Kustbevakningen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:673 besvarad av Mattias Jonsson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2014/1130/SSK

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:673 av Mattias Jonsson (S) Kustbevakningen

Mattias Jonsson har frågat mig hur jag och regeringen agerar för att sjösäkerheten, miljöskyddet och gränskontrollen till sjöss ska kunna säkerställas.

Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kust och sjöar. De senaste åren har Kustbevakningen uppgraderats med nya kombinationsfartyg, mindre patrullfartyg och flygplan.

Kustbevakningen har i budgetunderlaget för 2015-2017 aviserat om ekonomiska underskott från och med 2015. Kustbevakningens avisering om kommande underskott har föranlett Regeringskansliet att arbeta med att hitta möjligheter för att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi inom Kustbevakningen. Arbetet ska ge regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att skapa balans i verksamheten.

Kustbevakningen äger, inom ramen för myndighetsförordningen och myndighetens instruktion, frågorna om sin organisation, utformningen av den, diskussioner med anställda, länsstyrelser, kommuner och andra berörda. Kustbevakningen ansvarar också för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushållar väl med statens medel. Regeringen fastställer således ramen för Kustbevakningens uppgifter och styr inte myndighetens utformning i detalj.

Regeringskansliet arbetar för närvarande med frågan om Kustbevakningens ekonomiska situation.

Stockholm den 18 juni 2014

Karin Enström

Skriftlig fråga 2013/14:673 av Mattias Jonsson (S) (Besvarad 2014-06-10)

Fråga 2013/14:673 Kustbevakningen

av Mattias Jonsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Den 3 juni meddelade Kustbevakningen att man blir tvungen att göra stora neddragningar, detta som en följd av att myndigheten för 2016 saknar 133 miljoner kronor. Enligt Kustbevakningen blir konsekvenserna av neddragningen bland annat en kraftig minskning av närvaron till sjöss, en kraftigt försämrad förmåga att medverka vid räddningsinsatser, en kraftigt försämrad förmåga att bekämpa oljeutsläpp, betydligt färre rattfyllerikontroller och en sämre gränskontroll. Dessutom blir det sämre säkerhet för liv och miljö. 

Neddragningen kommer enligt Kustbevakningen att kräva stora ingrepp i myndighetens verksamhet, med uppsägning av 125 tillsvidareanställda, avveckling av sju kuststationer och försäljning av cirka fem sjöövervakningsfartyg. 

För min egen hemregion Västra Götalands län blir konsekvenserna att 13 anställda varslas genom att regionledningen krymper, att kuststationerna i Göteborg och Strömstad minskas och att kuststationen på Skärhamn helt avvecklas. 

Jag är mycket oroad över Kustbevakningens försämrade förmåga både att rädda liv och att bedriva miljöskyddsarbete som beslutet leder till. 

Min fråga till försvarsministern är: Hur agerar ministern och regeringen för att sjösäkerheten, miljöskyddet och gränskontrollen till sjöss ska kunna säkerställas?

 

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.