Till innehåll på sidan

Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2014/15:775 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Ju2015/06682/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden (M) Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider

Sten Bergheden har frågat närings- och innovationsministern om han avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att handeln inte drabbas ekonomiskt av att Polismyndigheten inte förmår att hålla de handläggningstider som lagen kräver. Frågan har överlämnats till mig.

Det är angeläget att Polismyndighetens rutiner för prövningar av vapentillstånd inte drabbar vapenhandlare på ett negativt vis. Som Sten Bergheden nämner i sin fråga så har regeringen uppmärksammat att handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd har varit alltför långa och att de har varierat i alltför stor utsträckning mellan olika regioner.

Regeringen har därför gett Polismyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med vapentillstånd och säkerställa att handläggningen sker effektivt och enhetligt i hela landet. Uppdraget kommer att delredovisas redan den 1 mars 2016 och därefter slutredovisas den 1 mars 2017. För att kunna följa utvecklingen framöver har Polismyndigheten dessutom fått i uppdrag att årligen redovisa statistik över handläggningstiderna.

Även om en första redovisning av uppdraget ska ske först under nästa år så arbetar Polismyndigheten redan nu intensivt med att effektivisera arbetet med vapentillstånd. Jag förväntar mig att vapenhandlare och andra berörda kommer kunna se resultat av detta arbete under hösten. Det är emellertid viktigt att kortare handläggningstider aldrig prioriteras på bekostnad av den prövning som är nödvändig för att undvika att vapen missbrukas.

Stockholm den 15 september 2015

Anders Ygeman

Skriftlig fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden (M) (Skickad 2015-08-31)

Fråga 2014/15:775 Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider

av Sten Bergheden (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sedan 2010 har polisens handläggningstider för vapenlicenser på många håll i landet varit längre, ibland avsevärt längre, än vad lagen tillåter. Trots upprepad kritik från JO (dnr 6663-2012, 5491-2011, 6064-2011 och 5529-2013) har problemen inte åtgärdats. 

För jakt- och vapenbutikerna innebär detta stora problem. Innan licenser är beviljade kan inte handlarna leverera och få betalt för de försålda vapnen. De måste däremot betala leverantörer för vapen som levereras. De långa handläggningstiderna äventyrar nu många vapenhandlares verksamhet och sätter dem i en svår ekonomisk situation.

Regelverket sätter även begränsningar för hur många vapen en handlare får ha i lager. Det innebär att en handlare som på grund av de långa handläggningstiderna inte kan leverera sålda vapen inte kan ta in nya från grossister för försäljning och inte heller ta inbyten från kunder. Vi kan nu se uppgifter om handlare som har vapen för miljontals kronor i lager som inte kan levereras till kunder. Företag går på knäna, och det finns redan handlare som gått i konkurs på grund av handläggningstiderna. Myndigheternas långsamma hantering riskerar därmed flera jobb i landet. 

En av de drabbade handlarna, Torsbo Handels i Gällstad, vände sig till den ansvariga myndigheten och krävde ersättning för de direkta kostnader de långa handläggningstiderna orsakat dem. Polismyndigheten invände inte mot sakomständigheterna, det vill säga att myndighetens otillåtet långa handläggningstider orsakat företaget ekonomiska skador, men nekade ändå ersättning med hänvisning till att myndighetsutövningen inte riktat sig mot företaget utan mot alla de enskilda sökande. I det icke-överklagbara beslutet bortsågs även ifrån omständigheten att företaget saknar möjlighet att undvika dessa skador eftersom de inte kan sälja vapnen till någon annan. 

Det är uppenbart orimligt att företagare ska behöva bära kostnaderna för myndighetens oförmåga att hålla de handläggningstider som lagen stipulerar. 

Regeringen tog i augusti initiativ till att Polismyndigheten skulle tvingas redovisa för regeringen vad de gjorde för att minska handläggningstiderna, ett uppdrag som skulle slutredovisas i mars 2017. Initiativet är lovvärt – men räcker dock inte för att lösa handelns problem. Företag kommer att orsakas stora ekonomiska förluster, och ytterligare företag riskerar att gå i konkurs innan problemen är åtgärdade. 

Jag vill ställa följande fråga till närings- och innovationsministern: 

 

Avser ministern att vidta några åtgärder inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen för att säkerställa att handeln inte drabbas ekonomiskt av att Polismyndigheten inte förmår att hålla de handläggningstider som lagen kräver?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.