Till innehåll på sidan

Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:518
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1998-06-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1736
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Förordning (2022:1736).

2 §   Om en punktskattepliktig vara påträffas vid transportkontroll skall protokoll föras över kontrollen.

Av protokollet skall det framgå
   1. var kontrollen verkställts,
   2. vilka som var närvarande vid kontrollen, när kontrollen påbörjades och avslutades samt vad som genomsökts,
   3. om beslut om omhändertagande fattats, samt
   4. annat av betydelse som förekommit vid kontrollen.

3 §   I samband med att ägare och andra rättsinnehavare underrättas om innehållet i ett beslut om upphävande av ett omhändertagande enligt 2 kap. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter skall upplysning lämnas om innehållet i 2 kap. 18 § nämnda lag. Förordning (2007:359).

3 a §   I ärenden och mål om skatt eller transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter gäller bestämmelserna om betalningssäkring i 11 kap. 1, 2 och 4-7 §§, 17 kap. 8 §, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

När Tullverket tillämpar bestämmelserna i första stycket ska det som sägs i skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i stället gälla Tullverket. Förordning (2012:165).

4 §   Om det krävs säkerhet för anstånd enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter skall den skattskyldige underrättas om den tid inom vilken säkerheten skall lämnas för att anståndet skall gälla. Tullverket bevakar den ställda säkerheten. Förordning (2007:359).

5 §   Har upphävts genom förordning (2002:518).

6 §   Tullverket skall underrätta Skatteverket om
   1. kontroller och beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, och
   2. vem som hämtat ut punktskattepliktiga varor för vilka skatt inte påförts. Förordning (2007:359).

7 §   Allmän förvaltningsdomstol skall enligt de föreskrifter Skatteverket och Tullverket meddelar lämna uppgifter till verken om sina beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
Förordning (2007:359).

8 §   Tullverket får meddela
   1. föreskrifter om hur avsändaren av en postförsändelse ska underrättas om att en vara har tagits om hand enligt 3 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
   2. föreskrifter om betalningssäkring enligt 4 kap. 5 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter som gäller
      a) sådan säkerhet som avses i 46 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244), och
      b) sådan säkerhet som avses i 69 kap. 16 § skatteförfarandelagen,
   3. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, och
   4. föreskrifter om verkställighet av denna förordning inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2-4 ska verket höra Skatteverket. Förordning (2012:165).

9 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning inom verkets verksamhetsområde.

Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Tullverket. Förordning (2012:165).


Övergångsbestämmelser

1998:518

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 5 § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.