Till innehåll på sidan

Ja-register för vårdval

Svar på skriftlig fråga 2013/14:760 besvarad av Göran Hägglund (KD), socialminister

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr S2014/6057/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:760 av Anders Karlsson (S) Ja-register för vårdval

Anders Karlsson har frågat socialminister Göran Hägglund om statsrådet avser att ändra valfrihetssystemen i kommunerna så att de som vill delta i dem gör det genom en aktiv registrering som tillåter kommunerna att hantera deras behov på detta sätt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Att en kommun väljer att tillämpa LOV innebär inte att de aktuella tjänsterna privatiseras. Kommunen är alltjämt huvudman för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare och har därmed ett uppföljningsansvar. I regeringens propositionen Privata utförare av kommunal verksamhet (prop. 2013/14:118) tydliggörs kommunernas ansvar. Regeringen föreslår i nämnda proposition att en uttrycklig skyldighet ska införas för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare. Riksdagen fattade beslut om propositionen den 28 maj.

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) bygger på kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens. Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns. Den enskilde ges därefter möjligheter att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

LOV är frivillig att tillämpa både för kommunerna och för brukarna. För den brukare som inte vill eller kan välja leverantör ska kommunen tillhandahålla ett alternativ som ger medborgaren det bistånd han eller hon har rätt till enligt socialtjänstlagen. Det är inte aktuellt med något register av medborgare som vill delta i valfrihetssystem.

Stockholm den 28 augusti 2014

Maria Larsson

Skriftlig fråga 2013/14:760 av Anders Karlsson (S) (Besvarad 2014-08-18)

Fråga 2013/14:760 Ja-register för vårdval

av Anders Karlsson (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Det är fel att medborgares behov av äldreomsorg och vård blir föremål för vinstintressen. I kommuner med så kallade valfrihetssystem säljs enskilda medborgares behov av stöd vid funktionsnedsättning, mattjänster, omvårdnad och servicetjänster inom hemtjänsten ut till privata företag. Kommunerna i fråga uppfyller därmed inte sin grundläggande uppgift att genom sin verksamhet ge medborgarna den omvårdnad de behöver. I stället blir dessa behov varor som lägstbjudande ska producera. Den enskilde är helt rättslös i detta.

Kommuner med valfrihetssystem borde åläggas att upprätta ja-register där de medborgare som vill delta i välfärdsauktionssystem kan registrera sig. Dessas behov av tjänster skulle då givetvis omfattas av lagen om valfrihet. För övriga medborgare som inte aktivt begär att delta i valfrihetssystem så borde kommunerna åläggas att i egen regi bedriva den service medborgarna så begär.

Detta är en enkel ordning som gäller både i fråga om Svenska kyrkan och val av premiepension. Den som vill utträda ur Svenska kyrkan gör det genom en aktiv handling. Den som vill placera sin premiepension i olika fonder gör det genom ett aktivt val av detta.

Valfrihetssystemet vilar på en tvångslagstiftning där medborgaren inte kan hindra att hans eller hennes behov säljs ut på en marknad och blir föremål för vinstintressen.

Avser socialminister Göran Hägglund att ändra valfrihetssystemen i kommunerna så att de som vill delta i dem gör det genom en aktiv registrering som tillåter kommunerna att hantera deras behov på detta sätt?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.