Till innehåll på sidan

Säkerhetspolitiska bedömningar i den kommande Arktisstrategin

Svar på skriftlig fråga 2018/19:535 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till ri

ksdagen


Svar på fråga 2018/19:535 av Hans Wallmark (M) Säkerhetspolitiska bedömningar i den kommande Arktisstrategin

Hans Wallmark har frågat mig huruvida jag och regeringen avser göra säkerhetspolitiska bedömningar i vår kommande Arktisstrategi.

Jag delar uppfattningen att Arktis är en region som står inför stora utmaningar. Effekterna av den globala uppvärmningen och klimatförändringar är större i Arktis än någon annanstans. Det minskande istäcket i Norra ishavet innebär samtidigt att nya handelsvägar och nya områden för prospektering och utvinning av naturresurser öppnas upp, med stora risker för den känsliga arktiska miljön som följd. Ökade ekonomiska och strategiska intressen gör också att Arktis får en allt större politisk betydelse både för länderna i regionen och i närområdet.

Regeringen ser följaktligen ett behov av en förnyad Arktisstrategi. Som frågeställaren uppmärksammar aviserades detta i utrikesdeklarationen 2019. Vi inleder nu arbetet med att ta fram en sådan strategi och är för närvarande i färd med att precisera vilka sakområden som kommer ingå. Vi ser bland annat forskning om miljöaspekter och ökat arbete för skydd av känslig natur och av ekosystemen på land och till havs som särskilt viktiga frågor.

Sedan den första Arktisstrategin togs fram inför Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011–2013 har regionen genomgått både snabba och

omfattande förändringar. Oaktat att arbetet än så länge är i inledningsfasen kan det därför konstateras att den nya strategin kommer behöva ha en bred ansats för att återspegla de senaste årens utveckling.

Stockholm den 23 april 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga 2018/19:535 av Hans Wallmark (M) (Besvarad 2019-04-15)

Fråga 2018/19:535 Säkerhetspolitiska bedömningar i den kommande Arktisstrategin

av Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Vid Arktiskt Forum i Sankt Petersburg i april deltog statsminister Stefan Löfven. Han hade ett bilateralt möte med Rysslands president Vladimir Putin. Det var det första bilaterala mötet mellan en svensk statsminister och en rysk president sedan 2011, och det var en del av den tvåspårspolitik regeringen uppger sig vilja eftersträva genom att å ena sidan utveckla handel och investeringar och behandla klimatfrågor med Ryssland, å andra sidan att betona områden där åsikterna går isär.

Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna har medfört en stor inverkan på Arktis. Detta har också gjort att naturresurser i området blivit mer tillgängliga och att handelsvägar nu kan komma att användas under en längre tid om året än tidigare. Under den öppna sessionen med de nordiska ledarna vid Internationellt Arktiskt Forum valde Putin att fokusera på handel, ett inlägg som handlade om exploatering av Arktis. Alla de nordiska ledarna talade om klimatförändringen. Samtidigt har det geopolitiska klimatet i Arktis försämrats, framför allt efter Rysslands illegala annektering av Krim och ökad militär närvaro på Kolahalvön.

Moderaterna har drivit frågan att Sverige borde förnya sin Arktisstrategi med tanke på de snabba förändringarna och det försämrade geopolitiska klimatet. Sverige ska ha en tydlig Arktisstrategi och vara en aktiv part i Arktiska rådet. Strategin som Alliansregeringen tog fram från 2011 bör därför uppdateras. Det var därför glädjande att utrikesminister Margot Wallström i den utrikespolitiska deklarationen för 2019 aviserade att Sverige nu ska ta fram en ny Arktisstrategi. Under sin tid i opposition underströk Socialdemokraterna återkommande i förhållande till Alliansregeringen vikten av samverkan och förankring med riksdagen när det gällde framtagandet av en Arktisstrategi.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Kommer regeringen i sin kommande Arktisstrategi att också göra säkerhetspolitiska bedömningar och ta med dessa?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.