Förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:316
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-05-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1089
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde och syfte

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för verksamhet inom områdena
   1. kontakt, stöd och utbildning i samband med rehabilitering för personer med ryggmärgsskada, företrädesvis personer över 18 år,
   2. punktskriftsutbildning och liknande rehabilitering för personer med synskada, företrädesvis personer över 18 år,
   3. läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar, samt för barnens familjemedlemmar,
   4. rekreation för personer som till följd av funktionsnedsättning har så omfattande behov av särskilda tillgänglighetsinsatser att de inte kan ta del av allmänna rekreationsanläggningars utbud. Förordning (2013:197).

2 §   Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att främja specialanpassad rehabilitering och att stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer som avses i 1 §. Statsbidraget ska förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras av stat, region eller kommun. Förordning (2019:1089).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

4 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en ideell förening som
   1. är en juridisk person,
   2. är demokratiskt uppbyggd,
   3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte,
   4. riktar verksamheten till personer med funktionsnedsättning i hela landet,
   5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering,
   6. bedriver verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en plan för en period av två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter som planeras för att lösa identifierade problem och hur arbetet kommer att följas upp,
   7. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser, och
   8. sedan minst två år bedriver frivilligt arbete inom något eller några av de områden som anges i 1 §.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 3-8.

5 §   Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som
   1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten,
   2. är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
   3. har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

Formen för statsbidraget

6 §   Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag för sådan verksamhet som avses i 1 §. Beviljat bidrag får även avse vissa kostnader för administration av verksamheten.

Ansökan och beslut

7 §   Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Beslut fattas en gång per år och avser bidrag för ett kalenderår.

8 §   Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:52).

9 §   En ansökan ska innehålla
   1. sökandens stadgar eller stiftelseförordnande,
   2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen eller stiftelsen,
   3. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av räkenskaper, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår,
   4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är målet med aktiviteterna, hur resultat ska följas upp och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget,
   5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, och
   6. uppgifter om förekomsten av andra sökta eller beviljade bidrag.

10 §   En sökande ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar och uppgifter som Socialstyrelsen begär för att kunna pröva ansökan.

11 §   Om en sökande inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 9 och 10 §§, ska sökanden ges möjlighet att komplettera sin ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.
Förordning (2019:52).

12 §   Vid prövningen av inkomna ansökningar får Socialstyrelsen prioritera och bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 §.

Vid prövningen av inkomna ansökningar enligt 1 § 3 bör Socialstyrelsen prioritera och bevilja de ansökningar som har bred inriktning mot flera sällsynta diagnoser och syndrom.
Socialstyrelsen får också prioritera och bevilja de ansökningar från sökande som erbjuder aktiviteter för både vuxna och barn. Förordning (2014:526).

13 §   I ett beslut om statsbidrag ska det anges
   1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,
   2. vilka villkor som gäller för bidraget,
   3. för vilket år bidraget beviljas, och
   4. skälen för den prioritering som gjorts enligt 12 §.

Beslutet ska även innehålla en upplysning om 14, 17 och 18 §§.

Redovisning

14 §   En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska senast den 30 april året efter bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en årlig redovisning som innehåller
   1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till,
   2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som kan antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som bidraget beviljats för och till det syfte som anges i 2 §, och
   3. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

Redovisningen ska göras på en särskild blankett som ges in till Socialstyrelsen.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §   Socialstyrelsen ska senast den 30 september året efter bidragsåret till regeringen lämna en samlad redovisning av de statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning, uppdelad på de områden som anges i 1 §. Redovisningen ska innehålla
   1. uppgifter om vem eller vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka mål och aktiviteter,
   2. uppgifter om vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för, och
   3. en redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §.

Socialstyrelsen ska vart femte år utvärdera bidragsgivningen enligt denna förordning och särskilt bedöma hur bidragsgivningen uppfyller det syfte som anges i 2 §.

Utbetalning

16 §   Statsbidrag ska betalas ut halvårsvis med högst hälften av bidraget för året.

Återbetalning och återkrav

17 §   En mottagare av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för de mål eller aktiviteter som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

18 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 § ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Socialstyrelsen efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

20 §   Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2012:316
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2013.
   2. Äldre beslut gäller fortfarande för statsbidrag som avser tiden före den 1 januari 2013.

2013:197
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar ska upphöra att gälla.
   2. Denna förordning tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2014.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tiden före den 1 januari 2014.

2014:526
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.
   2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2015.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tiden före den 1 januari 2015.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.