kommun och att de innehåller 142 valkuvert avseende riksdagsvalet, 126 valkuvert avseende kommunalvalet och 125 valkuvert avseende landstingsvalet.

Val- och demokratinämndens i Falu kommun yttrande

Val- och demokratinämnden i Falu kommun har yttrat sig till Länsstyrelsen i Dalarnas län den 7 november 2018 och anfört i huvudsak följande. Val- och demokratinämnden i Falun hade en överenskommelse med PostNord om att den sista utkörningen av förtidsröster i samband med valet 2018 skulle ske onsdagen den 12 september 2018 före kl. 9.00. Onsdag morgon den 12 september lämnade PostNord fem förtidsröster till kommunens ordinarie postpersonal som hämtade kommunens post på PostNord, Ingarvet, Falun. Dessa röster lämnades av kommunens postpersonal till Val- och demokratinämndens kansli ca kl. 8.00. Nämnden påbörjade onsdagsräkningen kl. 9.00 samma dag. Klockan 14.30 ringde man från PostNord och meddelade att "ytterligare en postsäck innehållande förtidsröster kommit" och klockan 14.45 lämnades en säck med 145 förtidsröster hos nämnden. Vid den tidpunkten hade nämnden tömt urnan med riksdagsröster och fick alltså inte enligt 12 kap. 1 § punkt 3 vallagen (2005:837) hantera förtidsrösterna. I enlighet med Valmyndighetens manual lades de i omslag och lämnades till länsstyrelsen. Dessa röster kom alltså inte med i rösträkningen.

Nämnden önskar i första hand att Valprövningsnämnden ger länsstyrelsen i uppdrag att räkna de försent inkomna rösterna med hänvisning till 15 kap. 13 § andra stycket vallagen. Det vore enligt nämnden bra för tilltron till valsystemet och demokratin.

I andra hand önskar Val- och demokratinämnden att Valprövningsnämnden avslår yrkandena om omval. Enligt Val- och demokratinämndens bedömning är differenserna så stora när det gäller riksdags- och landstingsvalen att mandatfördelningen inte skulle påverkas av de oräknade förtidsrösterna. När det gäller kommunalvalet anser nämnden att det beslutade majoritetsstyret inte skulle komma att påverkas av en eventuell ändrad mandatfördelning och att det är uteslutet att en ändrad mandatfördelning skulle innebära att en ny majoritet skulle kunna bildas. Att besluta om omval skulle vara en alltför ingripande åtgärd.

Länsstyrelsens i Dalarnas län yttrande

Länsstyrelsen har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Av de överklaganden som bifogats begäran om yttrande kan länsstyrelsen utläsa två olika yrkanden, dels att de 145 fönsterkuverten med förtidsrösterna ska få räknas, dels att omval ska hållas.

Vad gäller de faktiska omständigheterna kring de 145 rösterna finner inte länsstyrelsen anledning att bedöma dessa på något annat sätt än vad valnämnden har gjort. I likhet med valnämnden konstaterar länsstyrelsen att rösterna kommit in till kommunen efter det att onsdagsräkningen påbörjats och att de därför enligt 12 kap 4 § vallagen ska hållas skilda från övriga kuvert och läggas i särskilt förseglat omslag, vilket skett. Av 12 kap 1 § 2 st 3 p vallagen framgår också motsatsvis att sådana röster inte omfattas av bestämmelsen om vilka röster som valnämnden ska granska vid sin rösträkning.

Förtidsrösterna har sedan levererats till länsstyrelsen där omslagen förvarats orörda i kassaskåp. Vid den kontroll av omslagen som gjordes gemensamt med valnämnden kunde länsstyrelsen konstatera att de innehöll 142 röster för riksdagsvalet, 126 röster för val till kommunfullmäktige och 125 röster för val till landstingsfullmäktige.

