Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1989:149
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1989-04-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:206
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning avses med
   - auktorisationsmyndighet: den länsstyrelse som ska pröva frågor om auktorisation för bevaknings- och utbildningsföretag,
   - godkännandemyndighet: den länsstyrelse som ska godkänna personal, föreståndare, styrelseledamöter och suppleanter i ett bevakningsföretag,
   - tillsynsmyndighet: den länsstyrelse som ska utöva tillsyn över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag.
Förordning (2012:360).

1 a §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Frågor om auktorisation och återkallelse av auktorisation enligt 5 och 13 §§, godkännande och återkallelse av godkännande av föreståndare för verksamheten, ledamöter och suppleanter i företagets styrelse enligt 6 och 13 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag prövas av
   1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets ledning har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
   2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets ledning har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
   3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets ledning har sitt säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
   4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets ledning har sitt säte i Västra Götalands eller Hallands län,
   5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets ledning har sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
   6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets ledning har sitt säte i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
   7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets ledning har sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i första stycket utövar även tillsyn enligt 8 § lagen om bevakningsföretag.
Förordning (2012:360).

1 a §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Frågor om auktorisation och återkallelse av auktorisation enligt 5 och 13 §§ samt om godkännande och återkallelse av godkännande av föreståndare för verksamheten, ledamöter och suppleanter i företagets styrelse enligt 6 och 13 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag prövas av
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets ledning har sitt säte i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,
   2. Länsstyrelsen i Örebro län, när företagets ledning har sitt säte i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,
   3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets ledning har sitt säte i Gotlands eller Stockholms län,
   4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets ledning har sitt säte i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,
   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets ledning har sitt säte i Hallands eller Västra Götalands län, och
   6. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets ledning har sitt säte i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

De sex länsstyrelser som anges i första stycket utövar även tillsyn enligt 8 § lagen om bevakningsföretag.
Förordning (2024:206).

1 b §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande av personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag enligt 6 och 13 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag prövas av
   1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
   2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
   3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
   4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Västra Götalands eller Hallands län,
   5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
   6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
   7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:360).

1 b §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande av personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag enligt 6 och 13 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag prövas av
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,
   2. Länsstyrelsen i Örebro län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,
   3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Gotlands eller Stockholms län,
   4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,
   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Hallands eller Västra Götalands län, och
   6. Länsstyrelsen i Skåne län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län. Förordning (2024:206).

1 c §   I de fall där företagets ledning har sitt säte utanför Sverige ska

Länsstyrelsen i Stockholms län enligt följande bestämmelser i lagen (1974:191) om bevakningsföretag pröva frågor om:
   1. auktorisation och återkallelse av auktorisation enligt 5 och 13 §§,
   2. godkännande av föreståndare för verksamheten, ledamöter och suppleanter i företagets styrelse enligt 6 §,
   3. godkännande av den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbetar i Sverige enligt 6 § tredje stycket, och
   4. återkallelse av godkännande enligt 13 b §.

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar även tillsyn enligt 8 § lagen om bevakningsföretag. Förordning (2012:360).

2 §   En ansökan om auktorisation av bevakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om
   1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och postadress samt, om sökanden är en juridisk person, också motsvarande uppgifter om styrelseledamöter, suppleanter för dem och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare,
   2. den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer och postadress,
   3. vilka personer i övrigt som är verksamma i företaget, vilka av dessa som är godkända och i så fall av vilken godkännandemyndighet,
   4. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva, och
   5. vilket eller vilka län som bevakningsföretaget skall utföra bevakningsuppgifter inom. Förordning (2006:518).

3 §   En ansökan om auktorisation av utbildningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter enligt 2 § 1 och 2 samt uppgifter om
   1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva utbildning för, och
   2. utbildningens uppläggning och omfattning.
Förordning (2006:518).

4 §   En ansökan av ett bevakningsföretag om auktorisation att bedriva utbildningsverksamhet skall innehålla uppgifter enligt 3 § 1 och 2. Förordning (2006:518).

5 §   Har upphävts genom förordning (2006:518).

