Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

SFS nr: 1998:950
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1240
Upphävd: 2012-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:259
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken skall tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

2 §   Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen skall en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i bilagan till denna förordning, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2006:1300).

3 §   Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse skall en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i bilagan till denna förordning, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift.
Förordning (2006:1300).

4 §   Om ett vitesföreläggande har överträtts, skall miljösanktionsavgift inte tas ut för en överträdelse som omfattas av föreläggandet.

5 §   Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om den ordning i vilken miljösanktionsavgifter skall betalas.

6 §   Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande upphävts, ändrats eller fastställts genom en dom som har vunnit laga kraft, skall domstolen snarast skicka en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen har vunnit laga kraft.

Domstolen skall på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet om den beslutar att ett överklagat beslut om miljösanktionsavgift tills vidare inte skall gälla, eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.
Förordning (2002:708).

Bilaga

Överträdelser av artskyddsbestämmelser

Artskyddsförordningen
      1.1.1 För en överträdelse av 44 § artskyddsförordningen (2007:845) genom att inte anmäla en förevisning till länsstyrelsen trots att det finns en föreskrift om att en sådan anmälan ska göras är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      1.1.2 För en överträdelse av 51 § artskyddsförordningen (2007:845) genom att inte föra en förteckning är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd
      1.2.1 För en överträdelse av 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:7) om artskydd genom att vara försenad med att till länsstyrelsen ge in den förteckning som skall föras i enlighet med ett verksamhetstillstånd är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
      2.1.1 För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljösanktionsavgiften
      a) 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
      b) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och
      c) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.
      2.1.2 För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljösanktionsavgiften
      a) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd, och
      b) 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig.
      2.1.3 För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport
      2.2.1 För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport är miljösanktionsavgiften
      a) 2 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A, och
      b) 1 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll
      2.3.1 För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret är miljösanktionsavgiften
      a) 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A, och
      b) 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.
      2.3.2 För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns några dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll är miljösanktionsavgiften
      a) 30 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A, och
      b) 10 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.
      2.3.3 För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer är miljösanktionsavgiften
      a) 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A, och
      b) 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter
      2.4.1 För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter genom att utföra mätningar och provtagningar utan att någon dokumentation görs är miljösanktionsavgiften
      a) 20 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,
      b) 10 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B,
      c) 3 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C, och
      d) 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i a-c, om verksamheten omfattas av tillstånd meddelat enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.

Överträdelser av bestämmelser om miljöriskområden


10 kap. miljöbalken


      3.1 För en överträdelse av ett sådant krav på anmälan som meddelats med stöd av 10 kap. 17 § miljöbalken genom att innan anmälan har gjorts utföra grävning, schaktning eller andra markarbeten, vidta bebyggelseåtgärder, ändra markanvändningen eller vidta andra åtgärder är miljösanktionsavgiften
      a) 2 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening, och
      b) 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.

Överträdelser av bestämmelser om täkter, jordbruk m.m.


12 kap. miljöbalken


      4.1.1 För en överträdelse av 12 kap. 11 § miljöbalken genom att utan tillstånd uppföra vilthägn är miljösanktionsavgiften 500 kronor per hektar som vilthägnet omfattar mark där allmänheten får färdas fritt, om vilthägnet omfattar mer än 2 hektar sådan mark, dock högst 50 000 kronor.

Förordningen om täkter och anmälan för samråd
      4.2.1 För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd genom att vara försenad med att fullgöra skyldigheten för den som exploaterar en täkt eller bedriver en stenkrossrörelse att årligen till länsstyrelsen lämna uppgift om produktionen enligt föreskrifter som har meddelats av Naturvårdsverket är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket
      4.3.1 För en överträdelse av 11 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket genom att åsidosätta kravet för jordbruksföretag med mer än 5 hektar åkermark att ha en viss del av marken höst- eller vinterbevuxen är miljösanktionsavgiften 500 kronor per helt hektar som inte hålls höst- eller vinterbevuxen, dock minst 1 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket
      4.4.1 För en överträdelse av 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring genom att hålla ett större antal djur per hektar spridningsareal än vad som är tillåtet är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor per helt hektar som saknas som spridningsareal, dock högst 50 000 kronor.
      4.4.2 För en överträdelse av 13 eller 14 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring genom att ta emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel eller föra bort stallgödsel utan att ha den dokumentation som krävs är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om genteknik

