Till innehåll på sidan

Stölder av bildelar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3585 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2020/21:3585 av Boriana Åberg (M)
Stölder av bildelar

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skåningar och andra ej ska få sina bilar vandaliserade och bli bestulna på bildelar.

Att minska stölder och bekämpa all form av kriminalitet är högt prioriterat för regeringen och vi arbetar målmedvetet för att de brottsbekämpande myndigheterna ska ha effektiva verktyg.

Regeringen har gjort och gör stora satsningar för att bekämpa den organiserade brottsligheten, exempelvis genom det löpande samverkansuppdraget till tolv myndigheter och det omfattande 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten.

Den 1 mars 2021 infördes en ny kvalifikationsgrund i bestämmelserna om grov stöld och grovt häleri. Kvalifikationsgrunden innebär att systematiska inslag vid stöld- och häleribrottslighet ska få ett större genomslag vid bedömningen av om ett brott är grovt. Dessutom har försök, förberedelse och stämpling till häleri kriminaliserats. Lagändringarna genomfördes bland annat i syfte att göra det mindre attraktivt för internationella brottsnätverk att verka i Sverige.

År 2018 gav regeringen Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Det har bland annat lett till en utvecklad myndighetssamverkan och att Polismyndigheten vidtagit åtgärder för att förbättra sitt operativa arbete på området.

Den 1 augusti 2021 fick Tullverket utökade möjligheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, som till exempel utförsel av misstänkt stöldgods.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden eller om de behöver förbättras. Uppdraget redovisas den 19 november 2021.

När det gäller bildelsstölder specifikt deltar Polismyndigheten i samverkansgrupper med bland andra Larmtjänst, försäkringsbolag och fordonstillverkare, där frågan om bildelsstölder nu får ett allt större fokus.

Sverige arbetar också aktivt inom EU för att komma åt de utländska stöldnätverken. Detta sker både via Europol och inom ramen för EMPACT, som är en samarbetsplattform inom EU riktad mot specifika typer av brottshot. Exempelvis frihetsberövade Polismyndigheten 22 personer i en EMPACT-insats som genomfördes i april i år. Sammanlagt frihetsberövades då 220 personer på olika platser i Europa som misstänks ha stulit bland annat båtmotorer och bildelar.

Den brottsbekämpande kapaciteten har också stärkts genom den största satsningen på Polismyndigheten någonsin. Under de senaste fem åren har regeringen ökat resurserna till Polismyndigheten med drygt 8,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med nästan 40 procent. Polissatsningen fortsätter med målet att öka antalet polisanställda med 10 000 mellan åren 2016 till och med 2024. Vid senaste halvårsskiftet hade antalet polisanställda ökat med 7 000. Aldrig förr har myndigheten haft så många anställda och aldrig tidigare så många poliser.

Stockholm den 15 september 2021

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.