Till innehåll på sidan

Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ju2020/03204/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2141 av Ellen Juntti (M)
Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Ellen Juntti har frågat mig om jag avser agera så att Polismyndigheten ges rätt verktyg för att hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Regeringen ser mycket allvarligt på sexualbrott, särskilt sexualbrott mot barn. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att förbättra möjligheterna att bekämpa den här typen av brott och nya initiativ tas fortlöpande.

I utredningar om brott begångna över internet är information om abonnemang, t.ex. vilken person som innehar en viss ip-adress, en avgörande uppgift att få tillgång till. Regeringen har därför sett till att nya regler om datalagring har kunnat införas. Den 1 oktober 2019 kunde huvuddelen av de nya reglerna träda i kraft. Med den nya lagstiftningen har lagringstiden också förlängts för uppgifter om internetåtkomst från sex till tio månader. Ytterligare en förbättring trädde i kraft den 1 april 2020 då operatörerna blev skyldiga att lagra alla uppgifter som är nödvändiga för att identifiera gärningsmannen oavsett vilken teknik som används (t.ex. även om så kallad NAT-teknik används, där tusentals användare kan dela på en och samma ip-adress). Det innebär förbättrade möjligheter för polisen att utreda internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Den 1 april 2020 infördes också ett nytt hemligt tvångsmedel i den brottsbekämpande verksamheten, hemlig dataavläsning. Också detta stärker polisens förmåga. Det nya tvångsmedlet bedöms kunna leda till bättre och mer effektiva möjligheter att få del av information som tidigare inte har varit tillgänglig, t.ex. krypterad och anonymiserad information. En utredare har även haft i uppdrag att ta fram förslag till regler om en skyldighet att registrera uppgifter om abonnemang för kontantkort. Syftet är att underlätta användningen av tvångsmedel för att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation. Uppdraget har redovisats och är just nu på remiss.

Den internetbaserade brottsligheten tar inte hänsyn till nationsgränser och det internationella samarbetet är därför mycket viktigt för bekämpningen av internetrelaterad brottslighet, inklusive nätbaserade sexualbrott. Sverige arbetar intensivt för att kunna tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet, vilken kommer att ge Sverige ökade möjligheter att utreda, och hjälpa andra länder att utreda, brott av det här slaget. Därutöver pågår olika initiativ inom ramen för EU-samarbetet för att ytterligare underlätta inhämtandet av elektronisk bevisning. Inom ramen för Europol fortsätter det operativa polissamarbetet att utvecklas med Sverige som en aktiv deltagare. Under sommaren har också EU-kommissionen presenterat en femårig strategi för effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, där flera ambitiösa initiativ aviseras.

I november 2019 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten för att bekämpa it-relaterad brottslighet och tillvarata digital information och bevisning. En första delredovisning ska lämnas senast den 1 oktober 2020. Regeringens förstärkning av Polismyndigheten fortgår enligt plan och vi är nu halvvägs mot målet om 10 000 fler anställda till 2024. Vi ser i nuläget heller inga tecken på att covid 19-pandemin inverkar negativt på myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

Åtgärder vidtas också på straffrättens område. Den 1 maj 2020 höjdes minimistraffet för grovt barnpornografibrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Därutöver har 2020 års sexualbrottsutredning i uppdrag att bl.a. överväga och ta ställning till vilka principer som bör gälla för straffansvaret för sexualbrott på distans och utnyttjande av barn för sexuell posering, och analysera om utformningen av relevanta straffbestämmelser bör ändras.

Stockholm den 16 september 2020

Mikael Damberg

Skriftlig fråga 2019/20:2141 av Ellen Juntti (M) (Besvarad 2020-09-07)

Fråga 2019/20:2141 Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

av Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Många barn och ungdomar utsätts för olika sexuella övergrepp på internet. Pedofiler utnyttjar barnens utsatthet å det grövsta.

I juli 2020 lämnade Polismyndigheten rapporten COVID-19. Pandemins långsiktiga konsekvenser för brottsutveckling och samhällsordning. I rapporten tas det upp hur pandemin bedöms påverka brottsligheten i Sverige på både kort och lång sikt.

När det gäller internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn noteras i rapporten ingen markant ökning av anmälningar. Samtidigt har aktiviteten på forum för personer med sexuellt intresse för barn ökat. Antalet ip-adresser som tillgängliggjort denna typ av material har dessutom ökat.

Pandemin gör att barn spenderar mer av sin tid på internet, och därmed ökar risken för internetrelaterade sexuella övergrepp. På grund av ett stort mörkertal och risk att barn och ungdomar inte berättar väntas det ta lång tid att utvärdera pandemins konsekvenser för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

I rapporten skriver Polismyndigheten följande: ”Även utan covid-19 utsätts barn och ungdomar dagligen för internetrelaterade sexuella övergrepp i en omfattning som är större än vad Polismyndigheten kan hantera. Ett utdraget scenario med bortfall av polistjänstemän kommer också att bidra till en negativ brottsutveckling inom internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att agera så att Polismyndigheten ges rätt verktyg för att hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.