Till innehåll på sidan

Statens idrottspolitiska mål

Svar på skriftlig fråga 2018/19:913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ku2019/

01494/CSM

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:913 av Saila Quicklund (M)
Statens idrottspolitiska mål

Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av utvärderingen av statens idrottspolitiska mål.

Jag vill först tacka frågeställaren för att lyfta denna viktiga fråga. Statens stöd till idrotten är betydande och har ökat under en följd av år. Den frihet och det ansvar som Riksidrottsförbundet (RF) har att fördela stödet är långtgående. Friheten begränsas dock av de mål och syften som riksdagen beslutat med anledning av propositionen Statens stöd till idrotten (2008/2009:126) och regeringens närmare reglering av hur stödet får användas i förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet. Barnrättsperspektivet och jämställdhet som krav för att få del av stödet betonas särskilt. I förordningen anges även att RF har rätt att återkräva bidrag som exempelvis inte använts för det ändamål det beviljats för.

Regeringen genomför regelbunden uppföljning av statens stöd till idrotten genom Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan. I budgetpropositionen redovisar regeringen årligen till riksdagen medlens användning och indikatorer som följer utvecklingen över tid. Regeringen har under senare år uppmärksammat att det finns brister i stödets effekter och en snedfördelning av bidragen både när det gäller jämställdhet och fördelning mellan olika socioekonomiska grupper. Dessa frågor ingår i den dialog som regeringen för med idrottsrörelsen. Regeringen förväntar sig i första hand att Riksidrottsförbundet hanterar detta i den interna översyn som pågår av fördelningen till föreningar och förbund av statens stöd till idrotten. Mot denna bakgrund följer jag frågan nära.

Stockholm den 4 september 2019

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.