Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1226
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2016-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategorinummer  Ämne        CPV-referensnummer
1    Underhålls- och 
    reparationstjänster    50000000-5, från 
            50100000-6 till 
            50884000-5 (utom 
            50310000-1 till 
            50324200-4 och 
            50116510-9, 
            50190000-3, 
            50229000-6, 
            50243000-0) och 
            från 51000000-9 
            till 51900000-1
2    Tjänster för militärt 
    bistånd till utlandet    75211300-1
3    Försvarstjänster, militära 
    försvarstjänster och civila 
    försvarstjänster    75220000-4, 
            75221000-1, 
            75222000-8
4    Undersöknings- och 
    säkerhetstjänster    Från 79700000-1 
            till 79720000-7
5    Landtransport      60000000-8, från 
            60100000-9 till 
            60183000-4 (utom 
            60160000-7, 
            60161000-4) och 
            från 64120000-3 
            till 64121200-2
6    Lufttransporttjänster: 
    transporter av passagerare 
    och gods, med undantag av 
    posttransporter      60400000-2, från 
            60410000-5 till 
            60424120-3 (utom 
            60411000-2 
            60421000-5) från 
            60440000-4 till 
            60445000-9 och 
            60500000-3
7    Postbefordran på land och i 
    luften        60160000-7, 
            60161000-4, 
            60411000-2, 
            60421000-5
8    Järnvägstransporttjänster  Från 60200000-0 
            till 60220000-6
9    Sjötransporttjänster    Från 60600000-4 
            till 60653000-0 
            och från 63727000-1 
            till 63727200-3
10    Hjälptjänster och tjänster i 
    anslutning till transporter  Från 63100000-0 
            till 63111000-0, 
            från 63120000-6 
            till 63121100-4, 
            63122000-0, 
            63512000-1 och 
            från 63520000-0 
            till 6370000-6
11    Telekommunikationstjänster  Från 64200000-8 
            till 64228200-2, 
            72318000-7 och 
            från 72700000-7 
            till 72720000-3
12    Finansiella tjänster: 
    försäkringstjänster    Från 66500000-5 
            till 66720000-3
13    Databehandlingstjänster och 
    därmed sammanhängande tjänster  Från 50310000-1 
            till 50324200-4, 
            från 72000000-5 
            till 72920000-5 
            (utom 72318000-7 
            och från 72700000-7 
            till 72720000-3), 
            79342410-4, 
            9342410-4
14    Forsknings- och 
    utvecklingstjänster och 
    utvärderingsprov, med 
    undantag av forsknings- och 
    utvecklingstjänster som inte 
    uteslutande är till förmån 
    för den upphandlande 
    myndigheten eller enheten i 
    dess egen verksamhet, under 
    förutsättning att dessa 
    tjänster helt finansieras av 
    den upphandlande myndigheten 
    eller enheten      Från 73000000-2 
            till 73436000-7
15    Redovisnings-, revisions- 
    och bokföringstjänster    Från 79210000-9 
            till 79212500-8
16    Organisationskonsulttjänster, 
    med undantag av medlings- och 
    förlikningstjänster, och 
    därmed sammanhängande tjänster  Från 73200000-4 
            till 73220000-0, 
            från 79400000-8 
            till 79421200-3 
            och 79342000-3, 
            79342100-4, 
            79342300-6, 
            79342320-2, 
            79342321-9, 
            79910000-6, 
            79991000-7, 
            98362000-8
17    Arkitekttjänster, tekniska 
    konsulttjänster och 
    integrerade tekniska 
    tjänster, stadsplanering 
    och landskapsarkitektur, 
    därmed sammanhängande 
    vetenskapliga och tekniska 
    konsulttjänster, teknisk 
    provning och analys    Från 71000000-8 
            till 71900000-7 
            (utom 71550000-8) 
            och 79994000-8
18    Fastighetsstädning och 
    fastighetsförvaltning    Från 70300000-4 
            till 70340000-6 
            och från 90900000-6 
            till 90924000-0
19    Avlopps- och 
    renhållningstjänster: 
    saneringstjänster och 
    liknande tjänster    Från 90400000-1 
            till 90743200-9 
            (utom 90712200-3), 
            från 90910000-9 
            till 90920000-2 
            och 50190000-3, 
            50229000-6, 
            50243000-0
20    Utbildnings- och 
    simuleringstjänster på 
    försvars- och säkerhetsområdet  80330000-6, 
            80600000-0, 
            80610000-3, 
            80620000-6, 
            80630000-9, 
            80640000-2, 
            80650000-5, 
            80660000-8
Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategorinummer  Ämne        CPV-referensnummer
21    Hotell- och 
    restaurangtjänster    Från 55100000-1 
            till 55524000-9 
            och från 98340000-8 
            till 98341100-6
22    Hjälptjänster och tjänster i 
    anslutning till transporter  Från 63000000-9 
            till 63734000-3 
            (utom 63711200-8, 
            63712700-0, 
            63712710-3), 
            från 63727000-1 
            till 63727200-3 
            och 98361000-1
23    Juridiska tjänster    Från 79100000-5 
            till 79140000-7
24    Rekrytering och urval av 
    personal med undantag av 
    anställningskontrakt    Från 79600000-0 
            till 79635000-4 
            (utom 79611000-0, 
            79632000-3, 
            79633000-0) och 
            från 98500000-8 
            till 98514000-9
25    Hälsovård och socialtjänster  79611000-0 och 
            från 85000000-9 
            till 85323000-9 
            (utom 85321000-5 
            och 85322000-2)
26    Övriga tjänster  

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.