Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1578
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2010-12-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:800
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:492) om biluthyrning, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa författningar. Förordning (2012:250).

2 §   Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista                      Avgift
                            Kronor
Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning

- normaltaxa                      325
- kvälls- och helgtaxa                 400
Körprov för
      a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,
      b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med behörighet B,
      c) taxiförarlegitimation

- normaltaxa                      800
- kvälls- och helgtaxa                 1 040
Körprov för
      a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med behörighet B,
      b) övriga behörigheter,
      c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning

- normaltaxa                      1 650
- kvälls- och helgtaxa                 2 145
Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens

- normaltaxa                      640
- kvälls- och helgtaxa                 830
Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30-18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering                  80
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme     500
För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt. Förordning (2014:1485).

3 §   Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för förarprov för körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Trafikverket lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.
Förordning (2020:800).

4 §   Om det finns synnerliga skäl, får Trafikverket i andra fall än som sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §. Förordning (2020:800).

5 §   Vid skriftlig betalningspåminnelse får Trafikverket ta ut en avgift på 50 kronor för administrativa kostnader (påminnelseavgift).

6 §   Har upphävts genom förordning (2020:800).

7 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som anges i 2 § ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt. Styrelsen får i övrigt meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2010:1578

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1 januari 2011.

2020:800
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser en begäran om nedsättning eller befrielse från en avgift som har gjorts före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.