Till innehåll på sidan

Myndigheters behov av en extern samordnare

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1151 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ku2017/00946/D

Ku2017/00965/D

Ku2017/00966/D

Statsrådsberedningen

Samordningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2016/17:1150–1152 av Boriana Åberg (M) Myndigheters samordning, Myndigheters behov av en extern samordnare respektive Den statliga delegationen mot segregation

Boriana Åberg har i tre separata frågor, som jag här svarar på samlat, frågat mig om (i) jag anser att svenska myndigheter behöver extern samordning för att lyckas i sitt arbete med att minska segregationen, (ii) om jag ser fler arbetsuppgifter som befintliga myndigheter kan behöva hjälp av en extern samordnare för att kunna utföra och i så fall vilka samt (iii) på vilket sätt den nya statliga delegationens uppdrag att lösa problemen med segregation kommer att underlätta de redan existerande myndigheternas arbete.

Regeringen presenterade i juni 2016 ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation. Programmet syftar till att lyfta socialt utsatta områden och att bryta segregationsmekanismer strukturellt. Programmet sträcker sig över perioden 2017–2025. Det ska fokusera på insatser i huvudsak inom fem utvecklingsområden:

bekämpa brottsligheten,

minska långtidsarbetslösheten,

lyfta skolorna och elevernas resultat,

stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen, och

stärka demokratin och stödja det civila samhället.

Inrättande av Delegationen mot segregation är ett led i arbetet med reformprogrammet. Regeringen beslutade den 23 mars att utse en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation (2017:33). Delegationen ska ha i uppgift att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt.

Många enskilt bra och effektiva insatser för att motverka segregation och lyfta socioekonomiskt utsatta områden genomförs redan i dag av bl.a. kommuner, regionalt utvecklingsansvariga aktörer, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och näringslivet, men det finns behov av att utveckla såväl befintliga som nya nätverk och samarbeten mellan inblandade aktörer.

Genom samordning, analys, stöd och uppföljning av insatser inom de fem prioriterade områdena kan Delegationen mot segregation bidra till ökad kvalitet och effektivitet i de insatser som görs på nationell, regional och kommunal nivå. Delegationen ska verka för ett helhetsperspektiv, stärka kunskaps- och erfarenhetsutbytet, öka koordineringen av insatser och visa på möjligheter till synergier mellan insatser på olika områden.

En viktig uppgift för myndigheten är att stimulera och stödja andra aktörer att arbeta strategiskt och kunskapsstyrt med frågorna. Arbetet på de fem områdena i reformprogrammet ska ske i respektive ansvarig linjeorganisation och myndigheten ska inte överta uppgifter från andra myndigheter.

Liksom för andra sektorsövergripande frågor krävs samordning av insatser bl. a. för att möjliggöra en helhetssyn, synergieffekter och undvika dubbelarbete. Att en myndighet, eller en nationell samordnare, har i uppdrag att i vissa avseenden eller frågor samordna andra myndigheter förekommer på många områden.

Stockholm den 5 april 2017

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.