Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1994:1605
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1994-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:599
Övrig text: Rättelseblad 2005:781 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådan frihet från tull som anges i 1 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat den friheten från tull finns även i tullagen (2016:253) och tullförordningen (2016:287). Förordning (2016:292).

2 §   Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i tullagen (2016:253).

När tull ska betalas enligt denna förordning tillämpas rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.
Förordning (2016:292).

Tullfrihet i vissa fall

3 §   En framställning om tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. görs av en beskickning eller ett konsulat. Framställningen lämnas in till Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet anger vilken kategori varumottagaren tillhör. Framställningen återställs till beskickningen eller konsulatet för att lämnas in till Tullverket.

En sådan framställning behövs inte i fråga om kurirförsändelse eller konsulär post som avses i artikel 27 i konventionen den 18 april 1961 (Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1967:1) om diplomatiska förbindelser eller artikel 35 i konventionen den 24 april 1963 (Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1974:10) om konsulära förbindelser. En framställning om tullfrihet för ett honorärkonsulat görs av konsulatchefen och lämnas in till Tullverket. Förordning (2023:559).

4 §   Om tullfrihet medgetts enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg och om transportmedlet överlåts tidigare än två år efter det att tulldeklarationen godtogs av Tullverket, ska den som medgetts tullfriheten betala tull för transportmedlet. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde som transportmedlet har då. Tull tas dock inte ut om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren avlidit. Inte heller tas tull ut om transportmedlet överlåts till någon som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen om tullfrihet m.m. Om transportmedlet har överlåtits till någon som har rätt till tullfrihet enligt vad som sagts nu, ska bestämmelserna i denna paragraf gälla som om den som transportmedlet överlåts till hade medgetts tullfrihet. Om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, tas tull inte ut, om ägaren under vistelsen här innehaft transportmedlet minst sex månader efter det att tulldeklarationen godtogs av Tullverket.

Om någon som medgetts tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen om tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg vill överlåta transportmedlet tidigare än två år efter det att tulldeklarationen godtogs av Tullverket, ska han eller hon anmäla det till Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet bedömer att tull kan komma att tas ut för transportmedlet, ska anmälan överlämnas till Tullverket.

Om transportmedlet ska överlåtas till någon som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen om tullfrihet m.m., ska anmälan åtföljas av en försäkran av den som har rätt till tullfrihet att tull ska betalas av honom eller henne för transportmedlet, om det överlåts tidigare än som är tillåtet enligt första stycket. Utrikesdepartementet överlämnar anmälningshandlingarna och försäkran till Tullverket.
Förordning (2023:559).

4 a §   Om tullfrihet medgetts, enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., för andra varor än de som anges i 4 §, ska den som medgetts tullfriheten betala tull för varan, om
   1. varan varit avsedd för beskickningens eller konsulatets officiella bruk eller för en beskicknings- eller konsulatmedlems eller dennes familjs personliga bruk, och
   2. varan överlåts tidigare än ett år efter det att tulldeklarationen godtogs av Tullverket.

Den som medgetts tullfriheten ska anmäla överlåtelsen till Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet bedömer att tull kan komma att tas ut för varan, ska anmälan överlämnas till Tullverket. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde som varan har då.
Förordning (2023:559).

5 §   Bestämmelserna i 4 och 4 a §§ tillämpas även när en internationell organisation eller person som är knuten till en sådan organisation har medgetts tullfrihet enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och när en EU- institution eller ett EU-organ eller en person som är knuten till en sådan institution eller ett sådant organ har medgetts tullfrihet enligt Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier. I sådana fall görs anmälan enligt 4 § andra stycket och 4 a § andra stycket hos Tullverket. Anmälan ska i de fall som avses i 4 § tredje stycket åtföljas av en där nämnd försäkran. Förordning (2023:559).

5 a §    /Upphör att gälla U:2024-08-15/ Som villkor för tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. gäller
   1. för en främmande stats militära styrka eller ett Natohögkvarter, att varorna är avsedda uteslutande för styrkans eller högkvarterets eget bruk eller för bruk av en civil komponent som hör till styrkan eller högkvarteret,
   2. för en medlem av en styrka, ett Natohögkvarter eller en civil komponent som hör till styrkan eller högkvarteret
   - i fråga om motorfordon: att fordonet införs tillfälligt för eget eller anhörigas bruk,
   - i fråga om andra varor: att varorna deklareras för övergång till fri omsättning när medlemmen första gången kommer till Sverige för att tillträda sin tjänstgöring eller när anhöriga först anländer till Sverige för att ansluta sig till honom eller henne samt att det är fråga om personliga ägodelar och möbler för den tid som uppdraget varar.

Om en vara som införts tullfritt enligt 4 § tredje stycket lagen om tullfrihet m.m. överlåts, ska den som medgetts tullfrihet betala tull för varan. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde som varan har då. Förordning (2016:674).