EG-förordningen om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer
      5.1 För en överträdelse av artikel 4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer genom att inte se till att en skriftlig anmälan görs är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om kemiska produkter och biotekniska organismer

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen
      6.1.1 För en överträdelse av artikel 4.5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att inte i förväg anmäla överlåten rätt till kommissionen är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      6.1.2 För en överträdelse av artikel 19.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till kommissionen med kopia till behörig myndighet i Sverige är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      6.1.3 För en överträdelse av artikel 19.3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till kommissionen med kopia till behörig myndighet i Sverige är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      6.1.4 För en överträdelse av artikel 19.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med att underrätta kommissionen om de mängder som använts under föregående år och tillhandahålla en uppskattning av utsläppen i samband med användningen är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      6.1.5 För en överträdelse av artikel 19.4a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med att tillställa kommissionen föreskriven dokumentation med kopia till behörig myndighet i Sverige är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

EU-förordningen om vissa fluorerade växthusgaser
      6.2.1 För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.2.2 För en överträdelse av artikel 3.3 i förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte ha installerat system för upptäckt av läckage är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.2.3 Före en överträdelse av artikel 3.6 i förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte ha upprättat och fört register är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.2.4 För en överträdelse av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 842/2006 genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport till kommissionen och till den behöriga myndigheten är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

EU-förordningen om kemikalieregistrering
      6.3.1 För en överträdelse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG genom att inte tillhandahålla säkerhetsdatablad är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

EU-förordningen om kemikalieklassificering
      6.4.1 För en överträdelse av artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare - utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till Sverige - erbjuda eller sälja farliga kemiska produkter i förpackningar där faro- och skyddsangivelser finns på främmande språk men inte på svenska är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.4.2 För en överträdelse av artikel 35.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare - utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till Sverige - tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven barnskyddande förslutning är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
      6.4.3 För en överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven taktil varningsmärkning är miljösanktionsavgiften
      a) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en återförsäljare som inte samtidigt är en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till Sverige, och
      b) 20 000 kronor i andra fall än de som avses i a.
      6.4.4 För en överträdelse av artikel 40 i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att inte anmäla uppgift om ett ämnes identitet, dess klassificering eller märkning till klassificerings- och märkningsregistret är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningarna om växtskyddsmedel och biocidprodukter
      6.5.1 För en överträdelse av 44-46 §§ förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel eller 46 och 47 §§ förordningen (2000:338) om biocidprodukter genom att använda växtskyddsmedel eller biocidprodukter i klass 1 utan att föreskrivna särskilda kunskapskrav för användning av medel i klass 1 är uppfyllda är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
      6.5.2 För en överträdelse av 44-46 §§ förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel genom att använda växtskyddsmedel i klass 2 utan att föreskrivna särskilda kunskapskrav för användning av medel i klass 2 är uppfyllda är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer
      6.6.1 För en överträdelse av 20 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare - utan att samtidigt vara någon som tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska produkter - erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
      6.6.2 För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning är miljösanktionsavgiften
      a) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en återförsäljare som inte samtidigt tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska produkter, och
      b) 20 000 kronor i andra fall än de som avses i a.

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
      6.7.1 För en överträdelse av 23-25 §§ förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontroll för läckage är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.7.2 För en överträdelse av 24 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte ha upprättat och fört register är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      6.7.3 För en överträdelse av 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte informera tillsynsmyndigheten är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.7.4 För en överträdelse av 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att vara försenad med att rapportera från läckagekontrollen är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.
      6.7.5 För en överträdelse av 31 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering är miljösanktionsavgiften
      a) 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening, och
      b) 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
      6.8.1 För en överträdelse av 3 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om de mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under föregående kalenderår är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.8.2 För en överträdelse av 5 kap. 35 och 36 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat virke utan att det finns information på buntarna om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.8.3 För en överträdelse av 5 kap. 35 och 37 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet till allmänheten saluhålla träskyddsbehandlat virke som inte är buntat utan att det på anslag vid virket finns information om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel
      6.9.1 För en överträdelse av 2 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars godkännande har upphört är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      6.9.2 För en överträdelse av 2 kap. 4-6 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
      6.10.1 För en överträdelse av 13 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare - utan att samtidigt vara någon som tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska produkter - erbjuda eller sälja farliga kemiska produkter i förpackningar som har en farosymbol och där risk- och skyddsinformation finns på främmande språk men inte på svenska är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om återföringssystem för bensingaser
      6.11.1 För en överträdelse av 25 § Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon genom att överlåta motorbensin trots att det av kontrollintyg framgår att återföringssystem saknas eller är helt ur funktion eller att utrustningen för steg 2 inte omfattas av typgodkännande är miljösanktionsavgiften
      a) 20 000 kronor för en bensinstation där mindre än 1 000 kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem saknas,
      b) 30 000 kronor för en bensinstation där mer än 1 000 men högst 5 000 kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem saknas,
      c) 40 000 kronor för en bensinstation där mer än 5 000 kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem saknas, och
      d) 5 000 kronor i andra fall än de som avses i a-c.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel
      6.12.1 För en överträdelse av 11 § Statens Naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel genom att inte göra anmälan till kommunal nämnd är miljösanktionsavgiften
      a) 1 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening, och
      b) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.

Jordbruksverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter
      6.13.1 För en överträdelse av 3 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter genom att inte föra anteckningar är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor
      6.14.1 För en överträdelse av 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.
      6.14.2 För en överträdelse av 8 kap. 1-4 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.
      6.14.3 För en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om avfall

Avfallsförordningen
      7.1.1 För en överträdelse av 45 § avfallsförordningen (2011:927) genom att i egenskap av anmälningspliktig enligt den paragrafen i fråga om en fastighet inom detaljplanelagt område gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten innan anmälan har gjorts till kommunen är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.
      7.1.2 För en överträdelse av 60 § avfallsförordningen (2011:927) genom att i egenskap av lämnare eller mottagare inte se till att det finns ett transportdokument med uppgift om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningen om deponering av avfall
      7.2.1 För en överträdelse av 9 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall genom att deponera utsorterat brännbart avfall är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
      7.2.2 För en överträdelse av 10 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall genom att deponera organiskt avfall är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

Förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar
      7.3.1 För en överträdelse av 8 och 10 §§ förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar genom att saluföra eller överlåta konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett godkänt retursystem och som inte är märkt med uppgift om att förpackningen ingår i ett sådant system är miljösanktionsavgiften
      a) 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor och burkar eller färre,
      b) 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 flaskor eller burkar men inte fler än 1 000 flaskor eller burkar,
      c) 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 flaskor eller burkar men inte fler än 20 000 flaskor eller burkar, och
      d) 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 flaskor eller burkar.

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall
      7.4.1 För en överträdelse av 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:3) om transport av avfall genom att bedriva verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas och inte i rätt tid upprätta den förteckning som krävs är miljösanktionsavgiften
      a) 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,
      b) 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B, och
      c) 5 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C.

Förordningen om producentansvar för bilar
      7.5.1 För en överträdelse av 13 § 1 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar genom att inte redovisa till Naturvårdsverket hur skyldigheterna enligt förordningen uppfyllts är miljösanktionsavgiften 20 000 kronor.
      7.5.2 För en överträdelse av 13 § 2 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar genom att inte lämna uppgifter till Naturvårdsverket för kontroll av återanvändnings- och återvinningsnivåerna är miljösanktionsavgiften 20 000 kronor.

EU-förordningen om avfallstransporter
      7.6.1 För en överträdelse av artikel 13.2 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall genom att vara försenad med att underrätta den behöriga myndigheten om ändrad transportväg är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      7.6.2 För en överträdelse av artikel 15 d eller 16 e i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att till de behöriga myndigheterna lämna in intyg om att avfallet har behandlats i avvaktan på återvinning eller bortskaffande eller att avfallet har slutligt återvunnits eller bortskaffats är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
      7.6.3 För en överträdelse av artikel 16 c i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att i egenskap av transportör inte se till att transportdokumentet och kopior på anmälningsdokumentet medföljer transporten är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
      7.6.4 För en överträdelse av artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att meddela de behöriga myndigheterna och mottagaren om väsentliga ändringar i fråga om den godkända transporten är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.
      7.6.5 För en överträdelse av artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att inte se till att ett korrekt ifyllt och undertecknat informationsdokument enligt bilaga VII i förordningen medföljer avfallet är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
      7.6.6 För en överträdelse av artikel 20 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att inte bevara dokumentation och information är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Första stycket gäller inte myndigheter.
      7.6.7 För en överträdelse av artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att meddela den behöriga mottagarmyndigheten om att en transport har avvisats är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om elektriska och elektroniska produkter och batterier

Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
      8.1.1 För en överträdelse av 9 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
      8.1.2 För en överträdelse av 20 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

Förordningen om producentansvar för batterier
      8.2.1 För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
Förordning (2011:1240).