Som länsstyrelsen uppfattar 15 kap 13 § vallagen krävs det både vid omräkning och omval att det med fog kan antas att vad som förekommit inverkat på valutgången. Därför är nämndens ställningstagande att den önskar omräkning, men inte omval då det inträffade inte påverkat valutgången, svårt att förena med bestämmelsen. Möjligen finns det praxis som inte är känd av länsstyrelsen som möjliggör en sådan lösning.

Länsstyrelsen delar dock nämndens uppfattning att avvikelsen i valen till riksdagen och landstingsfullmäktige, med 142 respektive 125 röster i förhållande till ca 190 000 röstande i respektive val, är så marginell att det inte med fog kan antas påverka valutgången. Med den slutsatsen är dock som länsstyrelsen ser det inte heller omräkning möjlig. Samtidigt är det en lätt sak för valnämnden att under överinseende av länsstyrelsen lägga kuverten i urnor, tömma dessa, räkna rösterna och registrera dem i valdatasystemet i den ordning valmyndigheten anger. Rösterna bedöms även vara tillräckligt många för att inte äventyra valhemligheten trots att det i varje fönsterkuvert ligger uppgift om vem som avgett de förseglade valkuvert som ligger i fönsterkuvertet. Är omräkning möjlig trots att valutgången rimligen inte påverkas vore det lämpligt på de grunder nämnden anger, dvs tilltron till valsystemet och demokratin.

Beträffande valet till kommunfullmäktige i Falun handlar det om 126 röster sett i relation till ett valdeltagande på ca 40 000 personer. Därutöver ska det jämna parlamentariska läget beaktas. Här bedömer länsstyrelsen att det med fog kan antas att rösterna kan inverka på valutgången. Vilken grund i 13 § st 1 som är aktuell — möjligen hindrat röstningen genom att inte avlämna rösterna i tid — överlåter länsstyrelsen till Valprövningsnämnden att bedöma. Den åtgärd som kan komma ifråga är enligt länsstyrelsens mening lämpligen förnyad sammanräkning då denna kan genomföras utan äventyrande av valhemligheten enligt vad som utvecklats ovan.

Vad gäller uppgiften i ett överklagande att röster ska ha försvunnit finns det inga faktiska omständigheter som tyder på att så har skett. Det finns därför inte skäl att av den anledningen att göra en annan bedömning än den som redovisats ovan.

Länsstyrelsen överlåter ärendet åt Valprövningsnämnden för avgörande.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Känslighetsanalys

Valmyndigheten har gjort en så kallad känslighetsanalys utifrån de 145 förtidsröster som inte räknats med anledning av att de kom in för sent. Frågan är om 142, 125 respektive 126 försenade röster kunnat påverka valet till riksdagen, valet till landstingsfullmäktige i Dalarnas län respektive valet till kommunfullmäktige i Falu kommun.

Valet till riksdagen

I valet till riksdagen är småpartispärren 4 procent. Det parti som låg närmast spärren var Feministiskt initiativ, som fick 29 665 röster, vilket motsvarar 0,46 procent av rösterna. Feministiskt initiativ behövde få ytterligare 238 963 röster för att klara spärren och få delta i mandatfördelningen. Mandatfördelningen mellan partierna som klarade småpartispärren har resulterat i att sista mandatet gick till Liberalerna. Det parti som låg närmast att ta sista mandatet från Liberalerna var Moderaterna, som behövde ytterligare 738 röster.

Sannolikheten, i det enskilda ärendet, att 142 röster skulle påverka valresultatet i valet till riksdagen är 0.

Valet till landstingsfullmäktige i Dalarnas län

I landstingsfullmäktigevalet i Dalarnas län är småpartispärren 3 procent. Det parti som låg närmast spärren i valet var Nordiska motståndsrörelsen som fick 265 röster, vilket motsvarat 0,14 procent av de giltiga rösterna. Partiet behövde få ytterligare 5507 röster för att få delta i mandatfördelningen.

Vad gäller mandatfördelningen för de partier som klarade spärren gick det sista mandatet till Socialdemokraterna och det parti som låg närmast att ta mandatet från Socialdemokraterna var Centerpartiet, som behövde ytterligare 370 röster.

