Till innehåll på sidan

Förordning (1986:1083) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina;

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1986:1083
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1986-12-11
Upphävd: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1342
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina skall träda i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas under beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 3 januari 1987.

2 §   Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1, 2 och 3. Förordning (1988:335).

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Folkrepubliken Kina.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i resp.
stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt beskattningsreglerna i Folkrepubliken Kina anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. I punkt 1 anges de skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas.
Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna (punkt 2).

till art. 6--22

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet beskattas endast i Folkrepubliken Kina kan den likväl komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst (jfr art. 23 punkt 2 d). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet anses som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.
Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som enligt avtalet förstås med uttrycket "fast driftställe'' anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Folkrepubliken Kina, skall den till driftstället hänförliga inkomsten undantas från skatt i Sverige om villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23.

När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Folkrepubliken Kina och villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte är uppfyllda, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Folkrepubliken Kina avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Folkrepubliken Kina bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2--6. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med de i punkterna 2--6 angivna principerna. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Folkrepubliken Kina skall länsskattemyndigheten anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10
   1. Vad som förstås med uttrycket "utdelning" anges i art. 10 punkt 3.
   2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Folkrepubliken Kina och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till utdelningen har i Folkrepubliken Kina, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 23 punkt 2 c föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 23 punkt 2 c finns i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på utdelningen som erlagts i Folkrepubliken Kina. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av skatt som tagits ut i Folkrepubliken Kina enligt art. 10 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre kinesisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
   3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Folkrepubliken Kina och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till utdelningen har i Folkrepubliken Kina, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall, om villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda eller fall föreligger som anges i art. 23 punkt 2 c, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23. Är villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte uppfyllda och föreligger inte heller fall som anges i art. 23 punkt 2 c, beskattas utdelningen i Sverige men skatt på utdelningen som erlagts i Folkrepubliken Kina avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
   4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Folkrepubliken Kina och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Sverige, tas kupongskatt ut med 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har sådant fast driftställe eller sådan stadigvarande anordning i Sverige som avses i avtalet och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11
   1. Vad som förstås med uttrycket "ränta'' anges i art. 11 punkt 4.
   2. Ränta, som betalas från Folkrepubliken Kina till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Folkrepubliken Kina, beräknas svensk skatt på räntan på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till räntan. Avdrag medges dock inte för skatt på räntan som erlagts i Folkrepubliken Kina. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av kinesisk skatt som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna kinesiska skatt får inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre kinesisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

I fall som avses i art. 11 punkt 3 får kinesisk skatt inte tas ut på räntan.

Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Folkrepubliken Kina, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Räntan skall, om villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23. Är villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte uppfyllda, beskattas räntan i Sverige men kinesisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
   3. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person som har hemvist i Folkrepubliken Kina får - utom i fall som avses i art. 11 punkt 3 - beskattas här. I den mån sådan beskattning kan ske enligt gällande svenska regler iakttas att skatten därvid inte får överstiga 10 % av räntans bruttobelopp.

Om emellertid den som har rätt till räntan har sådant fast driftställe eller sådan stadigvarande anordning i Sverige som avses i avtalet och räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på räntan (art. 11 punkt 5).

till art. 12
   1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.

Royalty, som betalas från Folkrepubliken Kina till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till royaltyn har i Folkrepubliken Kina, beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte för skatt på royaltyn som erlagts i Folkrepubliken Kina. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av kinesisk skatt som tagits ut enligt art. 12 punkt 2, i förekommande fall med tillämpning av bestämmelsen i protokollet till art. 12. Denna kinesiska skatt får inte överstiga 10 % eller, i fall som avses i nämnda protokollsbestämmelse, 7 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Folkrepubliken Kina, tillämpas art. 7 resp. 14. Royaltyn skall, om villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23. Är villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte uppfyllda, beskattas royaltyn i Sverige men kinesisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Folkrepubliken Kina, beskattas här enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp eller, i fall som avses i protokollet till art. 12, 10 % av 70 % av bruttobeloppet. Vid tillämpningen av denna begränsningsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och kommunala inkomstskatten som royaltyn - efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn - utgör av inkomsttagarens sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna andelen av den statliga resp. kommunala inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp resp. 10 % av 70 % av bruttobeloppet, nedsättas med det överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.
   2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Folkrepubliken Kina förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Detsamma gäller beträffande vinst genom avyttring av aktier i ett bolag vars tillgångar direkt eller indirekt huvudsakligen består av fast egendom belägen i Sverige (art. 13 punkt 4). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i Folkrepubliken Kina har här (art. 13 punkt 2).
Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat eller lös egendom hänförlig till sådan verksamhet beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sitt huvudkontor (art. 13 punkt 3). Vinst på grund av överlåtelse av aktier i ett svenskt bolag, vilka utgör en andel av minst 25 % av bolaget (art. 13 punkt 5), eller överlåtelse av annan egendom, som härrör från Sverige, får beskattas här (art. 13 punkt 6).

Realisationsvinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här. Enligt art. 13 punkt 1 får kinesisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Folkrepubliken Kina eller av aktier i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom belägen i Folkrepubliken Kina (art. 13 punkt 4). Motsvarande gäller också enligt art. 13 punkt 2 i fråga om vinst genom avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Folkrepubliken Kina.
Vidare får kinesisk skatt tas ut på vinsten om egendomen består av aktier i ett bolag i Folkrepubliken Kina, vilka utgör en andel av minst 25 % av bolaget (art. 13 punkt 5). Kinesisk skatt får också tas ut på vinst vid överlåtelse av annan egendom om vinsten härrör från Folkrepubliken Kina (art. 13 punkt 6). Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe eller stadigvarande anordning i Folkrepubliken Kina, skall realisationsvinst som är hänförlig till driftstället eller anordningen undantas från skatt i Sverige om villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23. I övriga fall nedsätts svensk skatt på realisationsvinst enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av den kinesiska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 14
   1. Vad som förstås med "fritt yrke'' exemplifieras i art. 14 punkt 2.
   2. Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1 a, eller vistas inkomsttagaren mer än 183 dagar under ett kalenderår i den andra staten (art. 14 punkt 1 b), får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns resp.
inkomsttagaren vistas.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet som får beskattas i Folkrepubliken Kina får inkomsten, om inte annat gäller på grund av art. 23 punkt 2 b, beskattas i Sverige men kinesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är inkomsten hänförlig till stadigvarande anordning som den skattskyldige har i Folkrepubliken Kina skall, om villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda, inkomsten inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23.
   3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3 samt i art. 20 och 21.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode eller annan ersättning som avses i art. 16 till en person med hemvist i Folkrepubliken Kina, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Folkrepubliken Kina, får inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Folkrepubliken Kina avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, får beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv.
För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket b kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § 11 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension på grund av enskild tjänst beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt 1).

Pension och annan liknande ersättning, vilken betalas till fysisk person med hemvist i Folkrepubliken Kina enligt svensk socialförsäkringslagstiftning, beskattas enligt art. 18 punkt 2 endast i Sverige.

Pension och annan liknande ersättning, vilken betalas till fysisk person med hemvist i Sverige enligt socialförsäkringssystemet eller från särskilda fonder i Folkrepubliken Kina, beskattas endast i Folkrepubliken Kina (art. 18 punkt 2).

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 19 punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som betalas av eller från fonder inrättade av en av staterna eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt art. 19 punkt 2 a i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b endast i denna andra stat.

Ersättning och pension som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten eller dess lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst av enskild tjänst enligt art. 15, 16, 17 och 18 (art. 19 punkt 3).

till art. 23
   1. Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i Folkrepubliken Kina, beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av avtalet.

Om inkomsten beskattas även i Folkrepubliken Kina, medges lättnad vid beskattningen i Folkrepubliken Kina enligt art. 23 punkt 1.
   2. Inkomst från Folkrepubliken Kina, som förvärvas av en person med hemvist i Sverige, tas i regel med vid taxering i Sverige. Undantag gäller dock för de fall som anges i punkt 3 nedan samt i fråga om utdelning i vissa fall från bolag i Folkrepubliken Kina. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning (art. 23 punkt 2 a). Vid avräkningen tillämpas bestämmelserna i 4--18 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk skatt på inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som erlagts i Folkrepubliken Kina och som omfattas av avtalet. Beträffande storleken av skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 10, punkt 2 av anvisningarna till art. 11 och punkt 1 av anvisningarna till art. 12.
Vidare iakttas att i fall som avses i art. 23 punkt 3 högre kinesisk skatt skall avräknas än som utgått på inkomsten i fråga. Har skatt enligt avtalet tagits ut i Folkrepubliken Kina på inkomst av rörelse som har bedrivits i Folkrepubliken Kina, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår för vilket inkomsten tas upp till beskattning förete utredning om den skatt som har erlagts i Folkrepubliken Kina.
   3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 18 punkt 2 eller art. 19 skall beskattas endast i Folkrepubliken Kina eller sådan inkomst som enligt art. 23 punkt 2 b skall undantas från svensk skatt, skall inkomsten inte tas med vid taxering i Sverige. Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts, om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige.
Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet används endast om detta leder till högre skatt, se 20 § 2 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Exempel: En person med hemvist i Sverige har en beräknad beskattningsbar inkomst av 90 000 kronor. Av inkomsten utgör 40 000 kronor inkomst som på grund av art. 19 skall beskattas endast i Folkrepubliken Kina. Om skatten på 90 000 kronor motsvarar 10 %, skall denna procentsats tillämpas på de 50 000 kronor som skall beskattas i Sverige.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnden ange grunden för uträkningen av den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om detta görs i skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkt 5 följer att bolag i Folkrepubliken Kina inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från reglerna i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Folkrepubliken Kina
   1. Den som enligt lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina har hemvist i Folkrepubliken Kina kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).
   2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Folkrepubliken Kina visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Folkrepubliken Kina.
   3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).
   4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Folkrepubliken Kina
   5. Den som enligt lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina har hemvist i Folkrepubliken Kina och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.
   6. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från myndighet eller bank i Folkrepubliken Kina visa att han har hemvist i Folkrepubliken Kina.
   7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Bilaga 3

Anvisningar om nedsättning av kinesisk skatt för person med hemvist i Sverige
   1. Ansökan om nedsättning av kinesisk skatt på utdelning, ränta och royalty enligt artiklarna 10, 11 och 12 i avtalet görs på en blankett som tillhandahålls av riksskatteverket och som har beteckningen A/K.
   2. Till ansökan skall bifogas intyg om bosättning i Sverige. Sådant intyg skall länsskattemyndigheten i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen utfärda efter ansökan och efter att ha företagit erforderlig undersökning.
   3. Ansökan skall tillsammans med intyg om bosättning sändas till General Taxation Bureau, Ministry of Finance, Beijing, People's Republic of China. Förordning (1988:335).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.