Till innehåll på sidan

Rekrytering av svenska ungdomar till jihadism

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3643 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Ju2021 / 03215 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3643 av Staffan Eklöf (SD)
Rekrytering av svenska ungdomar till jihadism

Staffan Eklöf har frågat mig vad jag gör för att förebygga en ökning av radikaliseringen av svenska ungdomar och av resor för att ansluta sig till radikala islamistiska rörelser. Han har också frågat mig vad jag gör för att stärka möjligheterna att lagföra dem som kommer tillbaka.

Som jag har framfört vid flera tillfällen så har regeringen sedan 2014 förstärkt och utvecklat arbetet med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism och terrorism. I sin årsbok lyfter Säkerhetspolisen att det är hela samhällets ansvar att motverka tillväxt i extremistmiljöerna vilket kräver insatser från flera olika myndigheter. Kommuner, yrkesverksamma och aktörer inom det civila samhället har möjlighet att få stöd i det förebyggande arbetet från Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. Flera myndigheter har också på uppdrag av regeringen utvecklat stöd och vägledning för olika aktörer, t.ex. personal som arbetar inom skolan, socialtjänsten eller inom kriminalvården.

Frågan om ansvarsutkrävande och lagföring av de individer som har begått brott i Syrien och Irak är fortsatt en prioriterad fråga för regeringen. Personer som har medverkat till allvarliga brott ska ställas till svars och dömas för sina handlingar.

Såväl Polismyndigheten som Säkerhetspolisen utreder tillsammans med Åklagarmyndigheten brottslig verksamhet om sådan misstänks föreligga, till exempel folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott eller terrorist-brottslighet. Myndigheterna har en väl utvecklad förmåga att utreda sådan brottslighet och det finns ett flertal förundersökningar som är pågående avseende personer som har kopplingar till Daesh.

Förundersökningar som rör misstankar om brott begångna i samband med konflikterna i Syrien och Irak är krävande, med särskilda utmaningar när det gäller att få tillgång till bevisning. Sverige stödjer och samarbetar med FN:s bevisinsamlingsmekanismer för brott begångna i Syrien och för brott begångna av Daesh i Irak. För att de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar att bekämpa allvarliga brott såsom exempelvis terroristbrott ska förbättras, har regeringen nyligen tillsatt en utredning som undersöker om reglerna om datalagring kan utökas till att omfatta nya kommunikationsappar. Dessutom har det införts regler om hemlig dataavläsning, som kan användas under förundersökning och i underrättelseverksamhet vid bl.a. terroristbrott.

På regeringens initiativ infördes dels år 2016 ett särskilt straffansvar för resa för terrorismrelaterade syften, dels år 2018 en utvidgning av det särskilda straffansvaret för terrorismrelaterad rekrytering och utbildning. Vidare tog regeringen initiativ till det särskilda straffansvar för vissa former av samröre med en terroristorganisation som infördes i mars 2020. I Regeringskansliet bereds för närvarande förslagen från den utredning som gjort en översyn över hela den straffrättsliga terrorismlagstiftningen.

Att arbeta förebyggande mot radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism samt att lagföra individer som har begått allvarliga brott i Syrien och Irak är frågor som är högt prioriterade av regeringen och av våra myndigheter.

Stockholm den 22 september 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.