Till innehåll på sidan

Förordning (2022:301) om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:301
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-04-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

  • AVDELNING I
  • AVDELNING II
  • AVDELNING III
  • AVDELNING IV

1 §   Den administrativa överenskommelse om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan vilken undertecknades den 10 februari 2022 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 §   Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2021:989) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan.

Bilaga

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE OM GENOMFÖRANDE AV AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH JAPAN OM SOCIAL TRYGGHET

I enlighet med artikel 19.1 a i avtalet mellan Konungariket Sverige och Japan om social trygghet, som undertecknades i Stockholm den 11 april 2019, har de behöriga myndigheterna i Konungariket Sverige (nedan kallat Sverige) och Japan beslutat följande.


AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner
   1. I denna tillämpningsöverenskommelse avses med avtal avtalet mellan Konungariket Sverige och Japan om social trygghet, som undertecknades i Stockholm den 11 april 2019.
   2. Alla andra ord och uttryck som används i denna tillämpningsöverenskommelse ska ha samma betydelse som i avtalet.

Artikel 2

Behöriga institutioner

De behöriga institutioner som avses i artikel 1.1 e i avtalet är följande:
      a) För Japan:
      i) Ministern för hälsa, arbete och välfärd och Japans pensionstjänst (the Minister of Health, Labour and Welfare and the Japan Pension Service), för den nationella pensionen (the National Pension) och för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori I i pensionsförsäkringen för anställda är berörda,

ii) Centralorganisationen för offentliganställdas försäkrings- kassor (the Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations) och varje enskild försäkringskassa för offentliganställda (National Public Service Personnel Mutual Aid Associations), för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori II i pensionsförsäkringen för anställda är berörda,
iii) Pensionsfondsföreningen för anställda vid lokala myndigheter (the Pension Fund Association for Local Government Officials) och varje pensionsfond för anställda vid lokala myndigheter (Pension Fund for Local Government Officials), för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori III i pensionsförsäkringen för anställda är berörda, och

iv) Organisationen för främjande av och försäkringskassan för Japans privatskolor (the Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan), för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori IV i pensionsförsäkringen för anställda är berörda.
      b) För Sverige:
      i) Försäkringskassan, vid tillämpning av bestämmelserna i del II och tillämpliga bestämmelser i avtalet,
ii) Försäkringskassan, för sjukersättning och aktivitetsersättning,
iii) Pensionsmyndigheten, för inkomstgrundade ålderspensioner, garantipensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd, och

iv) Skatteverket, för socialavgifter med avseende på den lag- stiftning som avses i led b ii och b iii.

Artikel 3

Förbindelseorgan

I enlighet med artikel 19.1 b i avtalet utses följande till förbindelseorgan:
      a) För Japan:
      i) Ministern för hälsa, arbete och välfärd och Japans pensionstjänst (the Minister of Health, Labour and Welfare and the Japan Pension Service), för den nationella pensionen (the National Pension) och för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori I i pensionsförsäkringen för anställda är berörda,
ii) Centralorganisationen för offentliganställdas försäkrings- kassor (the Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations), för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori II i pensionsförsäkringen för anställda är berörda,
iii) Pensionsfondsföreningen för anställda vid lokala myndigheter (the Pension Fund Association for

Local Government Officials), för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori III i pensionsförsäkringen för anställda är berörda, och

iv) Organisationen för främjande av och försäkringskassan för Japans privatskolor (the Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan), för pensionsförsäkringen för anställda (the Employees' Pension Insurance) om försäkringstagare i kategori IV i pensionsförsäkringen för anställda är berörda.
      b) För Sverige:
      i) Försäkringskassan, vid tillämpning av bestämmelserna i del II och tillämpliga bestämmelser i avtalet,
ii) Försäkringskassan, för sjukersättning och aktivitetsersättning,
iii) Pensionsmyndigheten, för inkomstgrundade ålderspensioner, garantipensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd, och

iv) Skatteverket, för socialavgifter med avseende på den lag- stiftning som avses i led b ii och b iii.


AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 4

Försäkringsintyg för anställda och egenföretagare

Om lagstiftningen i en avtalsslutande stat är tillämplig på en anställd eller en egenföretagare i enlighet med artikel 7, 8, 9.2 eller 10 i avtalet ska den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den avtalsslutande staten utfärda ett intyg till den berörda personen som anger att den anställda eller egenföretagaren omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande staten och som visar intygets giltighetstid. Intyget ska styrka att den anställda eller egenföretagaren är undantagen från den andra avtalsslutande statens lagstiftning om obligatorisk försäkring.

Artikel 5

Kontakt för en överenskommelse om ett undantag

För att komma överens om ett undantag i enlighet med artikel 10 i avtalet ska den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat som tar emot en begäran om undantag från en anställd, en arbetsgivare eller en egenföretagare, genom sitt förbindelseorgan, kontakta den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.


AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

Artikel 6

Ansökningar, överklaganden och meddelanden
   1. Om en behörig myndighet eller behörig institution i en av- talsslutande stat tar emot en ansökan om förmån för en person av vilken det framgår att han eller hon har försäkringsperioder i den andra avtalsslutande staten, ett överklagande eller ett annat meddelande i enlighet med den andra avtalsslutande statens lagstiftning, ska den, genom sitt förbindelseorgan utan dröjsmål skicka den ansökan, det överklagandet eller det meddelandet till den behöriga institu- tionen eller förbindelseorganet i den andra avtalsslutande staten och ange datum för mottagande.
   2. När det gäller en ansökan ska den behöriga institutionen i den första avtalsslutande staten, genom sitt förbindelseorgan, förse den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den andra avtalsslutande staten med all tillgänglig information som den förfogar över och som kan vara nödvändig för att den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten ska kunna fastställa rätten till förmåner.
   3. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska, genom sitt förbindelseorgan, på begäran från den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den andra avtals- slutande staten, utan dröjsmål förse den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den andra avtals- slutande staten med all tillgänglig information som den förfogar över och som kan vara nödvändig för att den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten ska kunna fastställa rätten till förmåner.
   4. De personuppgifter som rör en enskild person i ansökan ska kontrolleras av den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den första avtalsslutande staten genom att bekräfta att uppgifterna styrks av handlingar. Vilken typ av uppgifter som denna punkt är tillämplig på och alla därmed förbundna förfaranden ska beslutas gemensamt av de behöriga institutionerna eller förbindelseorganen i de avtalsslutande staterna.
   5. Utöver den ansökan och de uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den första avtalsslutande staten skicka en förbindelseblankett på både svenska och japanska till den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 7

Medicinsk information och dokumentation
   1. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska, i den utsträckning som den lagstiftning som den tillämpar medger det, på begäran av den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten, genom sitt förbindelseorgan, tillhandahålla den medicinska information och dokumentation som den förfogar över om den nedsatta funktionsförmågan hos en person som ansöker om eller har beviljats en invaliditetsförmån inom ramen för lagstiftningen i den avtals- slutande staten.
   2. All eventuell sådan medicinsk information och dokumentation som nämns i punkt 1 i denna artikel ska överlämnas utan kostnad i enlighet med artikel 19.2 i avtalet.


AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 8

Utbyte av statistik

De avtalsslutande staternas förbindelseorgan ska utbyta statistik om antalet intyg som utfärdats i enlighet med artikel 4 i denna tillämpningsöverenskommelse. De ska även utbyta statistik om utbetalningar som i enlighet med lagstift- ningen i respektive avtalsslutande stat gjorts till förmånstagare inom den andra avtalsslutande statens territorium, inklusive antalet förmånstagare och det totala förmånsbeloppet efter förmånstyp. Denna statistik ska tillhandahållas årligen på ett sätt som ska beslutas av de avtalsslutande staternas förbindelseorgan.

Artikel 9

Blanketter och närmare förfaranden

De avtalsslutande staternas förbindelseorgan ska gemensamt besluta om de blanketter och närmare förfaranden som är nödvändiga för tillämpningen av avtalet i samarbete med de behöriga myndigheterna eller behöriga institutionerna.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna tillämpningsöverenskommelse träder i kraft samma dag som avtalet träder i kraft och ska gälla under samma period som avtalet.

