Till innehåll på sidan

Vikten av kultur

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2115 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ku2020/

01907/KO

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministerns samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2115 av Lars Mejern Larsson (S)
Vikten av kultur

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är redo att vidta åtgärder för att se över riktlinjer som gör det möjligt för kulturarbetare att fullgöra sitt arbete.

Det är fortsatt ett allvarligt läge som Sverige befinner sig i på grund av det nya coronaviruset. Utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och de åtgärder som har genomförts för att minska smittspridningen har drabbat kultur- och evenemangssektorn särskilt hårt. Betydande kompetens och infrastruktur inom kulturområdet riskerar gå att förlorad.

Regeringen och berörda myndigheter har genomfört ett antal åtgärder för att mildra effekterna av pandemin. Ett flertal stödinsatser har genomförts för kultursektorn specifikt. Exempelvis har ett krisstöd om 500 miljoner kronor delats ut av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Sveriges författarfond. 150 miljoner har också getts i stöd till regional kulturverksamhet och 319 miljoner kronor till flera statligt stödda kulturinstitutioner. Därtill har flera av regeringens övriga stöd till näringsliv och företagande – som t.ex. permitteringar, nedsatta social- och egenavgifter samt möjligheter att skjuta upp skatt och moms – varit viktiga för många aktörer inom kultur- och eventområdet.

Ett livskraftigt och tillgängligt kulturliv i hela landet är viktig del av välfärden i ett demokratiskt och hållbart samhälle, och krisen är inte över än. Därför har regeringen föreslagit att tillföra ytterligare 1,5 miljarder till kultursektorn för 2020, och aviserat ytterligare en miljard för 2021. Utöver detta har ytterligare nästan 800 miljoner kronor aviserats till kulturområdet för 2021. De pengar som nu tillförs ska säkerställa att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur, att kulturskapare i hela landet kan försörja sig och att sektorn får en möjlighet till återhämtning. Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst inom kultursektorn. Därför föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021. Stöden ska ses tillsammans med regeringens övriga åtgärder för bl.a. företagare och arbetstagare.

Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär att det tills vidare inte får hållas några sådana arrangemang med fler än 50 deltagare. Eftersom det är viktigt att förbudet inte i onödan träffar verksamheter som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt har en promemoria med förslag på lättnader tagits fram inom Regeringskansliet. I promemorian uttrycks att förslagen är ett första steg för att möjliggöra sammankomster och tillställningar där risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt. Promemorian har skickats ut på remiss och remisstiden gick ut den 27 augusti 2020. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020. Regeringen kommer att ta i beaktande de synpunkter som har lämnats under remitteringen och återkomma i frågan så snart som möjligt.

Stockholm den 16 september 2020

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.