Till innehåll på sidan

Regeringens strategi för minskade metan- och lustgasutsläpp från jordbruket

Svar på skriftlig fråga 2022/23:428 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
LI2023/01997 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:428 av Jytte Guteland (S)
Regeringens strategi för minskade metan- och lustgasutsläpp från jordbruket

Jytte Guteland har frågat mig vilken strategi jag har för att minska utsläppen av metan och lustgas från det svenska jordbruket.

Jordbruket har en helt avgörande roll för livsmedelsproduktionen och många viktiga funktioner i vårt samhälle. I jordbrukets utveckling framåt finns utmaningar men också många nya möjligheter. Den primära uppgiften är att säkerställa en global livsmedelsförsörjning för en växande befolkning samtidigt som miljöutmaningar inklusive klimatförändring och förlust av biologisk mångfald ska hanteras. Avgörande är också att jordbruket ger god möjlighet till utveckling av jordbruksföretag och sysselsättning i livsmedelkedjan. Erfarenheterna från pandemin och den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen tydliggör också jordbrukets vikt för en robust livsmedelskedja.

Vi behöver därför arbeta utifrån flera målsättningar samtidigt och ha en helhetssyn för ett hållbart jordbruk och livsmedelssystem. Vi behöver stärka produktiviteten, öka klimateffektiviteten och möta behovet av mer livsmedel. Vi behöver arbeta med ny kunskap och innovationer exempelvis genom att utveckla växter som är resistenta mot sjukdomar, kräver mindre gödsel eller som är mer tåliga mot torka.

Regeringen arbetar systematiskt med att stärka det svenska jordbruket på ett sätt som bidrar till ett förbättrat klimatavtryck för jordbruket. Det inkluderar insatser som specifikt bidrar att minska utsläppen av växthusgaser, såsom stöd för rötning av gödsel och stöd till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser inom klimatklivet. Insatser inom den strategiska planen för genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 är viktiga, såsom exempelvis investeringsstöd, ettåriga miljöersättningar samt informationsinsatser och rådgivning vilka bidrar till att förbättra jordbrukets klimateffektivitet, inklusive utsläpp av lustgas och metan.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med bl.a. Statens jordbruksverk ta fram förslag på hur Sverige kan uppnå, och bidra till, minskade utsläpp av metan i syfte att nå klimatmålen och åtagandet i den globala metandeklarationen.

Regeringen har också påbörjat arbetet med en uppdatering av den svenska livsmedelsstrategin för att nå en ökad lönsamhet och produktion i livsmedelskedjan och för att förverkliga livsmedelsstrategins övergripande mål. Det är min övertygelse att detta ytterligare kommer att bidra till att stärka jordbrukets klimateffektivitet och begränsa klimatavtrycket.

Stockholm den 15 mars 2023

Peter Kullgren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.