Till innehåll på sidan

Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1578 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr N2016/05720/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1578 av Kristina Yngwe (C) Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU

Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att göra för att otillåten användning av bekämpningsmedel ska upphöra inom EU. Frågan är mycket lik den fråga som Kristina Yngwe ställde till mig tidigare i år. Mitt svar kommer av den anledningen också bli ungefär detsamma som då.

Precis som Kristina Yngwe skriver i sin fråga har det påträffats partier av importerade äpplen från Polen och Italien med halter av bekämpningsmedelsrester som överskred de tillåtna gränsvärdena. Partierna fastnade i Livsmedelsverkets kontroller och frukten drogs som en konsekvens också tillbaka från marknaden.

För att skydda konsumenternas hälsa har vi tillsammans på EU-nivå fastställt gränsvärden för vilka resthalter av bekämpningsmedel som får förekomma i livsmedel. Gränsvärdena sätts på så låg nivå som möjligt och efter noggranna vetenskapliga utvärderingar. Dessutom används också säkerhetsmarginaler för att ytterligare öka konsumenternas säkerhet.

Livsmedelsverket ingriper regelmässigt när gränsvärden för resthalter överskrids. När livsmedelskontrollen visar högre halter än gränsvärdet får produkterna inte säljas. Produktionslandets myndigheter meddelas också. Det företag som sålt partierna måste sedan visa upp felfria leveranser vid tre tillfällen för att få sälja sina produkter igen. Upptäcks halter som kan medföra hälsorisker för konsumenterna kräver Livsmedelsverket att varorna ska dras tillbaka från marknaden.

Dessutom skickas ett varningsmeddelande till övriga EU-länder. Vid sådana överskridanden agerar Sverige också aktivt i Bryssel. Svenska myndigheter har inga möjligheter att utöva tillsyn och kontroll i andra medlemsstater. Däremot är medlemsstaternas kontrollsystem för livsmedel föremål för löpande revisioner från EU-kommissionen.

Om man som konsument trots gränsvärden med säkerhetsmarginaler och Livsmedelsverkets kontroller med mera vill undvika bekämpningsmedelsrester finns det i dagsläget ett rikt utbud av ekologisk frukt och grönt att välja bland. Konsumenterna kan förstås också göra val som främjar den svenska produktionen med alla dess mervärden. Mot bakgrund av det ovanstående avser jag inte att vidta några ytterligare åtgärder i dagsläget.

Stockholm den 21 september 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftlig fråga 2015/16:1578 av Kristina Yngwe (C) (Besvarad 2016-09-12)

Fråga 2015/16:1578 Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU

av Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den senaste tiden har partier av importerade äpplen från Polen och Italien stoppats i svenska livsmedelsbutiker på grund av i EU otillåtet höga halter av bekämpningsmedel. Det handlar bland annat om bekämpningsmedel som kan påverka det centrala nervsystemet. Även tidigare har det visat sig att producenter i EU-länder inte följer det gemensamma regelverket. I bland annat gurka från Holland, äpplen från Belgien, olivolja från Grekland och apelsiner från Spanien har bekämpningsmedel som är förbjudna i EU upptäckts.

Detta är mycket bekymmersamt ur flera perspektiv. Dels riskerar svenska konsumenter att få i sig farliga och cancerogena bekämpningsmedel, dels snedvrider det konkurrensen på den inre marknaden. Ett gemensamt regelverk är till för att följas, och när det uppdagas att tillsynen i andra länder inte är tillräcklig utan att livsmedel med förbjudna bekämpningsmedel når konsumenter måste ansvariga politiker agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad avser statsrådet att göra för att otillåten användning av bekämpningsmedel ska upphöra inom EU?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.