Till innehåll på sidan

Lagen om medling

Svar på skriftlig fråga 2013/14:747 besvarad av Beatrice Ask (M), justitieminister

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Ju2014/4981/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP) Lagen om medling

Per-Johan Emtell har frågat mig hur jag ser på mitt och departementets ansvar för att lagen (2002:445) om medling med anledning av brott (medlingslagen) ska tillämpas på det sätt som det var tänkt vid lagens tillkomst.

Medlingslagen syftar till att tillgodose kraven på rättssäkerhet när medling anordnas av staten eller en kommun. Syftet med medling är att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser och att brottsoffret ska ges en möjlighet att bearbeta sina upplevelser av brottet. Sedan 2008 har kommunerna en skyldighet enligt socialtjänstlagen (2001:453) att sörja för att medling kommer till stånd när ett brott begåtts av någon som är under 21 år. Socialstyrelsen har i allmänna råd och i handboken Barn och unga som begår brott gett rekommendationer om hur kommunerna ska tillhandahålla medling.

Socialstyrelsen har också på regeringens uppdrag utvärderat hur kommunerna arbetar med medling avseende unga lagöverträdare. I uppdraget ingick att analysera om det finns något behov av åtgärder för att stödja medlingsverksamheten. Sedan uppdraget redovisades 2012 har myndigheterna vidtagit ytterligare åtgärder för att bl.a. säkerställa att information om medling verkligen ges. Exempelvis har Polisen förbättrat rutinerna för att ta reda på om gärningsmannen vill bli kontaktad om medling. Vidare har en utredare föreslagit att det ska införas en skyldighet för polis och åklagare att informera målsäganden om förutsättningarna för medling enligt medlingslagen (Ds 2014:14). Förslaget är nu ute på remiss.

Åklagarmyndigheten har också tagit fram en ny promemoria om medling vid ungdomsbrott där bl.a. vikten av samverkan både inom och mellan myndigheterna betonas. I syfte att säkerställa samverkan har regeringen dessutom i en lagrådsremiss i våras föreslagit en lagreglering av samverkan mellan myndigheter och kommuner som handlägger ärenden om unga lagöverträdare.

Det är angeläget att lagstiftningen tillämpas på det sätt som lagstiftaren avsett. Först och främst är det emellertid kommunerna och myndigheterna som måste se till att så sker. Jag fortsätter att hålla mig informerad om utvecklingen på området.

Stockholm den 22 augusti 2014

Beatrice Ask

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP) (Besvarad 2014-08-11)

Fråga 2013/14:747 Lagen om medling

av Per-Johan Emtell (MP)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Lagen om medling vid brott tillkom 2002 och BRÅ fick i uppdrag att under en femårsperiod svara för att underlätta implementeringen av lagen. Kommunerna fick det huvudsakliga ansvaret för att tillämpa lagen. Andra berörda myndigheter är polisen och i viss mån även dömande myndigheter.

Medlingslagens syfte är dels att brottsoffret synliggörs dels att gärningspersonen blir uppmärksammad på konsekvensen av brottet och får chans att ångra sin gärning och be brottsoffret om förlåtelse. För att en medling skall komma till stånd krävs att båda parter frivilligt ställer upp och att en medlare genomför själva medlingsprocessen.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är: Hur ser justitieministern på sitt och departementets ansvar för att lagen tillämpas på det sätt som det var tänkt vid lagens tillkomst?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.