Till innehåll på sidan

Lotteri på kredit

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1900 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fi2017/03445/OU

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1900 av Jenny Petersson (M) Lotteri på kredit

Jenny Petersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet att sälja lotter på kredit på den svenska spelmarknaden, och vilka åtgärder som i så fall är aktuella.

I 37 § lotterilagen (1994:1000) finns ett förbud mot att lämna kredit för spel. Lotteriinspektionen kan, om det finns synnerliga skäl, ge undantag från det förbudet. För närvarande pågår en översyn av den svenska spelregleringen. I betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) finns förslag till en ny spelreglering som ska träda i kraft den 1 januari 2019. Betänkandet har remitterats och förslagen bereds i Regeringskansliet. Frågan om kreditförbudet och eventuella möjligheter till undantag från det kommer att behandlas i detta arbete.

Stockholm den 12 september 2017

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.