Till innehåll på sidan

Raderade myndighetsmejl

Svar på skriftlig fråga 2021/22:200 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Ku2021/02151 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:200 av Markus Wiechel (SD)
Raderade myndighetsmejl

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av att medarbetare på statliga myndigheter kan ha begått tjänstefel genom att ha brutit mot rådande riktlinjer.

Allmänna handlingar får gallras i enlighet med bestämmelser i arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets gallringsföreskrifter.

Om tjänstemän vid en myndighet har tillämpat dessa föreskrifter på rätt sätt kan jag som statsråd inte uttala mig om. Jag kan inte heller påverka hur en myndighet hanterar enskilda ärenden men förutsätter att det sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Det är Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern som utövar tillsyn och granskar att den offentliga makten utövas i enlighet med gällande lagar och regler. Det är också dessa myndigheter som jämte polis och åklagare utreder eventuella misstankar om tjänstefel.

Stockholm den 27 oktober 2021

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.