Till innehåll på sidan

Stöd vid skördeskador

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr N2016/05434/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1541 av Magnus Oscarsson (KD) Stöd vid skördeskador

Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för de svenska bönder som drabbas av omfattande skördeskador.

Det tidigare skördeskadeskyddet infördes 1961 och avskaffades efter 1994 genom ett riksdagsbeslut. Motiven var flera; EU-medlemskap och höjd arealersättning, införande av periodiseringsfonder samt det faktum att skördeskadesystemet ansågs vara komplicerat. Systemet var administrativt betungade och det fanns svårigheter att göra rättvisa uppskattningar av förlusterna. Vidare fonderades medel då skördeskador inträffar oregelbundet.

Dagens gårdsstöd kan ses som en form av grundskydd, eftersom stödrätterna ger en garanterad inkomst oberoende av produktion. Jordbruksföretag har även möjlighet att jämna ut sina inkomster genom att göra skattemässiga avdrag för avsättning till periodiseringsfond.

Inom landsbygdsprogrammet finns möjligheter att subventionera försäkringspremier eller program för inkomststabilisering. Det kräver dock att det finns kommersiella lösningar på marknaden. Införs sådana möjligheter måste tillräckliga medel avsättas inom landsbygdsprogrammet, oavsett om de används eller ej. Det innebär därför en risk för att medel låses in. Sverige har valt att inte använda denna möjlighet i landsbygdsprogrammet och vid remitteringen har näringen inte haft några synpunkter på det.

Jag känner stor sympati för de lantbrukare som drabbats av skördeskador och förstår att det är extra tufft för mjölkbönderna. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka mjölkföretagen på andra sätt.

Stockholm den

Sven-Erik Bucht

Skriftlig fråga 2015/16:1541 av Magnus Oscarsson (KD) (Skickad 2016-08-26)

Fråga 2015/16:1541 Stöd vid skördeskador

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den senaste tiden har vi kunnat ta del av nyhetsrapportering om hur många bönder i södra och mellersta Sverige drabbats av skördeskador till följd av den ihållande torkan. Extra hårt slår torkan mot mjölkbönderna. De tvingas nu ta förstaskörden, som skulle ha gått till vinterfoder, för att stödfodra korna under sommaren. Andraskörden har torkat bort, och tredjeskörden är högst osäker. För mjölkbönderna kommer torkan som ett extra slag i en situation som redan är mycket hårt ansträngd på grund av det låga mjölkpriset.

Sedan ett antal år tillbaka finns det i Sverige inget offentligt finansierat stöd till lantbrukare som drabbas av skördeskador. Sedan det statliga skördeskadeskyddet avskaffades har man från LRF:s sida undersökt möjligheterna till en försäkringslösning för skördeskador till följd av exempelvis omfattande regn eller torka. Det har visat sig att det inte finns någon möjlighet att erbjuda försäkringar mot skördeskador på rent kommersiell grund. Inte heller finns det något exempel på ett land där bönderna erbjuds rent kommersiella försäkringar mot skördeskador. Alla skördeskadeförsäkringar i världen, inklusive i USA, har någon form av offentlig medfinansiering.

Avsaknaden av offentlig medfinansiering av skördeskadorna innebär att de svenska bönderna har (ytterligare) en konkurrensnackdel i förhållande till sina utländska kollegor.

 

Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för de svenska bönder som drabbas av omfattande skördeskador?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.