Till innehåll på sidan

Trygga adoptioner

Svar på skriftlig fråga 2022/23:413 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
S2023/00923 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:413 av Martina Johansson (C)
Trygga adoptioner

Martina Johansson har frågat mig om jag avser att se över om det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa trygga adoptioner.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är svensk centralmyndighet enligt konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (1993 års Haagkonvention), som ska säkerställa att varje internationell adoption sker med beaktande av barnets bästa och respekt för barnets grundläggande rättigheter.

MFoF utövar tillsyn över de auktoriserade adoptionsorganisationerna för att säkerställa att deras arbete bedrivs i enlighet med lag och på ett i övrigt etiskt godtagbart sätt. Tillsynen innefattar en granskning av adoptionsorganisationernas verksamhet i Sverige och deras arbete i de länder som de förmedlar adoptioner från. MFoF har nyligen publicerat tillsynsrapporter avseende de auktoriserade adoptionsförmedlingarna.

Lärdomarna från Adoptionskommissionens (S 2021:08) uppdrag ska vägleda utvecklingen av Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Utredningen ska bl.a. föreslå hur nuvarande regelverk, organisering och processer kan förändras och förstärkas i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Jag ser fram emot att del av utredningens lärdomar och förslag innan jag tar ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Stockholm den 15 mars 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.