Till innehåll på sidan

Svensk yttrandefrihet på tillbakagång

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2132 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ku2020/01908/MD

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2132 av Markus Wiechel (SD)
Svensk yttrandefrihet på tillbakagång

Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på det som framkommit om minskad pressfrihet i Sverige, och vilka initiativ jag avser att ta för att motverka denna trend.

Yttrande- och pressfriheten utgör en av demokratins hörnstenar och har en lång tradition och en stark ställning i Sverige. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex visar att Sveriges pressfrihet ligger på en alltjämt hög nivå i en internationell jämförelse. Samtidigt är pressfrihetsfrågorna ständigt aktuella och kräver ett långsiktigt arbete.

Det är oerhört allvarligt att nästan var tredje journalist i Sverige har mottagit hot. Det utgör ett angrepp på den enskilda personen, men också på journalistkårens fundament, att verka i det fria ordets tjänst. Som kultur- och demokratiminister ser jag det som en viktig uppgift att verka för att samhället på ett tydligare sätt står upp för journalisters och opinionsbildares demokratiska uppdrag.

Under förra mandatperioden antog regeringen handlingsplanen Till det fria ordets försvar – åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer. Handlingsplanen omfattar tre åtgärdsområden: ökad kunskap, stöd till dem som utsätts och ett stärkt rättsväsende.

I maj tillsatte regeringen en utredning som bl.a. ska ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet. Polismyndigheten ska fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin, resultatet av vidtagna åtgärder ska redovisas till regeringen. Därutöver har Linnéuniversitetet via Medieinstitutet Fojo sedan 2017 haft i uppdrag att utveckla stödet till journalister och redaktioner som utsätts för hot och hat, inte minst vad gäller stödet till frilansare, små redaktioner och mindre produktionsbolag.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att värna yttrande- och pressfriheten. För att åstadkomma förändring krävs dock att hela samhället tar ett gemensamt ansvar, att vi alla står upp för det fria ordet och tar ställning mot alla former av hot och hat i det offentliga samtalet.

Stockholm den 16 september 2020

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.