Till innehåll på sidan

Regler för hemmakontoret

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3265 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Fi2021/02433 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3265 av Sten Bergheden (M)
Regler för hemmakontoret

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att se över regelverket och avdragsrätten för hemmakontoret.

När någon hyr eller köper en bostad görs många överväganden vid valet av en bostads storlek såsom bostadens kostnader och den boendes behov utifrån nuvarande och kommande familjesituation, men även behov av ytor för t.ex. hemmakontor. Ett rum som är inrett som kontor kan i de flesta fall också användas till privata aktiviteter, t.ex. hemmavarande barns studier eller som gästrum.

Nuvarande regler är utformade så att avdrag för arbetsrum i bostaden endast ges i undantagsfall. Det är för skattesystemets legitimitet viktigt att upprätthålla gränsdragningen mellan privata levnadskostnader och kostnader i näringsverksamhet eller kostnader för att förvärva och bibehålla inkomster av tjänst.

Under pandemin har dock en viktig del i att minska smittspridningen varit att hålla avstånd och att ha få nära kontakter. Folkhälsomyndigheten har därför rekommenderat att så många som möjligt arbetar hemifrån och att, vid resor till arbetet, använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Anpassningar av hemmiljön till ökat hemarbete samt ändrade färdsätt och färdmönster till och från arbetet kan medföra ökade arbetskostnader som normalt sett inte är avdragsgilla. Regeringen har därför lämnat en proposition till riksdagen med ett förslag på en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader under 2021 och 2022.

Stockholm den 24 juni 2021

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga 2020/21:3265 av Sten Bergheden (M) (Besvarad 2021-06-17)

Fråga 2020/21:3265 Regler för hemmakontoret

av Sten Bergheden (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I dag får större företag göra avdrag för sina kontorslokaler medan enskilda och mindre företag har begränsningar på avdraget för sina kontorsytor i sitt bostadshus. Att mindre företag gör allt de kan för att hålla nere sina kostnader är ju självklart, vilket innebär att man ofta har sitt kontor i sitt hem, vilket påverkar och minskar bostadsytan i övrigt i huset.

I dag är det svårt att dra av sina faktiska kostnader för sitt hemmakontor, vilket innebär att våra mindre företag anser att det är både för krångligt och olönsamt att ha kvar kontoret i sin bostad och då tvingas flytta till exempelvis ett kontorshotell. Det ökar kostnaderna för företaget, men de blir då ändå avdragsgilla.

Med pandemin har många fler börjat jobba hemifrån, både anställda och företagare, vilket gör att hemmakontoret återigen har blivit aktuellt och dessutom fått en ny uppgift för att minska smittspridningen. Efter pandemin kommer säkert många företag att se över behovet av sina kontors­lokaler och kostnader för sina kontorslokaler och i stället erbjuda några anställda att jobba på distans från ett hemmakontor. Det är ju dessutom en miljövinst och en tidsvinst att anställda inte behöver åka till jobbet utan kan jobba hemifrån alternativt från annan plats.

Men regelverket är inte anpassat för detta och behöver ses över och moderniseras för att underlätta såväl för anställda som jobbar hemifrån som för egenföretagare.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att ta några initiativ till att se över regelverket och avdragsrätten för hemmakontoret i syfte att underlätta för både mindre företag och anställda som i vissa lägen jobbar hemifrån?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.