Sannolikheten, i det enskilda ärendet att 125 röster skulle påverka valresultatet till landstingsfullmäktige i Dalarnas län är 0.

Valet till kommunfullmäktige i Falu kommun

Falu kommun är ej valkretsindelad, vilket betyder att småpartispärren är 2 procent. Bland de partier som inte klarade spärren låg Feministiskt initiativ närmast. Partiet  fick 23 röster, vilket motsvarade 0,06 procent av de giltiga rösterna. Feministiskt initiativ behövde få ytterligare 745 röster för att få delta i mandatfördelningen.

Vad gäller mandatfördelningen för de partier som klarade spärren så gick sista mandatet till Moderaterna. För att ta det sista mandatet från Moderaterna, behövde Vänsterpartiet ytterligare en (1) röst.

Tabellen nedan visar röstfördelningen av de redan beräknade angiva rösterna i kommunfullmäktigevalet i Falu kommun.

PartiAntal rösterAndel av avgivna röster
   
Moderaterna864421,7  procent
Centerpartiet577714,5  procent
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)21195,3  procent
Kristdemokraterna15884,0  procent
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna1065926,8 procent
Vänsterpartiet35218,8  procent
Miljöpartiet de gröna19014,8  procent
Sverigedemokraterna38059,6  procent
Feministiskt initiativ230,1  procent
Falupartiet10632,7  procent
Övriga anmälda partier530,1  procent
Ogiltiga röster6561,6  procent
Angivna röster39809100,0 procent

Under antagandet att varje röst av de 126 bortkomna rösterna följer samma fördelning som de redan beräknade angiva rösterna i kommunfullmäktigevalet i Falu kommun, är sannolikheten att 126 röster skulle påverka valresultatet i valet till kommunfullmäktige i Falu kommun 42,7 procent.

Sannolikheten har skattats med hjälp av bootstrapsmetoden. Genom datorsimulering tilldelades varje röst av dessa 126 röster slumpmässigt ett parti enligt samma fördelning som partierna hade för de redan beräknade rösterna i valet till kommunfullmäktige i Falu kommun. Dessa röster adderades till de befintliga rösterna som respektive parti hade och ny mandatfördelning genomfördes. Proceduren upprepades 1000 gånger och i 427 fall resulterade mandatfördelningen i ett annat resultat än det fastställda resultatet.

Valmyndighetens kompletterande yttrande

Valmyndigheten har lämnat kompletterande känslighetsanalyser när det gäller ordningen mellan kandidater vid utseende av ledamöter och ersättare för samtliga partier efter valen till riksdagen och landstingsfullmäktige. Av yttrandet framgår att sannolikheten i det enskilda ärendet är noll för att 142 respektive 125 tillkommande röster påverkar invalet av ledamöter för samtliga partier i riksdagsvalkretsen Dalarnas län och i landstingsvalet i Dalarnas län.

Hanteringen av utlandsröster (399-2018 delvis)

I ärendet lämnar B B synpunkter på hanteringen av utlandsröster. Bland annat anförs att endast vita blanka valsedlar skickats ut för utlandsröstande och att vittnen till röstningen sagts ska vara svenska medborgare.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Inför valen 2018 skickade Valmyndigheten ut cirka 149 000 brevröstningsmaterial till utlandssvenskar tillsammans med utlandsröstkorten. Ytterligare brevröstningsmaterial har skickats ut från både Valmyndigheten, kommuner och utlandsmyndigheter. I brevröstningsmaterialet finns bland annat valsedlar med endast valbeteckning så kallade blanka valsedlar tillsammans med ytterkuvert för brevröst. På ytterkuvertet framgår det att de vittnen som ska intyga röstningen på ytterkuvertet ska ange svenskt personnummer eller endast födelsedata om vittnet inte har svenskt personnummer, även översatt till tre språk. 1 7 kap 13 § 2 st 2 p. vallagen står det att vittnena ska ange sina personnummer eller motsvarande identifikationsuppgifter. Inget svenskt medborgarskap krävs således för att vara vittne vid brevröstning.

