Till innehåll på sidan

Sällsynta diagnoser

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1121 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr S2017/01937/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M) Sällsynta diagnoser

Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av utvecklingen rörande vården av personer med sällsynta diagnoser, och vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att stärka kvaliteten på vården av personer med sällsynta diagnoser.

Först och främst noterar jag intresset för området sällsynta diagnoser, inte minst med anledning av de skriftliga frågor som ställs. Regeringens målsättning är att alla patienter ska erbjudas god vård efter behov på lika villkor. Detta innefattar givetvis även personer med sällsynta sjukdomar.

Det pågår därför sedan en tid ett arbete i Regeringskansliet med att se över om stödet till patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga kan förbättras. Socialstyrelsen inkom 2016 med en rapport om den nationella funktionen för sällsynta diagnoser som utgör ett centralt underlag i detta arbete. I rapporten föreslår Socialstyrelsen bland annat att landets Centrum för sällsynta diagnoser bör samordnas på nationell nivå för att öka jämlikheten i landet.

Samtidigt pågår arbete i frågor som kan komma påverka området vård för patienter med sällsynta diagnoser. Det är därför viktigt för regeringen med ett helhetsperspektiv och att utvecklingen på olika områden går i takt. Till exempel bereds i Regeringskansliet betänkandet Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98). Regeringen har som ett led i det fortsatta arbetet givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en arbetsprocess för att nivåstrukturera den nationella högspecialiserade vården och för att fasa ut dagens system för rikssjukvård.

Ett flertal centrala aktörer är aktiva inom området sällsynta diagnoser och regeringen för dialoger för att diskutera möjliga utvecklingssteg. Bland annat hölls ett rundabordssamtal om sällsynta diagnoser i Socialdepartementet i mars, där landets centrum för sällsynta diagnoser med flera representerades.

För att stärka välfärden och för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting avsätter regeringen dessutom 10 miljarder kronor till kommunsektorn för 2017 och framåt. Statsbidraget kan till exempel ge landstingen bättre

förutsättningar att utveckla vården, och då bland annat den för personer med sällsynta diagnoser.

Stockholm den 5 april 2017

Gabriel Wikström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.