Till innehåll på sidan

Kostnadstäckning för icke planerad försvarsverksamhet

Svar på skriftlig fråga 2013/14:668 besvarad av Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2014/1131/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:668 av Peter Jeppson (S) Kostnadstäckning för icke planerad försvarsverksamhet

Peter Jeppson har frågat mig om regeringen avser kompensera Försvarsmakten för de kostnader som har uppkommit genom regeringsbeslutet den 22 april gällande uppdrag till Försvarsmakten att genomföra marin verksamhet i anslutning till Open Spirit.

Sverige bygger sin säkerhet tillsammans med andra. Detta görs bl.a. genom deltagande i övningar och insatser vilket utgör kärnverksamhet för Försvarsmakten. Regeringen prioriterar att Försvarsmaktens verksamhet och närvaro i närområdet ökar, främst i och över Östersjön.

Under 2014 har anslaget 6:1:1 ökats med 200 miljoner kronor för ökad tillgänglighet och användbarhet för det militära försvaret och bl.a. för att möjliggöra ökad övningsverksamhet. Den 22 april 2014 aviserade regeringen en ökning av försvarsanslagen både under kommande mandatperiod och på sikt. Den stegvisa ökningen som föreslås innebär att anslagen år 2024 kommer att vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. Anslagsökningarna ska bland annat gå till förbandsverksamheten, främst till övningar, personal och incidentberedskap. Regeringen har också aviserat en överföring från anslaget 6:1:2 till anslaget 6:1:1 med 110 miljoner under innevarande år. Inriktningen är att dessa medel ska kunna användas för att säkerställa och utöka övningsverksamheten.

Stockholm den 17 juni 2014

Karin Enström

Skriftlig fråga 2013/14:668 av Peter Jeppsson (S) (Besvarad 2014-06-10)

Fråga 2013/14:668 Kostnadstäckning för icke planerad försvarsverksamhet

av Peter Jeppsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Den 22 maj, samma dag som övningen Open spirit avslutades, beslutade regeringen att våra svenska minröjningsfartyg samt stödfartyget HMS Trossö skulle genomföra ett icke planerat örlogsbesök i Riga samt därefter genomföra ytterligare verksamhet till sjöss tillsammans med Natostyrkan. 

Beslutet har inneburit en icke budgeterad och icke planerad merkostnad för Försvarsmakten på drygt 6 miljoner kronor, vilket bland annat innebär att höstens planerade övning Swenex är hotad på grund av detta.

Med tanke på det ekonomiskt ansträngda läge som Försvarsmakten (FM) befinner sig i och framför allt med tanke på de besparingskrav som regeringen har ålagt FM att genomföra vill jag härmed ställa frågan om regeringen avser att kompensera FM fullt ut för de kostnader som har uppkommit på grund av regeringens beslut i ärendet.

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.