Till innehåll på sidan

Trygga adoptioner

Svar på skriftlig fråga 2022/23:413 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
S2023/00923 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:413 av Martina Johansson (C)
Trygga adoptioner

Martina Johansson har frågat mig om jag avser att se över om det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa trygga adoptioner.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är svensk centralmyndighet enligt konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (1993 års Haagkonvention), som ska säkerställa att varje internationell adoption sker med beaktande av barnets bästa och respekt för barnets grundläggande rättigheter.

MFoF utövar tillsyn över de auktoriserade adoptionsorganisationerna för att säkerställa att deras arbete bedrivs i enlighet med lag och på ett i övrigt etiskt godtagbart sätt. Tillsynen innefattar en granskning av adoptionsorganisationernas verksamhet i Sverige och deras arbete i de länder som de förmedlar adoptioner från. MFoF har nyligen publicerat tillsynsrapporter avseende de auktoriserade adoptionsförmedlingarna.

Lärdomarna från Adoptionskommissionens (S 2021:08) uppdrag ska vägleda utvecklingen av Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Utredningen ska bl.a. föreslå hur nuvarande regelverk, organisering och processer kan förändras och förstärkas i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Jag ser fram emot att del av utredningens lärdomar och förslag innan jag tar ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Stockholm den 15 mars 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftlig fråga 2022/23:413 av Martina Johansson (C) (Besvarad 2023-03-02)

Fråga 2022/23:413 Trygga adoptioner

av Martina Johansson (C)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Sedan en längre tid har regeringen och MFoF kunskap om att det har skett oegentliga adoptioner i bland annat Chile under 1970-, 80- och 90-talen. Det finns många föräldrar och syskon som på senare år har anmält detta till bland annat svenska myndigheter. Det pågår även en brottsutredning i Chile i dag för att se vilka som var inblandade och vilka brott som har begåtts i Chile.

Dessa öden är verkligen beklagliga, och vi behöver säkerställa att det inte sker igen.

Sedan många år har Sverige förändrat sitt arbetssätt när det gäller internationella adoptioner. Vi har skrivit på Haagkonventionen, och en ny myndighet har skapats som ger tillstånd och följer upp de föreningar som i dag hjälper till med adoptioner internationellt. MFoF har även i uppgift att stödja adopterade och deras föräldrar med bland annat ursprungssökning och samtalsstöd.

Det har också påbörjats en utredning i Sverige om hur vi har varit inblandade i de oegentligheter som fanns tidigare.

I tidigare frågor till regeringen har jag fått som svar att man har stärkt och förbättrat uppföljningen av de verksamheter som har koppling till internationella adoptioner. Jag blev därför orolig när jag den 22 februari 2023 såg Uppdrag gransknings reportage Saknade barn. Granskningen handlade om hur familjer i Sarajevo upplever att socialtjänsten på plats inte utgår från barnets bästa när barn adopteras bort till bland annat Sverige. Min tolkning av programmet är att det fortfarande finns systematik i att inte alltid se till barnets bästa och familjernas möjligheter att skapa trygghet i barnets hemland när adoptioner sker till Sverige. Jag hade hoppats att denna systematik inte längre fanns.

Om vi inte lär av våra misstag som har varit kända i ganska många år måste regeringen ta till andra åtgärder.

Min fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall är:

 

Avser statsrådet att se över om det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa trygga adoptioner?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.