Till innehåll på sidan

Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

SFS nr: 2016:705
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:149
Tidsbestämd: 2029-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Minst ett av de undervisningsämnen som ingår i examen ska vara ett sådant ämne för vilket det råder brist på sökanden till utbildningar som leder till ämneslärarexamen.

Utbildningen är avsedd för personer som har en examen på forskarnivå.

Förhållandet till annan reglering

1 a §   Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning).

Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för ämneslärarexamen och på vilken nivå en sådan examen ska avläggas. Förordning (2021:1343).

1 b §   Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare finns bestämmelser om krav på den utbildning som ska leda fram till ämneslärarexamen. Av 1 kap. 1 § andra stycket och 4 § tredje stycket i den senare förordningen framgår dels att med utbildning till lärare avses enligt den förordningen bland annat utbildning enligt denna förordning, dels att det i denna förordning finns bestämmelser om avvikande krav för utbildningen.

Av examensbeskrivningen för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen framgår att det för ämneslärarexamen finns två inriktningar.

I förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare finns bestämmelser om vilken behörighetsgrundande utbildning som krävs för att undervisa i olika ämnen och ämnesområden. Förordning (2021:1343).

Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet

2 §   Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan.

Utbildningen avses, på det sätt som anges i 15-18 §§, leda till en ämneslärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett, två eller tre undervisningsämnen. Förordning (2021:1343).

Var utbildningen anordnas

2 a §   Utbildningen ska anordnas vid de statliga universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i denna förordning även universitet.
Förordning (2021:1343).

Utbildningens innehåll

3 §   Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, i enlighet med 2 kap. förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare men med undantag från 3 och 4 kap. samma förordning, 90 högskolepoäng och avser
   - studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, och
   - verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.
Förordning (2021:1343).

Tillträde till utbildningen

Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet

4 §   För särskild behörighet till utbildningen gäller 5-8 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning.
Förordning (2021:1343).

Särskild behörighet till utbildningen

5 §   Särskild behörighet till utbildningen har den som har
   1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och
   2. de ämneskunskaper som krävs enligt 6 eller 7 §.
Förordning (2021:1343).

6 §   Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier.

Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Förordning (2021:1343).

7 §   Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan omfattande minst 120 högskolepoäng ämnesstudier.

Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne.
Förordning (2021:1343).

8 §   Särskild behörighet till utbildning som avses i 6 eller 7 § har också den som
   - har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan som har sådan relevans för det undervisningsämne som avses i 6 eller 7 § att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller
   - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2021:1343).

Urval

9 §   Vid urval till utbildningen gäller 10 § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2021:1343).

10 §   Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Om den sökandes examen på forskarnivå eller motsvarande utländska examen avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper ska avse för särskild behörighet enligt 6 eller 7 §, ska han eller hon ges förtur till utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om vilka ytterligare urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2021:1343).

11 §   Har upphävts genom förordning (2021:1343).

12 §   Har upphävts genom förordning (2021:1343).

Utbildningens genomförande

13 §   Varje utbildning ska anordnas för studier med förhöjd studietakt under tolv månader i följd. Förordning (2023:149).

14 §   I utbildningsplanen för utbildningen ska det, utöver det som följer av högskoleförordningen (1993:100), anges vilken omfattning av utbildningen som studenten ska ha fullgjort efter sex månaders studier.

Särskilda examenskrav och nivå på examen

15 §   Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i 15 a § och
   - 16 § om examen ska omfatta ett undervisningsämne,
   - 17 § om examen ska omfatta två undervisningsämnen, och
   - 18 § om examen ska omfatta tre undervisningsämnen.

En examen avläggs på den nivå som anges i 16 § tredje stycket, 17 § andra stycket och 18 § andra stycket. Förordning (2021:1343).

Gemensamma krav för examen

15 a §   För en ämneslärarexamen enligt denna förordning krävs att studenten utöver sina tidigare ämnesstudier har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng enligt 3 §. Förordning (2021:1343).

Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar ett undervisningsämne

16 §   Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i ett undervisningsämne uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, är
   - 180 högskolepoäng, om examen ges med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller
   - 210 högskolepoäng, om examen ges med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Poängkravet i första stycket ska också anses uppfyllt om studenten utöver vad som följer av 15 a § har antagits med stöd av 8 §.

En examen enligt första eller andra stycket avläggs på grundnivå. Förordning (2021:1343).

Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar två undervisningsämnen

17 §   Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i två undervisningsämnen uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om
   1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 eller 8 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller
   2. studenten utöver vad som följer av 15 a § har antagits till utbildningen med stöd av 8 §.

En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå.
Förordning (2021:1343).

Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar tre undervisningsämnen

18 §   Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i tre undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om
   1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller
   2. studenten utöver vad som följer av 15 a § har antagits till utbildningen med stöd av 8 §.

En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå.
Förordning (2021:1343).

19 §   Har upphävts genom förordning (2021:1343).

20 §   Har upphävts genom förordning (2021:1343).


Övergångsbestämmelser

2016:705
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.
   2. Förordningen upphör att gälla den 15 juli 2021.
   3. En student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och som uppfyller förordningens krav för ämneslärarexamen har rätt att få en sådan ämneslärarexamen till och med den 31 december 2031. Förordning (2021:1343).

2017:896
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
   2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024.

2021:1343

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 i fråga om 4-10 §§ och i övrigt den 1 juli 2022.