På de blanka valsedlarna i brevröstningsmaterialet kan en väljare skriva ett partinamn precis som på en blank valsedel i val- eller röstningslokal och den räknas då som en röst på det partiet.

Stressat val, valkuvert inte direkt i urnan (428-2018 delvis)

I ärendet anför C C att valet blev stressat eftersom bordet med valsedlar var placerat intill kön med väljare och då valförrättaren var för nära. Vidare lades hans valkuvert inte direkt i urnan utan lämnades till en annan valförrättare för att tas om hand.

Länsstyrelsens i Dalarnas län yttrande

Länsstyrelsen har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Valnämnden i Falu kommun har avstått från att yttra sig.

Länsstyrelsen har under pågående röstning inte fått några indikationer på att det förekommit några oegentligheter i vallokalen i stadsbiblioteket. Det har dock varit ett högt valdeltagande i Dalarnas län med stundtals högt tryck i vallokalerna. Utifrån det som angetts av klaganden finns det som länsstyrelsen ser det heller inget som tyder på att någon medvetet försökt påverka väljarna eller på annat vis medvetet försökt påverka valets utgång på ett otillbörligt sätt. Länsstyrelsens bedömning är därför att röstmottagningen i vallokalen i stadsbiblioteket i Falu kommun har genomförts på ett säkert och korrekt sätt.

Förslutna valkuvert (495-2018 delvis)

I ärendet uppger D D att han uppmanats att inte slicka igen valkuvertet.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Den klagande framför att när han skulle förtidsrösta på biblioteket i Falun uppmanades han av röstmottagarna att inte slicka igen kuvertet, vilket då är valkuvertet som avses. Ett valkuvert ska förslutas enligt 7 kap 2 § 3 p. vallagen vilket görs genom att antingen klistra igen kuvertet eller att vika ner fliken. Det finns således inget krav på att valkuvertet ska klistras igen.

Kostnaden för omval (493-2018 delvis)

I detta ärende anför E E att kostnaden för ett omval bör bäras av den av PostNord eller Falu kommun som bär ansvaret för att postsäcken med förtidsröster inte kommit fram i tid.

Synliga valsedlar m.m. (285-2018)

F F har överklagat de olika besluten rörande valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige och anfört i huvudsak följande. Utanför vallokalen i Britarvsskolan i Falun fanns partiföreträdare och inne i vallokalen stod borden med valsedlar helt öppet så alla kunde se vilka valsedlar man valde. Borden övervakades av en person som sades hjälpa väljarna rätt i vallokalen. Båset där han skulle lägga valsedlarna i kuverten var vinklat så att personerna vid valurnorna hade fri sikt in. Detta är inte okej.

Val- och demokratinämndens i Falun yttrande

Valnämnden har yttrat sig och framfört i huvudsak följande.

Efter hörande av ordföranden i valdistriktet önskar Val- och Demokratinämnden framföra följande.

Partiernas representanter befann sig utomhus utanför vallokalen. Dessa representanter delade enbart ut valsedlar och ägnade sig inte åt någon propaganda.

Bordet med valsedelsställen var placerat på en lämplig plats i anslutning till vallokalen, En av valförrättarna hade till uppgift att lotsa väljarna till rätt lokal eftersom de väljare som skulle rösta i valdistriktet Karlberg måste passera valdistriktet Bojsenburg. Denne valförrättare hade också till uppgift att hålla uppsikt över valsedelsbordet. Valskärmarna var uppställda så att någon insyn inte kunde förekomma.

Representanter från Val- och Demokratinämnden besökte valdistriktet under valdagen och hade inget att anmärka på.

Val- och Demokratinämnden menar att något otillbörligt inte förekommit och yrkar att överklagandet avslås.