5 a §    /Träder i kraft I:2024-08-15/ Som villkor för tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. gäller
   1. för en främmande stats militära styrka eller ett Natohögkvarter, att varorna är avsedda uteslutande för styrkans eller högkvarterets eget bruk eller för bruk av en civil komponent som hör till styrkan eller högkvarteret,
   2. för en medlem av en styrka, ett Natohögkvarter eller en civil komponent som hör till styrkan eller högkvarteret
   - i fråga om motorfordon: att fordonet införs tillfälligt för eget eller anhörigas bruk,
   - i fråga om andra varor: att varorna deklareras för övergång till fri omsättning när medlemmen första gången kommer till Sverige för att tillträda sin tjänstgöring eller när anhöriga först anländer till Sverige för att ansluta sig till honom eller henne samt att det är fråga om personliga ägodelar och möbler för den tid som uppdraget varar,
   3. för en medlem av en amerikansk styrka eller en civil komponent som hör till styrkan, en anhörig till en medlem av en sådan styrka eller en civil komponent och en utländsk leverantör till en sådan styrka
   - i fråga om motorfordon: att endast ett fordon införs per person över 18 år för eget bruk,
   - i fråga om andra varor: att det är personlig egendom som förs in eller gåvor som skickas eller varor som levereras enligt avtal med personer som inte har hemvist i Sverige.

Om en vara överlåts efter att den har införts tullfritt enligt 4 § tredje stycket lagen om tullfrihet m.m. och utifrån de villkor som anges i första stycket 1 och 2, ska den som medgetts tullfrihet betala tull för varan. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde som varan har då. Förordning (2024:599).

6 §   Tullfrihet gäller för förnödenheter som medförs eller tas ombord på fartyg och luftfartyg som ankommer till eller avgår från Sveriges tullområde, om de är avsedda för transportmedlet och kan anses motsvara transportmedlets behov under uppehållet i Sverige.

Tullfrihet gäller för proviant för besättningens eller passagerarnas behov då den medförts eller tagits ombord på
   1. fartyg, med undantag av fritidsfartyg, eller luftfartyg, som ankommer till eller avgår från Sveriges tullområde,
   2. tåg i trafik mellan Sverige och tredje land i den utsträckning som behövs för bespisning av passagerare under resa här i landet, om provianten förvaras i restaurangvagn eller liknande utrymme.

I fråga om fartyg i utrikes trafik som undergår reparation eller liknande åtgärd vid varv i Sverige medges tullfrihet för förnödenheter och proviant som är avsedda för fartyget eller fartygets besättning och som kan anses motsvara fartygets eller besättningens behov under tiden för åtgärderna. Förordning (1995:1643).

7 §   I rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse finns bestämmelser om tullfrihet för personlig egendom för personer som flyttar sin normala bostad från tredjeland till EU. Samma regler ska gälla för personer som har sin normala bostad i Sverige och återvänder hit efter att ha vistats i tredjeland i minst 12 månader på grund av sitt arbete och deklarerar personlig egendom för övergång till fri omsättning.
Förordning (2023:559).

8 §   Har upphävts genom förordning (2023:559).

8 §   Tullfrihet gäller för varor enligt villkor i de överenskommelser och internationella konventioner som anges i bilagan. Överenskommelserna och konventionerna är ingångna med stöd av artikel 128.1 b, c, d, e eller f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009. Förordning (2023:559).

8 a §   Har upphävts genom förordning (2003:375).

Bestämmelser till utfyllnad av unionsrätten

Tullfrihet m.m.

9 §   Har upphävts genom förordning (2002:110).

10 §   Har upphävts genom förordning (2023:559).

11 §   Tullfrihet som avses i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 gäller inte om varorna efter införseln används i strid med de regler som gäller för tullfriheten eller det visar sig att de för tullfriheten gällande reglerna på annat sätt inte är uppfyllda. I sådana fall ska detta utan dröjsmål anmälas till Tullverket och tullen för varan ska betalas.
Förordning (2023:559).

12 §   Med behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 avses Tullverket om inte annat följer av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller denna förordning.

Med behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning avses Försvarets materielverk. Förordning (2023:559).

13 §   Har upphävts genom förordning (2023:559).

14 §   Tullverket får medge undantag från bestämmelser om tidsfrister som avses i rådets förordning (EG) nr 1186/2009.
Förordning (2023:559).

15 §   Tullverket får på villkor som anges i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 bestämma att debitering av tull på varor avsedda för katastrofoffer skjuts upp i avvaktan på Europeiska kommissionens beslut om tullfrihet för sådana varor.
Förordning (2023:559).

16 §   Tullverket får efter ansökan enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 godkänna en institution, inrättning eller organisation som mottagare berättigad att införa vissa varuslag tullfritt. Tullverket ska, om det behövs, ge andra berörda myndigheter tillfälle att yttra sig innan verket beslutar om godkännande. Förordning (2023:559).

17 §   I de fall då rådets förordning (EG) nr 1186/2009 medger undantag från villkoren för tullfrihet för flyttgods som en följd av exceptionella politiska förhållanden ska dock regeringen besluta om sådana undantag. Förordning (2023:559).