6 §   En ansökan enligt 2-4 §§ skall innehålla utbildningsbevis över föreskriven utbildning, intyg som styrker erfarenhet från bevakningsverksamhet och de övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att de krav på verksamheten som gäller enligt 3 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda.
Förordning (2006:518).

7 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Auktorisationsmyndigheten ska sända kopior av sitt beslut i ärendet om auktorisation till Polismyndigheten och till
   1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
   2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
   3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
   4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Västra Götalands eller Hallands län,
   5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
   6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Västernorrlands eller Jämtlands län, och
   7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2014:1141).

7 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Auktorisationsmyndigheten ska sända kopior av sitt beslut i ärendet om auktorisation till Polismyndigheten och till
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,
   2. Länsstyrelsen i Örebro län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,
   3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Gotlands eller Stockholms län,
   4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,
   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Hallands eller Västra Götalands län, och
   6. Länsstyrelsen i Skåne län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Blekinge, Kronobergs eller Skåne län. Förordning (2024:206).

8 §   Bevaknings- och utbildningsföretag skall till auktorisationsmyndigheten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när
   1. ny föreståndare för verksamheten utses,
   2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län, eller
   3. företaget upphör med sin verksamhet.

Uppgift om innehållet i anmälan skall sändas till de myndigheter som anges i 7 §. Förordning (2006:518).

9 §   En ansökan om godkännande enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn, personnummer och postadress beträffande den som ansökan avser.

10 §   För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 3 kap. 14 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas. När det görs ska 3 kap. 18-21 §§ säkerhetsskyddslagen och 5 kap. 18 och 19 §§ och 8 kap. 6 § första stycket 1 säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) tillämpas. Om prövningen avser en person som inte redan är anlitad av ett bevakningsföretag, inhämtar dock myndigheten uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Förordning (2021:956).

11 §   Prövning enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall slutföras inom två veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ett muntligt besked om resultatet av prövningen skall på begäran genast lämnas sökanden och den som prövningen avser.

Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyndighet för bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten om resultatet av sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas.

12 §   Ett bevakningsföretag skall till godkännandemyndigheten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när
   1. en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos företaget,
   2. en tidigare godkänd person anställs i företaget,
   3. det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har godkänts eller är föremål för prövning hos godkännandemyndigheten, inte kommer att påbörja någon anställning hos företaget.

Om godkännandemyndigheten inte också är tillsynsmyndighet, skall anmälan enligt första stycket göras även till tillsynsmyndigheten. Anmälan enligt första stycket 3 behöver dock enbart göras när godkännande har meddelats.

13 §   Den redogörelse som bevakningsföretaget skall lämna enligt 9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall innehålla uppgifter om
   1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har bedrivit,
   2. företagets organisation och dess planläggning av sin verksamhet,
   3. vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och omfattningen av verksamheten,
   4. vilken eller vilka utbildningar som personalen har genomgått, samt
   5. hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden.

Redogörelse från utbildningsföretag skall innehålla uppgifter enligt första stycket 1-3. Förordning (2006:518).

14 §   Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna inspektioner.

15 §   Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:312).

16 §   Avgift tas ut för prövning av ansökan i frågor som avses i 2 och 4 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag.
Bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller för ansökningsavgiftens storlek m.m. Avgiftsklass 5 tillämpas på ansökningar om auktorisation av bevaknings- eller utbildningsföretag och avgiftsklass 2 på ansökningar om godkännande av personal, föreståndare för verksamheten eller ledamöter eller suppleanter i företagens styrelser.

Polismyndigheten får ta ut en avgift för prövning av väktarhundar. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och får disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2014:1141).

17 §   Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att ett bevaknings- eller utbildningsföretags auktorisation inte har återkallats enligt 13 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag.
Förordning (1996:28).

18 §   Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att en persons godkännande
   1. inte har återkallats enligt 13 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag av någon annan anledning än att den personen har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos bevakningsföretaget, eller
   2. inte har begränsats, enligt samma paragraf, till en viss verksamhet eller ett visst område. Förordning (2006:518).

19 §   En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om
   1. yrkesutövarens namn, personnummer eller födelsedatum, postadress och telefonnummer,
   2. den verksamhet eller de verksamheter som yrkesutövaren avser att tillfälligt utöva i Sverige, och
   3. eventuella försäkringar för den ersättningsskyldighet som yrkesutövaren kan ådra sig i bevakningsverksamheten.