Länsstyrelsens i Dalarnas län yttrande

Länsstyrelsen har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen har under pågående röstning inte fått några indikationer på att det skulle förekomma några oegentligheter vid vallokalen i Britsarvsskolan. Mot bakgrund av hur valnämnden beskriver situationen bedömer länsstyrelsen inte att det har varit fråga om någon bevakning av hur någon röstar eller att valhemligheten på annat sätt skulle ha riskerats. Det är beklagligt att någon missuppfattat syftet med att ha en valförrättare som lotsar väljare rätt. Det finns dock ingenting som enligt länsstyrelsen tyder på att någon medvetet försökt påverka väljarna på ett otillbörligt sätt. Länsstyrelsens bedömning är därför att röstmottagningen i vallokalen i Britsarvsskolan i Falu kommun har genomförts på ett säkert och korrekt sätt.

Klagandena i ärendena 399-2018, 435-2018 och 493-2018 har yttrat sig och vidhållit sina överklaganden.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandena

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Försenade förtidsröster i Falun (398-2018 m.fl.)

Enligt 10 kap. 5 § vallagen ska de fönsterkuvert som har gjorts i ordning i röstningslokaler skickas till valnämnden i de kommuner där väljarna är upptagna i röstlängden eller lämnas direkt till röstmottagarna i valdistriktet, om kuverten kan beräknas vara dem till handa innan tiden för röstmottagning i vallokalen går ut. Av 12 kap. 1 § samma lag framgår att röster, som inte räknats i vallokalen, ska granskas och räknas av valnämnden onsdagen efter valdagen i den s.k. onsdagsräkningen. Resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt. Den slutliga rösträkningen görs av länsstyrelsen (13 kap. 1 § vallagen).

Enligt 11 kap 5 § får ett avgivet valkuvert öppnas endast sedan det har tagits ur en valurna för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 eller 12 kap. Bestämmelsen infördes ny i samband med vallagens tillkomst. Av författningskommentaren i propositionen framgår att bestämmelsen inte hade någon motsvarighet i den då gällande vallagen men att den måste anses redan gälla som ett utflöde av den grundlagsskyddade valhemligheten. Fråga var alltså endast om ett förtydligande (prop. 2004/05:163 s. 128).

Av utredningen i ärendet framgår att 145 fönsterkuvert för förtidsröster, inlämnade i olika röstningslokaler som kommuner anordnat, av misstag inte kommit Val- och demokratinämnden tillhanda i sådan tid att de kunnat ingå i onsdagsräkningen. De 145 kuverten innehöll 142 valkuvert avseende riksdagsvalet, 126 avseende kommunalvalet och 125 avseende landstingsvalet.

Valprövningsnämnden konstaterar att den omständigheten att dessa röster inte nådde Val- och demokratinämnden i Falun i tid för onsdagsräkningen är en sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen.

Frågan är då om det med fog kan antas att felet har inverkat på valutgången. Enligt förarbetena till motsvarande bestämmelser i tidigare lagstiftning bör det krävas åtminstone en viss positiv sannolikhet för att ett påvisat fel har inverkat på valutgången för att felet ska leda till rättelse (jfr prop. 1974:35 s. 82).

Valet till riksdagen och landstinget

Som framgått av Valmyndighetens ovan redovisade beräkningar är sannolikheten noll för att 142 röster skulle ha påverkat valet till riksdagen. Detsamma gäller sannolikheten för att 125 röster skulle ha påverkat valresultatet i valet till landstingsfullmäktige.

När det gäller frågan om ordningen mellan kandidater vid utseende av ledamöter och ersättare har Valmyndigheten gjort beräkningar för samtliga partier efter valen till riksdagen och landstingsfullmäktige. Dessa beräkningar visar att sannolikheten är noll för att 142 respektive 125 tillkommande röster skulle ha påverkat invalet av ledamöter i riksdagsvalkretsen och i landstingsvalet båda i Dalarnas län.  

Mot den bakgrund som här redovisats gör Valprövningsnämnden bedömningen att den avvikelse som redovisats när det gäller de oräknade rösterna inte med fog kan antas ha inverkat på valutgången när det gäller valen till riksdagen och till landstingsfullmäktige i Dalarnas län. Överklagandena ska alltså avslås i dessa delar.

