Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1163
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:891
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Institutet för rymdfysik ska bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Myndigheten ska medverka vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor.

Myndigheten ska även
   1. delta i internationella forskningssamarbeten,
   2. samverka med näringsliv och samhälle,
   3. ansvara för kommunikation om sin verksamhet, och
   4. göra data från observatorieverksamheten tillgängliga.

Myndigheten ska i sin verksamhet beakta Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen. Förordning (2023:891).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Organisation

4 §   Myndigheten är förlagd till Kiruna.

Anställningar och uppdrag

5 §   Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2021:1060).

6 §   Beslut om anställning av professorer vid myndigheten fattas av generaldirektören.

Vid anställning av en professor ska bestämmelserna i 4 kap. 3, 6 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet och bedömningsgrunder, sakkunnigbedömning och kallelse tillämpas.
Förordning (2021:1060).

7 §   Innan en professor anställs vid myndigheten ska även ett yttrande hämtas in från ett universitet eller en högskola där professorn ska medverka i utbildningen. Förordning (2012:71).

8 §   För anställningar vid myndigheten som motsvarar anställningar i 4 och 5 kap. högskoleförordningen (1993:100) ska bestämmelserna i dessa kapitel och bestämmelserna om överklagande i 12 kap. i samma förordning tillämpas.
Förordning (2012:71).

Personalansvarsnämnd

9 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2012:71).

Avgifter

9 a §   Myndigheten får ta ut avgifter för
   1. undervisning,
   2. lokalhyror och tillfälligt boende för personal, studenter och gästforskare,
   3. drift av personalmatsal,
   4. drift av mottagarstationen European Incoherent Scatter (EISCAT), och
   5. användning av forskningsinfrastruktur, teknisk infrastruktur och utrustning.

Myndigheten får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2023:891).

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2012:71).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.
Förordning (2012:71).

12 §   Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).

13 §   Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).


Övergångsbestämmelser

2012:71
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2012.
   2. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskarassistent med tillämpning av 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska dessa bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.