Artikel 11

Ändringar i denna tillämpningsöverenskommelse
   1. De behöriga myndigheterna får begära att denna tillämpningsöverenskommelse ska omarbetas eller ändras. En sådan omarbetning eller ändring ska ske efter samråd eller överenskommelse.
   2. De behöriga myndigheterna kan skriftligen meddela varandra förändringar av de behöriga institutionernas och förbindelseorganens namn, utan att denna tillämpnings- överenskommelse behöver ändras.

Upprättad i två exemplar den 10 februari 2022 på svenska, japanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga. Vid skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND JAPAN ON SOCIAL SECURITY

In accordance with subparagraph (a) of paragraph 1 of Article 19 of the Agreement between the Kingdom of Sweden and Japan on Social Security, signed at Stockholm on 11 April 2019, the competent authorities of the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as "Sweden") and Japan have decided upon as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions
   1. For the purposes of this Administrative Arrangement, "Agreement" means the Agreement between the Kingdom of Sweden and Japan on Social Security, signed at Stockholm on 11 April 2019.
   2. Any other term used in this Administrative Arrangement will have the same meaning given to it in the Agreement.

Article 2

Competent Institutions

The competent institutions referred to in subparagraph (e) of paragraph 1 of Article 1 of the Agreement will be:

(a) for Japan:

(i) for the National Pension and for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category I insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,

the Minister of Health, Labour and Welfare and the Japan Pension Service;

(ii) for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category II insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,
the Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations and each National Public Service Personnel Mutual Aid Associations;

(iii) for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category III insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,
the Pension Fund Association for Local Government Officials and each Pension Fund for Local Government Officials; and

(iv) for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category IV insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,
the Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan.

(b) for Sweden:

(i) for the application of the provisions in Part II and relevant provisions of the Agreement,
the Swedish Social Insurance Agency;

(ii) for sickness compensation and activity compensation,
the Swedish Social Insurance Agency;

(iii) for income-based old-age pensions, guarantee pensions, survivor's pensions and surviving children's allowance,

the Swedish Pensions Agency; and

(iv) for social security contributions as regards the legislation specified in (ii) and (iii) of this paragraph,
the Swedish Tax Agency.

Article 3

Liaison Agencies

In accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of Article 19 of the Agreement, the following are designated as liaison agencies:

(a) for Japan:

(i) for the National Pension and for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category I insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,
the Minister of Health, Labour and Welfare and the Japan Pension Service;

(ii) for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category II insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,
the Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations;

(iii) for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category III insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,

the Pension Fund Association for Local Government Officials; and

(iv) for the Employees' Pension Insurance to the extent that the Category IV insured persons under the Employees' Pension Insurance are concerned,
the Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan.

(b) for Sweden:

(i) for the application of the provisions in Part II and relevant provisions of the Agreement,
the Swedish Social Insurance Agency;

(ii) for sickness compensation and activity compensation,
the Swedish Social Insurance Agency;

(iii) for income-based old-age pensions, guarantee pensions, survivor's pensions and surviving children's allowance,
the Swedish Pensions Agency; and

(iv) for social security contributions as regards the legislation specified in (ii) and (iii) of this paragraph,
the Swedish Tax Agency.

PART II

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 4

Certificate of Coverage of Employed and Self-employed Persons

If the legislation of a Contracting State applies to an employee or a self-employed person pursuant to Article 7, Article 8, paragraph 2 of Article 9 or Article 10 of the Agreement, the competent institution or liaison agency of that Contracting State, will issue a certificate to the person concerned stating that the employee or the self-employed per- son is subject to the legislation of that Contracting State and indicating the duration for which the certificate will be valid. The certificate will be evidence that the employee or the self-employed person is exempt from the legislation on compulsory coverage of the other Contracting State.

