Till innehåll på sidan

Personröst som inte registrerats vid den slutliga rösträkningen har påverkat valutgången - bifall

Valprövningsnämndens beslut 213-2022

Beslut
Bifall
Beslutat
15 februari 2023
Ämnesord
Ny sammanräkning, Röstsammanräkning

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.

För varje beslut anges beslutets diarienummer och i förekommande fall även rättsfallsbeteckningen. En sådan fanns för besluten före 2015 då dessa gavs ut i en skriftlig rättsfallssamling.

Länsstyrelsen i Örebro län fastställde i ett beslut den 20 september 2022 utgången av valet till kommunfullmäktige i Laxå kommun den 11 september 2022.

Redogörelse för överklagandet

Miljöpartiet de gröna (nedan Miljöpartiet) har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat omräkning av partiets valsedlar. Som grund för överklagandet har partiet anfört i huvudsak följande. När länsstyrelsens slutgiltiga protokoll för rösträkningen offentliggjordes kunde man se att länsstyrelsen av någon anledning inte kunnat utse en ersättare för partiet i kommunfullmäktige. Partiet vet att en väljare skrivit in namnet som partiet angett i sin öppna lista till länsstyrelsen och denna valsedel ska räknas som en personvalsedel, vilket skulle ge partiet en ersättarplats i kommunfullmäktige. Efter kontakt med länsstyrelsen har rösterna gåtts igenom och länsstyrelsen har hittat valsedeln samt konstaterat att den felaktigt inte räknats som en personvalsedel. Länsstyrelsen kan dock inte själv korrigera felet.

Länsstyrelsen i Örebro läns yttrande

Länsstyrelsen i Örebro län har instämt i vad klaganden anfört och har härutöver i ett yttrande anfört följande.

Länsstyrelsen blev uppmärksammade, efter att valresultatet för Laxå kommun hade fastställts, på att ett namn på en valbar person som fanns tillskrivet på en personvalsedel för Miljöpartiet inte hade räknats. Personrösten skulle rätteligen ha varit med i sammanräkningen. Det föreligger därmed grund för rättelse.

Länsstyrelsen har kompletterat med uppgiften att den aktuella personvalsedeln fanns i valdistriktet Finnerödja samt gett in en kopia av valsedeln. Av bilden framgår att det är en röst på lista 0055-05725 med tillskriften Linda Gunnarsson. Listan är en lista för Miljöpartiet i valet till kommunfullmäktige i Laxå kommun. Partiet har inte anmälda kandidater och den enda kandidaten på listan är Anders Pettersson.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och gjort följande känslighetsanalys och bedömning.

Känslighetsanalys

Miljöpartiet fick 82 röster i valet till kommunfullmäktige i Laxå kommun. Detta motsvarar 2,25 % av totalt 3 650 giltiga röster i kommunen och gav partiet ett mandat.

I valet ställde Miljöpartiet upp med en lista, lista nr 0055-05725. På listan fanns Anders Pettersson som första kandidat. Några ytterligare kandidater fanns inte på listan. Utöver kandidaten på listan hade även Linda Gunnarsson samtyckt till kandidatur.

Anders Petterson fick 22 personröster, vilket är en större andel än 5 % av partiets röster, men mindre än 50 röster, varför inget personligt röstetal fastställts för honom. Inga andra personröster räknades för Miljöpartiet i valet till kommunfullmäktige.

Detta innebär att ordningsföljden mellan kandidaterna i stället har bestämts genom jämförelsetal. Anders Petterson har som enda kandidat på lista 0055-05725 valts till ledamot på partiets enda mandat. Någon ersättare kunde inte utses, då den lista som legat till grund för att han utsågs till ledamot inte upptog några ytterligare namn.

Av utredningen i ärendet framgår att en namnvalsedel för Miljöpartiet registrerats som en röst på Miljöpartiet utan en lista, trots att den rätteligen borde registrerats som en ny lista med två namn där Anders Pettersson var första kandidaten och Linda Gunnarsson den andra kandidaten. Anders Pettersson har, som framgår ovan, utsetts till ledamot genom att ett jämförelsetal beräknats. Vid den beräkningen borde rätteligen även den oregistrerade listan med två namn ha funnits med i underlaget, då Anders Pettersson stod överst på den valsedeln.

Någon ersättare för Anders Petterson kunde inte utses, eftersom ingen av de registrerade valsedlarna upptog något namn utöver hans eget. Om den nu oregistrerade listan hade funnits med i underlaget skulle ersättare ha utsetts från den listan.

Valmyndighetens bedömning

Valmyndigheten konstaterar att det har skett en avvikelse från föreskriven ordning.