17 a §   Tullverket ska vart sjätte år lämna en rapport om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 150/2003 till Europeiska kommissionen.

Försvarets materielverk ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen som föreskrivs i artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr 150/2003. Förordning (2023:559).

Tullförmåner med anledning av handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått

18 §   Enligt handelsöverenskommelser som EU har ingått får ursprung styrkas genom sådana ursprungsintyg som anges i dessa överenskommelser.

För varor som uppfyller överenskommelsernas ursprungsregler behöver styrkande med ursprungsintyg inte ske om varorna införs utan handelssyfte och varornas värde inte överstiger vissa gränser som anges i överenskommelserna.

Tullverket ska tillkännage gällande värdegränser uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.
Förordning (2023:559).

19 §   För bedömning av en varas ursprung får Tullverket inhämta kompletterande uppgifter om varan från utländsk tullmyndighet. Förordning (1999:526).

20 §   Har upphävts genom förordning (2023:559).

21 §   Med tullmyndighet i handelsöverenskommelser som EU har ingått avses för svenskt vidkommande Tullverket om inte annat följer av denna förordning eller annan författning.

Tullverkets uppgifter enligt en sådan överenskommelse får, i fråga om utfärdande av varucertifikat EUR.1, även fullgöras av en sådan auktoriserad handelskammare som godkänts av Tullverket. Förordning (2023:559).

22 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:963).

Skydd mot dumpad eller subventionerad import m. m.

23 §   En framställning om skydd mot dumpad eller subventionerad import enligt de bestämmelser som anges i 1 § andra stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. ska lämnas in till Kommerskollegium om den inte lämnas in till Europeiska kommissionen. En framställning om skydd mot annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import enligt de bestämmelser som anges i 1 § tredje stycket lagen om tullfrihet m.m. ska lämnas in till Kommerskollegium.

Kommerskollegium utför de undersökningar och vidtar de åtgärder som kommissionen begär med hänvisning till de bestämmelser som avses i första stycket eller som i övrigt följer av dessa bestämmelser.

Uppgifter som avses i 9 § lagen om tullfrihet m.m. ska på begäran lämnas till Kommerskollegium. För kontroll av lämnade uppgifter får Kommerskollegium förelägga den som är uppgiftsskyldig att tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som rör verksamheten. Förordning (2023:559).

23 a §   Ansökan om återbetalning av tull enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen ska lämnas in till Tullverket. Tullverket ska överlämna ansökan till Europeiska kommissionen. Om Europeiska kommissionen beslutar om återbetalning ska Tullverket utföra återbetalningen.

Tullverket ska fortlöpande lämna uppgifter till Europeiska kommissionen om handeln med importerade produkter som omfattas av antidumpnings- och utjämningsåtgärder, vilka är föremål för undersökning eller åtgärder, samt aktuella tullbelopp som tagits ut enligt dessa förordningar. Förordning (2023:559).

Övriga bestämmelser

24 §   Om tullfrihet medges för varor upp till ett visst belopp uttryckt i euro avrundas beloppet efter omräkning till svenska kronor till närmast högre hundratal kronor. Föregående års belopp ska fortsätta att gälla om det är högre än det belopp som annars skulle gälla eller om ändringen är mindre än 5 procent.

Tullverket ska tillkännage gällande belopp uttryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Förordning (2023:559).

25 §   Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och denna förordning får meddelas av Kommerskollegium när det gäller skydd mot dumpad eller subventionerad import samt skydd mot annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import och i övrigt av Tullverket.

När myndigheten meddelar verkställighetsföreskrifter ska den iaktta internationella förpliktelser som Sverige har åtagit sig och, om det behövs, samråda med andra berörda myndigheter.
Förordning (2023:559).

26 §   Tullverket får meddela föreskrifter om den tidsfrist som avses i artikel 101 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009.
Förordning (2023:559).

27 §   Tullverket får meddela föreskrifter om giltighetstid för ett beslut om att en institution, inrättning eller organisation enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 ska godkännas som mottagare berättigad att införa vissa varuslag tullfritt. Förordning (2023:559).


Övergångsbestämmelser

1994:1605
   1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid förordningens ikraftträdande upphör tullfrihetsförordningen (1987:1289) att gälla.
   2. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.
   3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande, dock längst under ett år därefter.
   4. Av övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:1607) om upphävande av vissa tullförfattningar framgår att äldre föreskrifter om bl. a. varors ursprung fortfarande skall tillämpas.

Bilaga

Tullfrihet gäller för följande

Tillämplig internationell    Internationell Berörda varor
överenskommelse         part      
Ramavtal mellan Konungariket  Amerikas    Varor som 
Sveriges regering och Amerikas förenta     anges i
förenta staters regering om   staters     artikel 5
samarbete i utforskande och   regering
utnyttjande av yttre rymden för fredliga ändamål (SÖ 2005:34) Förordning (2023:559).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.