Till innehåll på sidan

Vårdens utmaningar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


PAGE

2


Dnr S2017/00525/FS

Dnr S2017/00617/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:734 Växande vårdköer och 2016/17:757 Vårdens utmaningar av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att Öppna jämförelser nu visar på växande vårdköer och stora regionala skillnader avseende att få sitt patientbesök inom specialistvården genomfört, och vilka nya åtgärder jag avser att vidta för att vända denna utveckling. Cecilia Widegren har även frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att agera när Socialstyrelsens Öppna Jämförelser nu visar på växande vårdköer och stora regionala skillnader avseende att få sin operation inom specialistvården genomförd, och vilka nya åtgärder jag avser att vidta för att vända denna utveckling.

Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga för regeringen.

Frågan om tillgänglighet hänger starkt samman med frågan om kompetensförsörjning. De problem med bemanning och kompetensförsörjning som finns i vården bidrar till att minska vårdens kapacitet och därmed också tillgängligheten. Här har regeringen vidtagit en mängd åtgärder. De generella statsbidragen höjs med miljardbelopp för landstingen från 2017. En särskild professionsmiljard har införts som adresserar just utmaningarna kring kompetensförsörjning. Inom ramen för denna har 300 miljoner kronor öronmärkts för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att läsa till specialistsjuksköterskor, en yrkesgrupp det råder tydlig brist på.

Medel har tillförts för validering av utländska hälso- och sjukvårdsutbildningar, liksom för utbyggnad av utbildningsplatser inom barnmorske-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Medel har också tillförts för utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård så att de ska kunna vidareutbilda sig till undersköterskor.

Regeringen har för perioden 2015-2018 aviserat en satsning på två miljarder kronor för att förbättra tillgängligheten inom cancervården och göra den mer jämlik. För 2017 har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom ramen för satsningen träffat en överenskommelse om 447 miljoner kronor. Huvudfokus i satsningen är att införa en modell med standardiserade vårdförlopp. Aktuella uppföljningar från Regionala Cancercentrum i Samverkan och Socialstyrelsen visar bland annat att utvecklingen på det området redan har brutits och att väntetiderna kortats väsentlig med standardiserade vårdförlopp.

I den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet ingår en satsning på 130 000 000 kronor som fördelas till kommuner och landsting för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete. Medlen kan exempelvis användas till att utöka ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgänglighet för unga med psykisk ohälsa eller liknande.

Regeringen bereder också förslag från aktuella statliga utredningar, bland annat Effektiv vård (SOU 2016:2) och Träning ger färdighet (SOU 2015:98), som båda har potential att bidra till en mer jämlik vård och långsiktigt förbättrad tillgänglighet i vården.

Det är i första hand landstingen som i egenskap av sjukvårdshuvudmän har verktygen för att på kort sikt förbättra tillgängligheten.

Min sammantagna bedömning utifrån vad som anförts ovan är att regeringen gör kraftfulla insatser som på olika sätt förbättrar tillgängligheten för patienter och minskar vårdköerna. Jag följer dock fortsatt utvecklingen noggrant.

Stockholm den 8 februari 2017

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga 2016/17:757 av Cecilia Widegren (M) (Besvarad 2017-01-31)

Fråga 2016/17:757 Vårdens utmaningar

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 – En god vård?, har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer och växande regionala skillnader mellan landsting/regioner avseende väntetider i vården.

Ett exempel på de stora regionala skillnaderna avseende väntetider i vården gäller andel genomförda operationer i specialiserad vård inom 90 dagar. De landsting/regioner som har bäst utfall och därmed kortast väntetider är Gotland, följt av Halland, Östergötland, Kalmar, Jönköping och Stockholm. Sämst utfall och därmed längst väntetider har landsting/region Örebro, följt av Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Värmland.

Socialstyrelsens uppföljning av vårdens resultat borde sända en kraftfull signal till regeringen och ansvarigt statsråd. Det krävs nationellt politiskt ledarskap. Tyvärr är regeringens propositionslista gällande väntetider och kompetensförsörjning i vården fortfarande tom. Detta duger inte.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

På vilket sätt kommer regeringen och statsrådet att agera när Socialstyrelsens öppna jämförelser nu visar på växande vårdköer och stora regionala skillnader avseende att få sin operation inom specialistvården genomförd, och vilka nya åtgärder avser statsrådet vidta för att vända denna utveckling?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.