Som framgår av känslighetsanalysen kan det med fog antas att Linda Gunnarsson hade utsetts till ersättare för Miljöpartiet i valkretsen om det inte hade förekommit någon avvikelse.

Valmyndigheten bedömer att rättelse bör kunna åstadkommas genom att valet upphävs i den del det avser vilka kandidater som valts till ledamöter och ersättare för Miljöpartiet i kommunvalkretsen Laxå, och att en förnyad sammanräkning sker av Miljöpartiets röster i valdistriktet Finnerödja.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

 1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
 2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

  Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndig­heten att vidta en sådan rättelse.

  Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

  Av 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen framgår att om en väljare skriver till en kandidat på en valsedel för ett parti som inte har registrerat sin partibeteckning eller anmält kandidater enligt 2 kap. ska väljaren anses ha lämnat en personröst för den kandidaten. Om väljaren skriver till flera kandidater på en sådan valsedel, ska väljaren anses ha lämnat en personröst för den första kandidaten.

  Enligt 14 kap. 13 § tillsammans med 14 kap. 9 och 10 §§ vallagen ska ledamöter till kommunfullmäktige i första hand utses genom personligt röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för en kandidat som fått särskilda personröster motsvarande minst 5 procent av det antal röster som partiet fått i valkretsen, dock minst 50 röster. Kan inte ett tillräckligt stort antal ledamöter utses på grundval av ett personligt röstetal, ska ordningsföljden mellan återstående kandidater bestämmas genom att ett jämförelsetal beräknas.

  Beräkningen sker genom att alla röster på partiet grupperas utifrån vilken kandidat som står överst på valsedeln. Man bortser från de kandidater som redan utsetts till ledamöter för partiet. Valsedlar med samma första kandidat bildar en grupp, även om övriga kandidater på listorna skulle vara olika. Till att börja med är alla valsedlar lika mycket värda och den kandidat utses därmed som står överst på flest valsedlar. Därefter bortser man återigen från de kandidater som redan utsetts till ledamöter och grupperar om valsedlarna utifrån den kandidat som står överst på valsedeln. Varje gång valsedlar ligger till grund för att en ledamot utses blir valsedlarna mindre värda vid beräkningen av jämförelsetal.

  När det gäller ersättare framgår av 14 kap. 16 § vallagen att ersättare i första hand utses genom personligt röstetal. I andra hand utses ersättare genom en beräkning där det endast tas hänsyn till de valsedlar som legat till grund för att utse ledamoten. Den kandidat som står överst på flest valsedlar utses till ersättare för den ledamot som beräkningen avser. Kandidater som redan utsetts till ledamöter kan inte utses till ersättare.

Valprövningsnämndens bedömning

I ärendet är utrett att Anders Petterson som enda kandidat på lista 0055-05725 valts till ledamot på Miljöpartiets enda mandat i kommunfullmäktige i Laxå kommun. Någon ersättare kunde inte utses då den lista som legat till grund för att han utsågs till ledamot inte upptog några ytterligare namn. Det har även framkommit att en namnvalsedel för Miljöpartiet registrerats som en röst på Miljöpartiet utan en lista, trots att den rätteligen borde ha registrerats som en ny lista med två namn där Anders Pettersson var första kandidaten och Linda Gunnarsson den andra kandidaten. Om så hade skett skulle ersättare ha utsetts från den listan. Vid röstsammanräkningen har det således förekommit en sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen och det kan med fog antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången. Miljöpartiets överklagande ska därför bifallas.

Mot bakgrund av vad som nu anförts finner Valprövningsnämnden att Länsstyrelsen i Örebro läns beslut att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Laxå kommun ska upphävas när det gäller vilka kandidater som valts till ledamöter och ersättare för Miljöpartiet i valkretsen Laxå och att en förnyad sammanräkning ska ske av Miljöpartiets röster i valdistriktet Finnerödja.​

Valprövningsnämndens beslut

Med bifall till överklagandet upphäver Valprövningsnämnden Länsstyrelsen i Örebro läns beslut att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Laxå kommun när det gäller vilka kandidater som valts till ledamöter och ersättare för Miljöpartiet de gröna i valkretsen Laxå och förordnar att länsstyrelsen ska genomföra en förnyad sammanräkning av Miljöpartiet de grönas röster i valdistriktet Finnerödja.


Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.

För varje beslut anges beslutets diarienummer och i förekommande fall även rättsfallsbeteckningen. En sådan fanns för besluten före 2015 då dessa gavs ut i en skriftlig rättsfallssamling.