Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1994:1547
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1994-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:579
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/2321 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, och
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, och
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.
Lag (2022:1002).

2 §   Bestämmelser om frihet från skatt vid införsel i vissa fall finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m. m. och i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna.

3 §   Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen (2016:253). Lag (2016:262).

Tullfrihet i vissa fall

4 §    /Upphör att gälla U:2024-08-15/ Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt vad som följer av 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för
   1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och
   2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.
Lag (2022:1002).

4 §    /Träder i kraft I:2024-08-15/ Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt vad som följer av 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för
   1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och
   2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tullfrihet som avses i denna paragraf. Lag (2024:541).

5 §   Tullfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som ska användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materiel, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats. Lag (2016:262).

6 §   Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ gäller inte om varorna efter införseln används i strid med de regler som gäller för tullfriheten. I sådana fall ska detta genast anmälas till Tullverket och tullen för varan ska betalas.

Detta gäller dock inte om det har gått mer än fem år från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan fick en annan användning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kortare tid än den som anges i andra stycket ska gälla för vissa varor.
Lag (2022:1002).

7 §   Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för
   1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättningen eller passagerarna, och
   2. personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en person som återvänder till Sverige efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid. Lag (2022:1002).

Bestämmelser till utfyllnad av unionsrätten

8 §   Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 1 kap. 13 §, 4 kap. 5, 16, 17 och 24-43 §§ samt 7 kap. 5 och 6 §§ tullagen (2016:253) tillämpliga. Lag (2016:262).

9 §   Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsorganisation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt EU:s bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Detta gäller även i fråga om uppgiftsskyldighet enligt EU:s bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import.

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas att för granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som rör verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som förs med hjälp av automatisk databehandling, ska dessa på begäran tillhandahållas i utskrift eller på medium för automatisk databehandling. Vid tillämpning av bestämmelserna i denna paragraf är även bestämmelserna i 4 kap. 26-43 §§ tullagen (2016:253) tillämpliga. Lag (2016:262).

10 §   Regeringen får meddela föreskrifter
   1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och
   2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått.

Regeringen får även meddela föreskrifter
   1. om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och
   2. om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2022:1002).

11 §   Regeringen får överlåta åt annan myndighet att meddela föreskrifter i de ämnen som avses i 10 §.


Övergångsbestämmelser

1994:1547
   1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.
att gälla.
   2. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.
   3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande, dock längst under ett år därefter.
   4. Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull för varor från utvecklingsländerna och för varor som omfattas av de internationella handelsöverenskommelser som skall tillämpas av Sverige.
Lag (1995:468).

1995:468

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995 men skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

2016:262
   1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
   2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller som inleds efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.