Till innehåll på sidan

Remisshanteringen av vapendirektivet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:947 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ju2019/02853/POL

Ju2019/02922/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:934 av Sten Bergheden (M) Minskat antal remissinstanser och fråga 2018/19:947 Remisshanteringen av vapendirektivet av Daniel Bäckström (C)

Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen minskade antalet remissinstanser vid den senaste remitteringen av förslaget att implementera vapendirektivet och varför bl.a. Försvarsmakten valdes bort i remissrundan.

Daniel Bäckström har frågat mig på vilka grunder regeringens urval av remissinstanser i beredningen av det omarbetade förslaget baserar sig.

I promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) lämnades förslag på hur ändringsdirektivet till vapendirektivet i sin helhet ska genomföras i svensk rätt. Promemorian remitterades till ett stort antal myndigheter och intresseorganisationer.

Med anledning av bl.a. vissa remissinstansers synpunkter togs senare en ny promemoria fram med ett begränsat förslag angående regleringen av vapenmagasin. I promemorian föreslås en bestämmelse som kompletterar de tidigare förhållandevis omfattande förslagen. Ett betydligt färre antal remissinstanser berörs av det nya begränsade förslaget och därför begränsades antalet remissinstanser i förhållande till den första promemorian. Försvarsmakten bedömdes inte beröras av promemorian eftersom vapenlagen enligt förslaget inte gäller vapenmagasin som innehas av staten.

Stockholm den 11 september 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.