En förhandsanmälan ska även innehålla
   1. bevis om yrkesutövarens medborgarskap,
   2. intyg om att yrkesutövaren uppfyller kraven enligt 6 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och att det vid utfärdandet av intyget inte finns något förbud för honom eller henne att utöva yrket,
   3. examens- eller utbildningsbevis som har utfärdats av en behörig myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam, och
   4. intyg om att yrkesutövaren inte har dömts för brott. Förordning (2016:158).

20 §   Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får med anledning av en förhandsanmälan göra en kontroll av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer innan han eller hon första gången börjar utöva yrket i Sverige. En sådan förhandskontroll får göras endast om syftet med kontrollen är att undvika att tjänstemottagarnas hälsa eller säkerhet skadas allvarligt till följd av bristande yrkeskvalifikationer hos yrkesutövaren och om kontrollen inte går utöver vad som är nödvändigt för syftet. Förordning (2016:158).

21 §   Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska
   1. utan föregående kontroll av yrkeskvalifikationerna skriftligen underrätta yrkesutövaren om att förutsättningarna som avses i 3 b § första stycket 1 och 2 respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda, eller
   2. efter att ha kontrollerat yrkeskvalifikationerna, underrätta yrkesutövaren om att han eller hon
      a) behöver genomgå ett lämplighetsprov, eller
      b) uppfyller förutsättningarna som avses i 3 b § första stycket 1 och 2 respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen om bevakningsföretag.

Vid förhandskontroll gäller även bestämmelserna om partiellt tillträde i 3 kap. 8 och 9 §§ förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:158).

22 §   En underrättelse enligt 21 § ska lämnas inom en månad från det att myndigheten har tagit emot en fullständig förhandsanmälan.

Om tidsfristen i första stycket inte kan hållas, ska myndigheten inom samma tidsfrist informera yrkesutövaren om orsaken till förseningen. Orsaken till förseningen ska åtgärdas under påföljande månad. En underrättelse enligt 21 § ska lämnas inom två månader från det att orsaken till förseningen har åtgärdats. Förordning (2016:158).

23 §   Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska underrätta yrkesutövaren om behovet av lämplighetsprov enligt 21 § första stycket 2 a om den bedömer att det finns en väsentlig skillnad mellan yrkesutövarens yrkeskvalifikationer och den yrkesutbildning som krävs i Sverige för den verksamhet som förhandsanmälan avser och att skillnaden är skadlig för folkhälsa eller säkerhet och inte kan kompenseras genom yrkesutövarens yrkeserfarenhet eller genom kunskap, färdigheter och kompetenser som uppnåtts genom livslångt lärande och formellt godkänts av ett relevant organ.

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska besluta om huruvida tillhandahållande av tjänsten ska tillåtas senast en månad från det att ett beslut om lämplighetsprov har fattats. Förordning (2016:158).

24 §   Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten inte har vidtagit de åtgärder som anges i 22 § inom de tidsfrister som anges där, gäller inte kravet på att en person ska ha underrättats enligt 3 b § första stycket 3 lagen (1974:191) om bevakningsföretag för att ha auktorisation respektive 4 a § första stycket 3 samma lag för att vara godkänd. Vidare ska personen i sådant fall anses uppfylla de villkor för auktorisation av tillfällig verksamhet respektive villkor för godkännande vid tillfälligt arbete som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2016:158).

25 §   En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska förnyas årligen, om yrkesutövaren avser att fortsättningsvis tillfälligt utöva verksamheten i Sverige.

Om de faktiska omständigheter som avses i de handlingar som bifogats en tidigare förhandsanmälan ändras, ska yrkesutövaren ge in kompletterande aktuella handlingar. Förordning (2016:158).

26 §   Länsstyrelsen i Stockholms län utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:158).

27 §   Har upphävts genom förordning (2016:158).

28 §   Polismyndigheten får efter samråd med berörda arbetsmarknads- och branschorganisationer meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande och om villkor för de verksamheter som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Polismyndigheten får också meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av nämnda lag och denna förordning. Förordning (2014:1141).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.