Till innehåll på sidan

Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:774 besvarad av Maria Larsson (KD), statsråd

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr S2014/6299/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S) Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen

Johan Löfstrand har frågat mig om jag avser att vidta några generella åtgärder med anledning av beskrivna förhållanden gällande ett namngivet riskkaptialägt vårdföretag.

Regeringens politik har målsättningen att främja valfrihet och en mångfald av utförare i vården, skolan och omsorgen. Regeringen har samtidigt understrukit att valfriheten behöver kombineras med krav på kvalitet och uppföljning av verksamheternas resultat. Ett flertal åtgärder har vidtagits i denna riktning.

Ägarprövningsutredningen ska utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på dem som äger och driver företag inom välfärdssektorn. Syftet med utredningen är att ytterligare säkra samhällets krav på att de som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt och seriöst engagemang och bedriva en god och högkvalitativ verksamhet. I likhet med finanssektorn finns det även inom välfärdssektorn behov av att säkerställa att ägare och företagsledningar är seriösa och kompetenta. Utredningen ska också bedöma om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa kriterier för vad som ska betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn. Utredningen ska också bedöma om sådana kriterier även ska gälla andra offentligt finansierade välfärdstjänster. Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 1 november 2014.

Riksdagen har i år beslutat om förtydligade och skärpta krav på kommuner och landsting vid anlitande av privata utförare. Ändringarna som införts i kommunallagen (1991:900) träder i kraft den 1 januari 2015 innebär i korthet följande. Enligt kommunallagen 3 kap. 19 § ska kommunen respektive landstinget när vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 3 kap. 19 a § ska kommunen respektive landstinget genom avtalet med en privat utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Enligt 3 kap. 19 b § ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Socialstyrelsen har med anledning av regeringens uppdrag att ta fram vägledning om organisering av särskilt boende för demenssjuka personer och annat särskilt boende beslutat utarbeta föreskrifter om bl.a. bemanning. Det arbetet är inte slutfört i sin helhet ännu.

Några ytterligare initiativ planeras inte för närvarande.

Stockholm den 10 september 2014

Maria Larsson

Skriftlig fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S) (Besvarad 2014-08-25)

Fråga 2013/14:774 Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen

av Johan Löfstrand (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

De senaste åren har vårdföretaget Attendo Sverige AB, som ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners, sammankopplats med en rad skandaler inom vårdområdet. Det har rört sig om missförhållanden och vanvård, om otillräcklig bemanning och skatteflykt. Såväl personal som brukare och anhöriga har riktat skarp kritik mot företaget. Missförhållanden har uppmärksammats i bland annat Örebro, Göteborg och Lidingö. Ett av de senaste uppmärksammade fallen handlar om brister inom hemvården i Helsingborg.

Den senaste veckan har också en granskning gjord av kvalitets- och utvärderingskontoret i Linköpings kommun, efter att personal larmat, kunnat påvisa en rad missförhållanden på ett vårdboende som drivs av Attendo. Granskningen visar att Attendo brutit mot avtalet med kommunen på ett flertal punkter, varav den mest allvarliga punkten handlar om att man dragit ned på bemanningen. Enligt kommunens granskning rör det sig om elva färre personal än vad man förbundit sig till i sitt avtal. Utöver den låga bemanningen har det därtill handlat om uteblivna promenader och att man inte givit de äldre möjlighet till ”egen tid”, det vill säga tid som avsätts särskilt för valfritt innehåll i vårdinsatsen. Den vinst Attendo gjort bara på den låga bemanningen beräknas uppgå till 5,7 miljoner kronor.

Den borgerliga majoriteten i Linköpings kommun föreslår att Attendo för ovan beskrivna avtalsbrott ska få betala sanktionsavgifter om 42 480 kronor.

Jag anser att riskkapitalbolag som agerar på det viset inte hör hemma i svensk äldreomsorg.

Avser statsrådet Maria Larsson att vidta några generella åtgärder med anledning av det som beskrivs ovan?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.