Till innehåll på sidan

Smarta färdskrivare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:951 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ju2019/02913/POL Ju2019/02960/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:945 av Thomas Morell (SD)
Polisens kontroller av färdskrivare och 2018/19:951 av Jens Holm (V) Smarta färdskrivare

Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisen klarar sitt uppdrag att utföra kontroller i samtliga förekommande färdskrivare. Jens Holm har frågat infrastrukturminister Tomas Eneroth vilka åtgärder han kommer att vidta för att polisen ska kunna använda data från de smarta färdskrivarna som avsett. Frågan har överlämnats till mig.

Effektiva kontroller av yrkestrafiken är viktiga både ur trafiksäkerhetsperspektiv och för att främja konkurrens på lika villkor. Regeringen anser att det finns skäl att utveckla arbetet på området och beslutade därför den 22 augusti 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder.

I uppdraget ingår bl.a. att kartlägga och analysera den nuvarande kontrollverksamheten på yrkestrafikområdet för att få en bild av omfattningen av kontrollerna och kontrollernas effekter på regelefterlevnaden. Vidare ska en översyn göras av ansvarsfördelningen mellan de aktörer som utför kontroller av yrkestrafiken eller på annat sätt bidrar i trafiksäkerhetsarbetet.

Genom utredningen förväntar sig regeringen att få ett genomarbetat underlag i frågan hur kontrollverksamheten bedrivs och hur den kan förbättras. När det gäller den specifika frågan om Polismyndighetens möjligheter att utföra kontroller av färdskrivare ligger det i myndighetens ansvar att säkerställa att man har rätt teknik och verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter. Jag vet att detta är frågor som myndigheten arbetar med. Mot den bakgrunden planerar jag i dagsläget inte att vidta några åtgärder men jag är inte främmande för att agera i frågan om det skulle visa sig behövas.

Stockholm den 11 september 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.