Till innehåll på sidan

Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

SFS nr: 2011:947
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-07-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:104
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
   1. gymnasial lärlingsutbildning, och
   2. lärlingsliknande utbildning inom ett sådant introduktionsprogram som avses i 15 kap. 11 § skollagen (2010:800) där mer än hälften av utbildningen, räknat från och med det läsår som eleven påbörjar den lärlingsliknande utbildningen, genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram).
Förordning (2018:104).

Förutsättningar för och beräkning av statsbidrag

2 §   Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom skolväsendet för
   1. gymnasial lärlingsutbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011, och
   2. lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram som påbörjas efter den 1 juli 2018.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2018:104).

3 §   Statsbidrag får lämnas för
   1. huvudmannens kostnader för ersättning till den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen och av den lärlingsliknande utbildningen inom introduktionsprogram, och
   2. kostnader för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen och den lärlingsliknande utbildningen inom introduktionsprogram.

Statsbidrag enligt första stycket lämnas med högst 37 500 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och som det tecknats utbildningskontrakt för enligt skollagen (2010:800) samt för varje elev som deltar i lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram och som det tecknats utbildningskontrakt för enligt 3 a § denna förordning. Av den summan får statsbidrag för sådana utvecklingskostnader som avses i första stycket 2 uppgå till högst 5 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

Statsbidrag för sådan ersättning som avses i första stycket 1 får lämnas med ytterligare högst 10 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram och vars handledare på arbetsplatsen har fullföljt en handledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för sådan utbildning.

Utöver de belopp som anges i andra och tredje styckena får statsbidrag för sådan ersättning som avses i första stycket 1 lämnas med ytterligare högst 5 000 kronor per läsår för varje elev som har en anställning enligt lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

Om ansökningarna om statsbidrag som uppfyller förutsättningarna för ett läsår överstiger tillgängliga medel, ska huvudmännens statsbidrag reduceras proportionerligt på så sätt att fördelningen mellan kostnadsslagen i första stycket ska vara densamma som om någon reducering inte skett. Förordning (2018:104).

3 a §   Ett utbildningskontrakt som avses i 3 § andra stycket är ett skriftligt avtal som har undertecknats av huvudmannen för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I utbildningskontraktet ska det ha angetts
   1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och
   2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Förordning (2018:104).

Ansökan och beslut

4 §   Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag.
I huvudmannens ansökan om statsbidrag enligt 3 § ska det framgå att utbildningskontrakt för de elever som ansökan avser har tecknats.

Ansökan får överföras elektroniskt till Skolverket.
Förordning (2014:27).

Fördelning av statsbidrag

4 a §   Har upphävts genom förordning (2018:104).

Uppföljning, redovisning och utvärdering

5 §   Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används och utvärdera dess effekter.

6 §   En huvudman som har fått statsbidrag utbetalat ska till Statens skolverk redovisa hur det har använts. Huvudmannen är även skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av statsbidraget.

7 §   Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje år, med början 2012, till Regeringskansliet redovisa omfattningen av utbetalat statsbidrag och hur statsbidraget används.

Återbetalning

8 §   En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att återbetala det om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 6 §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

Bemyndigande

9 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk underskrift samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2016:596).

Överklagande

10 §   Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2012:917

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2013. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

2014:27
   1. Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2014.
   2. Statens skolverk får fram till dess att verket har ställt upp krav för sådan hanledarutbildning som avses i 3 § tredje stycket, dock senast den 30 juni 2014, besluta om att lämna statsbidrag enligt 3 § tredje stycket för en elev vars handledare på arbetsplatsen enligt rektorn har genomgått nödvändig utbildning för att vara handledare.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats och utbetalats före ikraftträdandet.

2015:1050
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

2018:104
   1. Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2018.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.