Till innehåll på sidan

Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS nr: 2020:193
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-04-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:94
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
   - hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
   - socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:357).

2 §   Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).

Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

3 §   Har upphävts genom förordning (2020:357).

Förutsättningar för statsbidrag

4 §   Statsbidrag enligt denna förordning får inom ramen för tilldelade medel lämnas till regioner och kommuner för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
   1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,
   2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
   3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
   4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
   5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.
Förordning (2020:357).

Ansökan och beslut

5 §   Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 augusti respektive den 30 november 2020. Ansökan om bidrag för sådana kostnader som har uppkommit till och med december 2020 ska dock ha kommit in till myndigheten senast den 30 april 2021.

Ansökan om bidrag för kostnader för sådana skyndsamma transporter som avses i 4 § 5 ska ha kommit in till Socialstyrelsen
   1. senast den 12 maj 2021 avseende kostnader som har uppkommit från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 april 2021,
   2. senast den 15 september 2021 avseende kostnader som har uppkommit från och med den 1 maj 2021 till och med den 31 augusti 2021,
   3. senast den 1 mars 2022 avseende kostnader som har uppkommit från och med den 1 september 2021 till och med den 31 december 2021, och
   4. senast den 13 maj 2022 avseende kostnader som har uppkommit från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.
Förordning (2022:94).

Fördelning av statsbidrag

6 §   Har upphävts genom förordning (2020:357).

7 §   I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka kostnader enligt 4 § som bidraget lämnas. Beslutet om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även en sista dag för redovisning enligt 8 § första stycket anges.

Redovisning

8 §   Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har använts.

Socialstyrelsen ska lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Redovisningen ska lämnas
   1. den 30 juni 2021 för bidrag som har betalats ut till och med den 30 november 2020,
   2. den 20 december 2021 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit till och med den 31 december 2020, och
   3. den 20 december 2022 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit till och med den 30 april 2022.
Förordning (2022:94).

Återbetalning och återkrav

9 §   Den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
   2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
   3. denne inte lämnar sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket.

Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

10 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2020:193
   1. Denna förordning träder i kraft den 8 april 2020.
   2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 februari 2020. Förordning (2020:357).