Valprövningsnämnden delar länsstyrelsens uppfattning att det inte finns några faktiska omständigheter som tyder på att röster ska ha försvunnit.

Valet till kommunfullmäktige

När det gäller Valmyndighetens beräkningar för valet till kommunfullmäktige i Falun framgår följande. Bland de partier som inte klarade spärren (2 procent) låg Feministiskt initiativ närmast. Partiet fick 23 röster vilket motsvarade 0,06 procent av rösterna. Partiet behövde ytterligare 745 röster för att få delta i mandatfördelningen. Det sista mandatet gick till Moderaterna. Närmast att ta detta mandat var Vänsterpartiet. För att Vänsterpartiet skulle ha tagit det sista mandatet krävdes att Vänsterpartiet skulle ha fått ytterligare en röst. Under antagande att varje röst av de 126 inte räknade rösterna följer samma fördelning som de redan beräknade avgivna rösterna i valet till kommunfullmäktige i Falu kommun är sannolikheten att 126 röster skulle påverka valresultatet i det valet 42,7 procent.

Mot den bakgrunden bedömer Valprövningsnämnden att den konstaterade avvikelsen med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Den avvikelse från föreskriven ordning som förekommit har medfört att länsstyrelsen vid den slutliga rösträkningen inte kunnat beakta de 126 förtidsrösterna som avsåg valet till kommunfullmäktige i Falun. Länsstyrelsen har anfört att den åtgärd som lämpligen kan komma i fråga är en förnyad sammanräkning. Länsstyrelsens slutliga rösträkning avser emellertid endast röster som lagts ner i och därefter tagits ur en valurna antingen i vallokal eller vid valnämndens onsdagsräkning. Det är således inte möjligt för länsstyrelsen att genom en förnyad sammanräkning beakta de försenade förtidsrösterna (jfr 11 kap. 5 § vallagen). Rättelse kan alltså inte åstadkommas genom att länsstyrelsen gör en ny sammanräkning. Inte heller kan rättelse ske genom någon annan mindre genomgripande åtgärd än omval. Valprövningsnämnden finner därför att rättelse ska ske genom omval. I Falu kommun finns endast en valkrets vid valet till kommunfullmäktige. Omvalet ska därför omfatta hela Falu kommun. Överklagandena i dnr 398-2018, 399-2018, 418-2018, 428-2018, 430-2018, 435-2018, 436-2018, 440-2018, 441-2018, 445-2018, 447-2018, 493-2018, 495-2018, 550-2018, 662-2018 och 800-2018 ska alltså bifallas såvitt nu är i fråga.

Hanteringen av utlandsröster (399-2018)

Valmyndigheten har redogjort för hur man hanterar utlandsröster. Det som anförts av klaganden ger inte stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning. Överklagandet i ärende 399-2018 ska därför avslås i den delen.

Stressat val, valkuvert inte direkt i urnan (428-2018)

Utredningen ger inte något stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning när det gäller förhållandena i förtidsröstningslokalen i stadsbiblioteket i Falun. Överklagandet i ärende 428-2018 ska därför avslås i den delen.

Förslutna valkuvert (495-2018 delvis)

I 7 kap. 2 § vallagen anges att väljarna ska, för att göra i ordning en röst, för varje slag av val de vill delta i

  1. ta en valsedel,
  2. lägga in valsedeln i ett valkuvert utan att vika den, och
  3. försluta valkuvertet.

I likhet med Valmyndigheten konstaterar Valprövningsnämnden att det i vallagen inte finns något krav på att valkuverten ska vara igenklistrade, utan endast att de ska vara förslutna. Det som förekommit i denna del innebär alltså inte någon avvikelse från föreskriven ordning. Överklagandet i ärende 495-2018 ska avslås i denna del.

Kostnaden för omval (493-2018)

Det ankommer inte på Valprövningsnämnden att pröva frågan om fördelning av kostnader för ett omval. Yrkandet om detta i ärende 493-2018 ska därför avvisas.

