Till innehåll på sidan

Förordning (2022:107) om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:107
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2022-02-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:387
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd för att bygga infrastruktur och utveckla regionala elektrifieringspiloter för tunga godstransporter på väg. Stödet syftar till att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter.

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

3 §   I denna förordning betyder
   1. regional elektrifieringspilot: ett projekt
      a) där aktörer går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för vätgas, och
      b) som möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom ett område med omfattande behov av godstransporter,
   2. laddstation: en anläggning med en eller flera laddningspunkter,
   3. laddningspunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas eller där ett batteri på ett elfordon i taget kan bytas ut,
   4. tankstation för vätgas: en anordning för tankning som tillhandahåller vätgas i en fast eller rörlig anläggning.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2024:387).

Förutsättningar för stöd

4 §   Stöd får, om det finns medel, lämnas för att genomföra en regional elektrifieringspilot
   1. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens för-ordning (EU) 2023/2831,
   2. om stödmottagaren bedöms ha förutsättningar att genomföra åtgärden i samverkan mellan olika aktörer och sprida kunskap och information om den,
   3. om stödmottagaren tillgängliggör relevanta fordons-, laddnings- och tankningsrelaterade data om elektrifiering och optimerade logistikflöden,
   4. om laddningspunkterna utrustas på ett sådant sätt att information om dem kan förmedlas och offentliggöras i realtid, och
   5. om stödmottagaren åtar sig att under fem år efter det att en laddnings- eller tankningsstation färdigställts säkerställa att den är i fortsatt drift. Förordning (2024:387).

5 §   Om ett stöd lämnas enligt 4 § får stöd, om det finns medel, även lämnas för
   1. utveckling, test och demonstration av regionala elektrifieringspiloter i enlighet med kapitel I och artikel 25.2 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
   2. insatser som är relevanta för att genomföra en regional elektrifieringspilot, i enlighet med kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd enligt första stycket får även lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2023/2831.

Stöd enligt första och andra styckena får endast lämnas om det har betydelse för satsningen att kunna genomföra en regional elektrifieringspilot enligt 4 §. Förordning (2024:387).

6 §   Innan beslut om stöd fattas ska Statens energimyndighet inhämta synpunkter från berörda länsstyrelser. Myndigheten får vidare bestämma vilka urvalskriterier som ska gälla.

7 §   En ansökan om stöd ska ha lämnats in innan ett projekt inleds. I ansökan ska det anges vilka aktörer som ingår i projektet och när den regionala elektrifieringspiloten senast kommer att vara färdigställd.

8 §   Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

9 §   Stöd får inte lämnas för åtgärder som
   1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan författning eller villkor i ett tillstånd, eller
   2. har beviljats annat offentligt stöd för samma ändamål.

10 §   Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831 får inte lämnas till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2024:387).

11 §   Stöd till andra juridiska personer än företag får lämnas i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska kunna genomföras och ska, när det gäller stödberättigande kostnader och stödnivåer, följa samma villkor som gäller enligt 4 § 1 och 5 §.

Prövning av stödärenden

12 §   Statens energimyndighet prövar frågor om stöd. En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas elektroniskt till myndigheten.

13 §   En ansökan om stöd enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2831 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd
   1. av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under den senaste treårsperioden, och
   2. som sökanden tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.
Förordning (2024:387).

Beslut om stöd

14 §   Statens energimyndighet ska, innan ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2831 beviljas,
   1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 7.4 i den förordningen, och
   2. genomföra den kontroll som framgår av artikel 6.4 i den förordningen. Förordning (2024:387).

15 §   Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren, på begäran av Statens energimyndighet, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet ska även innehålla de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

I beslutet ska det även anges när den åtgärd som stödet avser senast ska vara utförd. Efter ansökan får myndigheten förlänga denna frist, om det finns särskilda skäl.

Utbetalning av stöd

16 §   Ett stöd betalas ut efter slutfört arbete. Statens energimyndighet får dock betala ut högst 75 procent av det beviljade stödet i förskott.

17 §   Ett stöd som har beviljats enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

18 §   Statens energimyndighet ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

Tillsyn

19 §   Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

20 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som har betalats ut
   1. i sådana situationer som anges i 18 §, eller
   2. om stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

21 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

22 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

23 §   Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

24 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 17, 18 och 21 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2024:387).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.