Till innehåll på sidan

Snöröjning av enskilda vägar i norr

Svar på skriftlig fråga 2017/18:707 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


N2018/00786/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Synpunkter till Mats Bellinder, N/TIF

Senast den 9 februari kl. 1

3

.00

mats.bellinder@regeringskansliet.se

Tel. 516 03

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:707 av Helena Lindahl (C)
Snöröjning av enskilda vägar i norr

Helena Lindahl har frågat mig om det finns någon handlingsplan framtagen för att lösa den problematik med snöröjning som många enskilda väghållare upplever, och om det inte finns vad avser jag då att göra.

Som Helena Lindahl redogör för så har jag besvarat en interpellation (2017/18:245) av hennes partikollega Anders Åkesson strax före jul. Jag redogör i mitt svar för hur Trafikverket planerar, genomför och följer upp vinterväghållningen. Jag upprepar därför inte detta igen i mitt svar på denna fråga.

Trafikverket och Riksförbundet enskilda vägar har träffats i mars 2017 för att diskutera de problem som vissa enskilda väghållare upplever med snöröjningen. Gemensamt har de tagit fram en handlingsplan vilken omfattar ett antal aktiviteter för att proaktivt minska riskerna för att enskilda vägföreningar kan bli negativt berörda. Till exempel så informerar Trafikverket berörda enskilda väghållare om pågående upphandlingar och hur de kan komma att påverka eventuella avtal som den enskilda väghållaren har med nuvarande entreprenör. Trafikverket har också informerat entreprenörer och deras underentreprenörer att det inte finns några hinder att åta sig andra uppdrag åt enskild väghållare. Trafikverket kan även bistå med rådgivning till vägföreningarna. De geografiska förhållandena kan i bland dock föranleda att det i vissa fall kan finnas behov av mer långtgående åtgärder för att möjliggöra en samordning av snöröjningsåtgärder. Det kan t.ex. avse åtgärder för att gemensamt planera för synkroniserade upphandlingar.

Det är inte regeringsbeslut eller regeländringar som krävs för att lösa de problem som förekommer. Det handlar här snarare om att hitta en för framför allt norra Sverige smidig lösning på ett problem som uppstår vid några tillfällen. Det handlar i grunden om vilket ansvar de aktörer som har ansvar för att lösa denna fråga tar, oavsett om det handlar om entreprenörerna, Trafikverket eller de enskilda väghållarna. Jag kommer fortsatt att följa frågan och förutsätter att alla tar sitt ansvar.

Stockholm den 12 februari 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga 2017/18:707 av Helena Lindahl (C) (Besvarad 2018-02-02)

Fråga 2017/18:707 Snöröjning av enskilda vägar i norr

av Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Under två stränga vintrar har man kunnat läsa i medierna om de negativa effekterna av Trafikverkets nya regelverk för snöröjning, som har lett till att ett flertal byar och människor i norra Sverige inte har någon fungerande snöplogning. Problemet kvarstår alltså och fler och fler vägföreningar drabbas.

Orsaken till de negativa följderna är alltså det sätt på vilket Trafikverket upphandlat snöröjning. Konsekvensen har blivit att snöröjningsentreprenörerna undviker snöröjningsuppdrag som riskerar att ge kraftiga viten gentemot Trafikverket, eftersom en mindre vägsamfällighets uppdrag ”längs vägen” i värsta fall kan leda till en försening som orsaker dessa böter.

Följden har blivit att många vägföreningar måste göra en separat beställning av snöröjning, vilket leder till att entreprenörerna i många fall kör flera mil med uppfälld plog, så kallad tomkörning, innan de kan skotta den enskilda vägen. Det är naturligtvis oerhört kostsamt för vägföreningen, logistiskt orationellt, leder till brist på plogbilar och är inte särskilt miljövänligt. De bidrag som Trafikverket delar ut till föreningarna för att de ska hålla de enskilda samfälligheterna öppna räcker då inte långt.

För den händelse att statsrådet Eneroth inte känner till det så snöar det relativt ofta i den norra delen av landet. Det innebär att brandkår, polis, ambulans eller för den delen hemtjänst riskerar att inte nå fram till den medborgare som behöver hjälp – om denna har oturen att bo längs en väg som vinterväghålls i en vägsamfällighet.

Jag och statsrådet delar Trafikverkets ambition att hålla koll på sina utgifter och på att man får röjningen utförd på en viss tid. Trots detta blir det ett samhällsproblem om upphandlingen i Trafikverkets regi leder fram till ett system som riskerar att gå ut över boende i norra Sverige. I sammanhanget finns det skäl att påminna om att det är samma myndighet som lämnar bidrag för att vägsamfälligheter ska hållas öppna som håller statens vägar farbara.

Jag ser med oro på den totala handlingsförlamning som tycks drabba Näringsdepartementet när det gäller att hitta en lösning på detta problem. I en interpellationsdebatt med min partikollega Anders Åkesson strax före jul hänvisade ansvarig minister Tomas Eneroth till att Trafikverket tillsammans med Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, har tagit fram en gemensam handlingsplan för att lösa problematiken. I samma debatt, efter påpekande från min kollega, framkom det dock att så inte var fallet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Finns det någon handlingsplan framtagen för att lösa ovan nämnda problem och om inte, vad görs?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.