Synliga valsedlar m.m. (285-2018)

Enligt 8 kap. 2 § första stycket vallagen, enligt den lydelse som gällde vid valet 2018, ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen.

På ett röstmottagningsställe ska det finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn; (se 8 kap. 1 § vallagen).

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det enligt 8 kap. 3 § vallagen inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Partirepresentanter får uppehålla sig utanför vallokalerna men inte i själva vallokalen, röstningslokalen eller i anslutande utrymme; (se VPN 2018:202 m.fl.).

Valsedlar skulle alltså enligt den ordning som gällde vid tidpunkten för valet 2018 placeras i anslutning till röstmottagningsstället. Val- och demokratinämnden i Falun har i sitt yttrande redogjort för förhållandena i vallokalen i Britarvsskolan i Falun under valdagen. Valprövningsnämnden finner inte visat att den föreskrivna ordningen frångåtts när det gäller utplaceringen av valsedlarna och överklagandet ska därför avslås i den delen.

I detta sammanhang kan nämnas att riksdagen under hösten 2018 behandlade regeringens proposition 2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten. I syfte att stärka skyddet för valhemligheten och därmed även minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen infördes nya bestämmelser i vallagen den 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär att det ska ställas krav på att den plats i, eller i anslutning till, en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid valet till Europaparlamentet 2019.

När det gäller påståendena om utplacering av valskärmar, valförrättarnas handlande och partifunktionärers närvaro utanför vallokalen ger inte utredningen något stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning. Överklagandet i ärende 285-2018 ska alltså avslås också i dessa delar.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden upphäver valet till kommunfullmäktige i Falun och förordnar att omval ska ske i kommunen. Yrkandet om fördelning av kostnader för omval avvisas och överklagandena i övrigt avslås.

På Valprövningsnämndens vägnar

 

Skiljaktig mening

Ledamoten Per-Ingvar Johnsson är skiljaktig beträffande de försenade förtidsrösterna när det gäller valet till kommunfullmäktige i Falun med följande motivering.

Jag delar bedömningen att den omständigheten att de 126 rösterna avseende kommunvalet i Falun inte nådde valnämnden i tid för onsdagsräkningen är en sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen (2005:837). Till skillnad från majoriteten anser jag att rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning.

Såväl Val- och demokratinämnden i Falu kommun som Länsstyrelsen i Dalarnas län förordar i sina yttranden en förnyad sammanräkning av rösterna i kommunvalet i Falun, varvid rösterna i postsäcken läggs till. Jag instämmer i detta.

Enligt min mening bör 11 kap. 5 § vallagen tolkas så att bestämmelsen inte gäller den slutliga rösträkning som länsstyrelsen genomför enligt 13 kap. vallagen utan bara vid den preliminära rösträkningen i vallokal och vid rösträkningen hos valnämnden, se 11 och 12 kap. vallagen. Jag kan inte göra någon annan tolkning av lagtexten än att vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen får valkuvert som inte varit i en valurna öppnas.

Jag anser att Valprövningsnämnden ska upphäva resultatet av valet till kommunfullmäktige i Falun och förordna att Länsstyrelsen i Dalarnas län ska göra en omräkning av rösterna på sådant sätt att de 126 röster som inte räknats läggs till vid fastställandet av valresultatet för kommunfullmäktige i Falun. Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriteten.

De överklaganden som rör försenade förtidsröster i Falun är

Dnr
398-2018
399-2018
418-2018
428-2018
430-2018
435-2018
436-2018
440-2018
441-2018
445-2018
447-2018
493-2018
495-2018
550-2018
662-2018
800-2018

Det överklagande som rör synliga valsedlar m.m. i Falun är

Dnr
285-2018

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.

För varje beslut anges beslutets diarienummer och i förekommande fall även rättsfallsbeteckningen. En sådan fanns för besluten före 2015 då dessa gavs ut i en skriftlig rättsfallssamling.