Till innehåll på sidan

Språkkrav för permanent uppehållstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1238 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ju2018/02

584

/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1238 av Johan Forssell (M)
Språkkrav för permanent uppehållstillstånd

Johan Forssell har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att tydligt koppla beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Kunskaper i svenska språket är en mycket viktig faktor för etablering i arbets- och samhällslivet och det är därför viktigt med tydliga förväntningar och ändamålsenliga incitamentsstrukturer i stödet till nyanlända. Genom avslutade kurser i svenska för invandrare (sfi) och goda språkkunskaper ökar chanserna för arbete och långsiktig integration i det svenska samhället. Regeringen har därför inom ramen för genomförandet av överenskommelsen om insatser med anledning av flyktingkrisen, som slöts med Moderaterna och övriga borgerliga partier, infört en utbildningsplikt för nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete. Sfi är en viktig del av utbildningsplikten.

Ett språkkrav för permanent uppehållstillstånd skulle dock vara komplicerat att införa, inte minst mot bakgrund av den tillfälliga lagen som begränsat möjligheterna att bevilja permanenta uppehållstillstånd. Där sådana fortfarande beviljas, till exempel för vidarebosatta som beviljas permanent uppehållstillstånd innan inresa i landet, vore det orimligt att ställa krav på kunskaper i svenska språket. Att skapa en rättvis och praktiskt genomförbar ordning skulle vara förenat med betydande svårigheter och kontrollen av att kunskapskravet uppnåtts skulle också innebära en administrativ belastning.

Regeringen har mot ovan givna bakgrund inte för närvarande för avsikt att ta några initiativ till att införa språkkrav för beviljande av permanenta uppehållstillstånd.

Stockholm den 17 maj 2018

Heléne Fritzon

Skriftlig fråga 2017/18:1238 av Johan Forssell (M) (Besvarad 2018-04-27)

Fråga 2017/18:1238 Språkkrav för permanent uppehållstillstånd

av Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I dag saknas det krav på kunskaper i det svenska språket för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär alltså att en person kan få ett tillstånd att leva i Sverige resten av sitt liv utan att det ställs några krav på kunskaper i landets huvudspråk. Det svenska språket är en viktig del av integrationen i det svenska samhället och för förståelse av hur samhället fungerar i Sverige. Forskning visar även på att språket är särskilt viktigt för att bli en del av ett nytt land.

Ska vi få integrationen att fungera krävs en politik som ställer tydliga krav. Moderaterna har därför föreslagit att godkända kunskaper i svenska ska knytas till möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Detta innebär att en person ska kunna visa på en språkförmåga på grundläggande nivå i det svenska språket för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Är statsrådet beredd att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att tydligt koppla beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till grundläggande kunskaper i det svenska språket?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.