Till innehåll på sidan

Förordning (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

artal
2019
utfardad
2019-11-28
andrattillochmed
t.o.m. SFS 2021:220
utdrag
Uppgifter 1 § Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska pröva frågor enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. 2 § Nämnden ska varje år publicera en rapport med en sammanställning av sina avgöranden från
SFS nr: 2019:1152
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2019-11-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:220
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska pröva frågor enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

2 §   Nämnden ska varje år publicera en rapport med en sammanställning av sina avgöranden från föregående kalenderår och informationen som lämnats enligt 13 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och 1 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100).

Ledning

3 §   Myndigheten leds av en nämnd.

4 §   Nämnden ska bestå av en ordförande och högst tio övriga ledamöter. Det ska utses en eller flera ersättare för ordföranden. Förordning (2021:220).

5 §   Ordföranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika områden och några av dem ska ha erfarenhet av arbete med frågor om god forskningssed.

6 §   Ersättare för ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid.

7 §   Ledamöter som inte är ordförande eller ersättare för ordföranden utses efter förslag från universitet och högskolor respektive de myndigheter som ingår i den samordningsgrupp som föreskrivs i 5 § förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

Organisation

8 §   Etikprövningsmyndigheten upplåter lokaler och sköter administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden.

Anställningar och uppdrag

9 §   Nämnden får utse sakkunniga för att biträda nämnden vid utredning av ärenden om oredlighet i forskning.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på nämnden:

8 § om arbetsgivarpolitik, och

14 § om nämndens sammansättning.