Article 5

Contact for an Agreement on an Exception

For an agreement on an exception in accordance with Article 10 of the Agreement the competent institution of a Contracting State which receives a request of exception from the employee, the employer or the self-employed person will, through its liaison agency, contact the competent institution of the other Contracting State.

PART III

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

Article 6

Applications, Appeals and Declarations
   1. If a competent authority or competent institution of a Con- tracting State receives an application for a benefit regarding a person indicating that he or she has periods of coverage in the other Contracting State, an appeal or any other declaration under the legislation of the other Contracting State, it will, through its liaison agency, without delay, send that application, appeal or declaration to the competent institution or liaison agency of the other Contracting State, indicating the date on which it has been received.
   2. With respect to an application, the competent institution of the first Contracting State will, through its liaison agency, furnish the competent institution or liaison agency of the other Contracting State with any available information in its possession, which may be necessary for the competent institution of that other Contracting State to determine entitlement to benefits.
   3. The competent institution of a Contracting State will, through its liaison agency, upon the request of the competent institution or liaison agency of the other Contracting State, without delay, furnish the competent institution or liaison agency of that other Contracting State with any available information in its possession which may be necessary for the competent institution of that other Contracting State to determine entitlement to benefits.
   4. The personal information regarding an individual contained in the application will be checked by the competent institution or liaison agency of the first Contracting State by confirming that the information is corroborated by documentary evidence. The type of information to which this paragraph applies and any associated procedures will be mutually decided upon by the competent institutions or liaison agencies of the Contracting States.
   5. In addition to the application and information referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, the competent institution or liaison agency of the first Contracting State will send to the competent institution or liaison agency of the other Contracting State a liaison form in both the Swedish and Japanese languages.

Article 7

Medical Information and Documentation
   1. The competent institution of a Contracting State will provide, through its liaison agency, upon request of the competent institution of the other Contracting State, to the competent institution of the other Contracting State, medical information and documentation in its possession concerning the disability of an applicant to or a beneficiary of a disability or invalidity benefit under the legislation of that Contracting State, to the extent permitted by the legislation which it administers.
   2. Any medical information and documentation mentioned in paragraph 1 of this Article will be provided free of charge in accordance with paragraph 2 of Article 19 of the Agreement.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 8

Exchange of Statistics

The liaison agencies of the Contracting States will exchange statistics regarding the number of certificates issued under Article 4 of this Administrative Arrangement. They will also exchange the statistics on the payments made under the legislation of each Contracting State to beneficiaries in the territory of the other Contracting State, including the number of beneficiaries and the total amount of benefits by the benefit types. These statistics will be furnished annually in a form to be decided upon by the liaison agencies of the Contracting States.

Article 9

Forms and Detailed Procedures

The liaison agencies of the Contracting States will mutually decide upon the forms and detailed procedures necessary to implement the Agreement in cooperation with the competent authorities or competent institutions.

Article 10

Entry into Effect

This Administrative Arrangement will take effect on the same date of

entry into force of the Agreement and will be applicable for the same period as the Agreement.

Article 11

Amendment to this Administrative Arrangement
   1. The competent authorities may request a revision of or an amendment to this Administrative Arrangement. Such revision or amendment will be made after mutual consultation or agreement.
   2. The competent authorities may notify each other, in writing, of changes in the names of the competent institutions and liaison agencies without the need to amend this Administrative Arrangement.

DONE in duplicate on 10 February 2022, in the Swedish, Japanese and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

FÖR SVERIGES BEHÖRIGA MYNDIGHET

FOR THE COMPETENT AUTHORITY OF SWEDEN

Socialförsäkringsministern / Minister for Social Security

FÖR JAPANS BEHÖRIGA MYNDIGHETER

FOR THE COMPETENT AUTHORITIES OF JAPAN

Polismyndigheten / National Police Agency

Ministeriet för inrikes frågor och kommunikation / Ministry of Internal Affairs and Communications

Finansministeriet / Ministry of Finance

Ministeriet för utbildning, kultur, idrott, vetenskap och teknik / Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Ministeriet för hälsa, arbete och välfärd / Ministry of Health, Labour and Welfare

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.