Till innehåll på sidan

Sverige, Joint Expeditionary Force och Nato

Svar på skriftlig fråga 2016/17:814 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2017/00208/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:814 av Stig Henriksson (V) Sverige, Joint Expeditionary Force och Nato

Stig Henriksson har frågat mig hur jag, vid ett svenskt deltagande i JEF, avser att hantera detta dilemma? Bakgrunden till Stig Henrikssons fråga är att han uppfattar att det finns en koppling mellan brittiska Joint Expeditionary Force (JEF) och Natos Very High Rediness Joint Task Force (VJTF).

När det gäller VJTF kan vi konstatera att denna styrka idag inte är öppen för partnerländer.

JEF är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka som andra länder kan bidra till. JEF har ingen organisatorisk bindning till Nato eller annan multinationell organisation men kan efter särskilt beslut ställas till FN:s, EU:s eller Natos förfogande i alla typer av konfliktsituationer som inbegriper militära maktmedel, inklusive stöd till humanitära insatser vid behov. Deltagande i JEF innebär inga åtaganden men ger möjlighet till gemensamma övningar. De länder som samarbetar med Storbritannien inom ramen för JEF beslutar självständigt, från fall till fall och i enlighet med nationella beslutsprocesser, om de vill delta i övningar eller militära insatser.

Jag har tidigare redogjort för beredningsläget avseende ett eventuellt svenskt deltagande i det brittiska samarbetet JEF, bl.a. i svar på interpellation 2015/16:16 av Anna Kinberg Batra (M) om tydlighet om Sveriges samarbete med Nato, samt i svar på fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M) om svenskt deltagande i JEF.


Försvarsdepartementet har bett Försvarsmakten att redovisa myndighetens bedömning avseende förutsättningarna att delta i JEF. Myndigheten ska inkomma med svar senast den 31 mars 2017. Därefter ska frågan om ett eventuellt deltagande i JEF analyseras tillsammans med Finland innan regeringen tar slutgiltig ställning till frågan. Vid behov avser regeringen att återkomma till riksdagen.

Stockholm den 21 februari 2017

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga 2016/17:814 av Stig Henriksson (V) (Skickad 2017-02-08)

Fråga 2016/17:814 Sverige, Joint Expeditionary Force och Nato

av Stig Henriksson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I september 2015 förnekade försvarsministern offentligt all kännedom om att Storbritannien skulle vilja ha med Sverige i Joint Expeditionary Force (JEF) – den styrka som under detta år ska vara Natos Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). En snabbinsatsstyrka som inom 48 timmar – på order av Natos ÖB – ska kunna utplaceras och efter beslut av Natoländerna sättas in i strid.

Förnekandet tedde sig märkligt mot bakgrund av att det i regeringens försvarsproposition stod att ”Sverige aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten i norra Europa”. Joint Expeditionary Force nämns inom parentes som ett exempel.

Förnekandet tedde sig än märkligare när det avslöjades att det sedan ett halvår tidigare på Försvarsdepartementet fanns en hemlig promemoria skriven av Mats Danielsson, försvarsattaché vid ambassaden i London. Vid fråga uppgav han att det fanns en pågående dialog om vad det här innebär för Sverige.

Nu kan man dock få ta del av information där samma försvarsminister uttalar klart intresse av att Sverige ska gå med i JEF. Mot bakgrund av att JEF ska vara Storbritanniens bidrag till Natos spjutspetsstyrka, som alltså efter beslut av ÖB – Natos ÖB – kan utplaceras och efter beslut av Natoländerna – inte Sveriges regering eller riksdag – kan sättas in i strid, är detta intresse klart oroväckande.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur avser ministern, vid ett svenskt deltagande i JEF, att hantera detta dilemma?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.